Sygn. akt III Kow.958/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 06.08.2015r.

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w Słupsku Jan Filipczyk

Protokolant - sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Słupsku Jacka Kamińskiego oraz Zastępcy Kierownika Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego Z. P. s. J. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na zasadzie art.15§1kkw

postanowił:

umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie udzielenia zezwolenia skazanemu Z. P. s. J. na odbywanie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary 7 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w K.z dnia 18.02.2014r., sygn. akt XK 1141/13;

UZASADNIENIE

Z. P. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbywanie kary, w systemie dozoru elektronicznego. Pismem z dnia 9.07.2015r. cofnął swój wniosek.

Na posiedzeniu w dniu 06.08.2015r. skazany podtrzymał swoje stanowisko, a Sąd nie stwierdza celowości prowadzenia postępowania z urzędu.

Dlatego też, mając na uwadze treść przepisu art.15§1 kkw, należało postanowić jak wyżej.