Sygn. akt III RC 198/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Murawski

Protokolant: Grażyna Ołdak - Lipska

po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa K. K. (1)

przeciwko S. K.

o obniżenie alimentów

I Powództwo oddala

II Odstępuje od obciążania powoda kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. K. K. (1) wniósł do tutejszego Sądu powództwo o obniżenie alimentów zasądzonych od niego na rzecz jego syna S. K. wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 23 marca 2011 r. wydanym w sprawie o sygn. akt III RC 4/11 z kwoty 650 zł miesięcznie do kwoty 100 zł miesięcznie począwszy od 28 sierpnia 2014 r., tj. od dnia (...). W uzasadnieniu pozwu wskazał, że z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia i otrzymanie decyzji o przyznaniu mu renty w wysokości 988,37 zł miesięcznie nie jest w stanie płacić alimentów w dotychczasowej wysokości, powiększonych o koszty komornicze. K. K. (1) podał także że pozwany pobiera rentę, dodatek pielęgnacyjny i inne świadczenia w łącznej wysokości ok. 1.500 zł miesięcznie. Wskazał ponadto, że na swoje drugie dziecko płaci alimenty w wysokości 700 zł miesięcznie. Pozwany wniósł także o wycofanie przez pozwanego egzekucji komorniczej oraz zwrot prowizji komorniczej przez pozwanego od dnia 28 sierpnia 2014 r. ( k. 3-4).

Na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2015 r. powód wnosił o obniżenie obowiązku alimentacyjnego na rzecz syna do kwoty 100 zł miesięcznie od 28 sierpnia 2014 r. ( k. 51, nagranie 00:04:13-00:04:25, płyta CD k. 54; k. 53 nagranie 00:54:58-00:55:00, płyta CD k. 54). Pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych ( k. 51, nagranie 00:05:01-00:05:07, płyta CD k. 54; k. 53 nagranie 00:55:00-00:59:40).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

S. K. pochodzi ze związku małżeńskiego K. K. (1) i M. K.-L. rozwiązanego przez rozwód. Po raz ostatni wysokość alimentów na rzecz S. K. od jego ojca ustalona została na kwotę 650 zł miesięcznie wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z 23 marca 2011 r. w sprawie III RC 4/11 (bezsporne).

K. K. (1) w dacie ostatniego orzekania o alimentach miał 51 lat. Mieszkał z konkubiną i małoletnią córką w O.. Prowadził (...)oraz (...). W 2010 r. uzyskał przychód w wysokości 42.212 zł, z czego dochód stanowił 20.170,54 zł. Cierpiał na (...) i nawracające (...). Znajdował się pod stałą opieką poradni (...). Spłacał kredyt w ratach wynoszących 1.112,25 zł miesięcznie. K. K. (1) nie posiadał majątku ani oszczędności. Nie utrzymywał kontaktów z pozwanym. Obecnie K. K. (1) ma 55 lat. Do majątku jego rodziców należą dwie nieruchomości w O.. Ojciec powoda nie żyje. Nie zostało przeprowadzone po nim postępowanie spadkowe. K. K. (1) ma jedną siostrę. Powód zamieszkuje przez część miesiąca razem z matką, przez drugą część w drugiej z nieruchomości, które należały do jego rodziców ( dowód: przesłuchanie K. K. (1) k. 52-53, nagranie 00:43:55-00:54:57, płyta CD k. 54). Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. została mu przyznana renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy począwszy od 28 sierpnia 2014 r. do 29 lutego 2016 r. Wysokość świadczenia wynosi 988,37 zł miesięcznie ( dowód: kopia decyzji ZUS k. 5). Cierpi na schorzenia (...) ( dowód: kopia opinii neurologa k. 7). Toczy się wobec powoda postępowanie egzekucyjne. Wysokość należności wynosi 748,50 zł miesięcznie. ( dowód: kopia zaświadczenia komornika k. 6). Na utrzymaniu ma, poza pozwanym, małoletnią córkę, na rzecz której zostały zasądzone alimenty w wysokości 700 zł miesięcznie. Prowadzi działalność gospodarczą – (...) oraz (...) ( dowód: wydruk z CEIDG k. 49, zeznania świadka H. G. (2) k. 52, nagranie 00:35:08-00:42:50, płyta CD k. 54). W (...) zatrudnia na 1/8 etatu swoją przyjaciółkę, która u niego pomieszkuje. W (...) nie zatrudnia pracowników. Nie ma majątku poza 20-letnim samochodem M. (...). ( dowód: przesłuchanie K. K. (1) k. 52-53, nagranie 00:43:55-00:54:57, płyta CD k. 54). W pierwszym półroczu 2015 r. osiągnął dochód w wysokości 2.048,93 zł, przy przychodzie 12.354,05 zł. ( dowód: zestawienie obrotów k. 50).

