Sygn. akt III Kow.1069/15wz

POSTANOWIENIE

o warunkowym przedterminowym zwolnieniu

Dnia 06.08.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Jacka Kamińskiego oraz Zastępcy Kierownika D. P.Aresztu Śledczego w S. P. G. po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 18.06.2015r.

postanowił:

I.  na zasadzie art.77§1kk, art.78§1kk oraz art.161§1kkw warunkowo zwolnić z dniem 06.08.2015r. skazanego J. C. s. Z. i A. z d. K., ur. (...) we W., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego W. F.z dnia 23.01.2012r., sygn. akt XIIK 611/11 za czyn z art.230§1kk, art.263§2kk na karę 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, której koniec przypada na dzień 22.02.2016r.

II. na zasadzie art. 80§1kk, wyznaczyć warunkowo zwolnionemu okres próby do dnia 06.08.2017r.

III. na zasadzie art. 159kkw w związku z art. 72§1kk w okresie próby:

a)  oddać warunkowo zwolnionego pod dozór kuratora sądowego;

b)  nałożyć na warunkowo zwolnionego obowiązki: wykonywania pracy zarobkowej, poprawnego zachowania;

IV. zwolnić skazanego od kosztów sądowych i obciążyć nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Dyrektor Aresztu Śledczego w S. wystąpił z wnioskiem o udzielenie skazanemu J. C. warunkowego przedterminowego zwolnienia, wskazując na pozytywną prognozę kryminologiczno – społeczną.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Z wywiadu kuratora sądowego wynika, że skazany w miejscu zamieszkania, ma pozytywną opinię.

Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary jest bardzo dobre. Wielokrotnie korzystał z nagród regulaminowych (77 razy), w tym także z przepustek, które wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem i z których powraca w terminie i bez zastrzeżeń. Poprawne zachowanie skazanego w czasie korzystania z czasowych zezwoleń na opuszczenie jednostki potwierdzają wywiady środowiskowe policji. Nie był karany dyscyplinarnie. Prowadzi zgodne i bezkonfliktowe relacje z innymi osadzonymi. W stosunku do przełożonych, jest regulaminowy i zdyscyplinowany. Nie deklaruje uczestnictwa w podkulturze przestępczej. Pracuje nieodpłatnie poza obrębem zakładu karnego, a z powierzonych obowiązków wywiązuje się rzetelnie. Skazany, karę odbywa w zakładzie karnym typu otwartego, w systemie programowanego oddziaływania. Na bieżąco realizuje zadania wynikające z tego programu. Jest aktywnym uczestnikiem w procesie resocjalizacji. Kontakt zewnętrzny, w formie rozmów telefonicznych oraz widzeń utrzymuje z żoną. Do popełnionego czynu, prezentuje krytyczną postawę. Skazany, po opuszczeniu jednostki ma zapewnione miejsce zamieszkania oraz możliwość podjęcia pracy.

Przestępstwo, którego dopuścił się skazany, jest czynem o znacznej społecznej szkodliwości. Biorąc jednak pod uwagę wyjątkowo duże zaangażowanie skazanego w proces resocjalizacji, korzystanie przez długi okres czasu z zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego i powracanie z nich do zakładu karnego bez zastrzeżeń, a także odbycie znacznej części kary (do jej końca pozostało niespełna 7 miesięcy), uznać należy, że dalszy proces wychowawczy powinien być prowadzony w warunkach wolnościowych, pod dozorem kuratora sądowego. Zdaniem Sądu proces jego resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej został zakończony.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności należy stwierdzić, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa. Z tych względów postanowiono jak wyżej.

Sąd uznał za celowe poddanie skazanego w okresie próby pod dozór kuratora sądowego oraz nałożenie obowiązków przewidzianych w art. 72§1 kk.

O kosztach postępowania przed Sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1 kpk w zw. z art. 624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.