Sygn. akt III Kow.1054/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 06.08.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Jacka Kamińskiego oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego A. P. s. J. o udzielenie zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

o zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego

na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U. z 2010r. Nr 142 poz.960) w zw. z art.14 ust.1 ustawy z dnia 20.02.2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396)

postanawia:

odmówić skazanemu A. P. s. J. i L., ur. dnia (...) w m. P., nr PESEL (...) zezwolenia na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w G.z dnia 18.07.2013r., sygn. akt IXK282/13 za czyn z art.209§1kk

UZASADNIENIE

A. P. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, wskazując na potrzebę zapewnienia opieki schorowanej matce.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art.6 ust.1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić skazanemu, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 kk, jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie kary we wskazanym miejscu, a odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie możliwości techniczno-organizacyjne związane z wykonywaniem dozoru przez podmiot prowadzący centralę monitorowania i upoważniony podmiot dozorujący oraz warunki mieszkaniowe skazanego.

Skazanemu, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, można udzielić zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozostałej części kary, jeżeli za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego. Z opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w S. z dnia 29.06.2015r. wynika, że skazany w czasie odbywania kary nie był karany dyscyplinarnie oraz nie był nagradzany regulaminowo. W stosunku do przełożonych jest regulaminowy. Ze współosadzonymi układa zgodne relacje. Nie ulega wątpliwości, że skazany jedynie poprawnie poddał się karze, co jest obowiązkiem każdego skazanego, a co nie jest jednak wystarczające do uznania, że dalsza resocjalizacja może być prowadzona w warunkach wolnościowych. Niczym szczególnym niewyróżniające się zachowanie skazanego w czasie pobytu w warunkach izolacji, nie uzasadnia stwierdzenia, że w jego osobowości nastąpiła trwała i pozytywna zmiana uzasadniająca przyjęcie, iż w przyszłości będzie przestrzegał porządku prawnego.

Skazany, odbywa karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, która początkowo została mu wymierzona z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat, za czyn z art.209§1kk w sprawie IXK282/13 Sądu Rejonowego w G.. Jednak, z uwagi na naganne zachowanie w okresie próby (nadużywanie alkoholu, uchylanie się od kontaktu z kuratorem sądowym, nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego) Sąd postanowieniem z dnia 12.12.2014r. zarządził wobec skazanego wykonanie tej kary. Zatem, w ocenie Sądu, orzeczona wobec skazanego kara o charakterze nieizolacyjnym okazała się nieskuteczna.

Uwzględnieniu wniosku skazanego sprzeciwia się również jego niepoprawne zachowanie na wolności, przed osadzeniem. Z ustaleń kuratora sądowego wynika bowiem, że skazany na wolności ma opinię osoby nadużywającej alkoholu. Zdaniem Sądu, taka postawa skazanego nie daje gwarancji poprawnego funkcjonowania na wolności, a także przestrzegania przez niego obowiązków nałożonych przez Sąd związanych z wykonywaniem kary poza zakładem karnym, w systemie dozoru elektronicznego.

Zatem, w ocenie Sądu, nieskuteczność orzeczonej wobec skazanego kary wolnościowej, brak aktywności w procesie resocjalizacji oraz niewłaściwe zachowanie na wolności pozwalają stwierdzić, że odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie byłoby wystarczające do osiągnięcia celów kary. Niewątpliwie, względy bezpieczeństwa oraz stopień demoralizacji skazanego nie przemawiają za celowością odbywania przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

Z tego też względu, uznając wniosek skazanego za niezasadny, postanowiono jak wyżej.