S. K. w dacie ostatniego orzekania o alimentach miał 25 lat. Był trwale niepełnosprawny w stopniu znacznym od urodzenia. Wymagał rehabilitacji, uczestnictwa w (...) oraz stałej opieki i pomocy innych osób w codziennej egzystencji. Cierpiał na (...), (...), (...) oraz (...). Korzystał z rehabilitacji refundowanych przez NFZ. Wymagał specjalistycznej opieki z powodu (...), choroba postępowała w kierunku (...), specjalistycznej diety oraz leczenia (...). Pobierał rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w kwocie 525,88 zł miesięcznie. Ponadto korzystał z konsultacji (...). Obecnie S. K. ma 30 lat. Uczestniczy w eksperymencie leczniczym – (...) ( dowód: zaświadczenie k. 36, zeznania świadka M. K.-L. k. 52, nagranie 00:19:57- 00:34:20, płyta CD k. 54 ). Pobiera zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Nadal wymaga stałej opieki ze względu na stan zdrowia. Matka pozwanego pobiera od wielu lat świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z wykonywania pracy ze względu na opiekę nad synem którego wysokość to obecnie 1.200 zł miesięcznie. Na rzecz drugiego syna M. L. łoży alimenty w wysokości 400 zł miesięcznie ( dowód: zestawienie zrealizowanych wypłat świadczeń k. 29, zaświadczenie k. 30, zeznania świadka M. K.-L. k. 52, nagranie 00:19:57- 00:34:20, płyta CD k. 54). S. K. korzysta z opieki (...)( dowód: zaświadczenie k. 34). Wymaga dalszego leczenia z powodu (...)( dowód: kopia informacji dla lekarza kierującego k. 34). Nadal leczy się stomatologicznie prywatnie ( dowód: rachunek k. 90). Zamieszkuje obecnie w W. z matką i babcią macierzystą. Korzystanie z terapii w klinice w M. generuje koszty przejazdów w wysokości 250 zł miesięcznie ( dowód: zeznania świadka M. K.-L. k. 52, nagranie 00:19:57- 00:34:20, płyta CD k. 54). Otrzymuje rentę socjalną w wysokości 643,02 zł miesięcznie. ( dowód: kopia decyzji ZUS k. 46).

Sąd odstąpił od przesłuchania pozwanego z uwagi na jego stan zdrowia, sprawiający, że przesłuchanie nie wniosłoby żadnej wartości dowodowej do sprawy.

Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do obniżenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego wysokość obowiązku alimentacyjnego zmniejszeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zmniejszą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego do alimentacji.

W rozpoznawanej sprawie w grę wchodziła druga z wyżej wymienionych okoliczności. Powód bowiem na uzasadnienie wniesionego powództwa powoływał się wyłącznie na zmniejszenie się jego dochodów, będące skutkiem pogorszenia stanu zdrowia. Zdaniem powoda, to właśnie jego stan zdrowa uzasadnia obniżenie alimentów, gdyż uniemożliwia mu wykonywanie dotychczasowej pracy. W sprawie należało zatem dokonać analizy na ile stwierdzone u powoda schorzenia wpływają na jego zdolność do alimentowania pozwanego syna.

K. K. (1) został uznany za częściowo niezdolnego do pracy za okres od (...) r. do(...) r. Nie sposób kwestionować stwierdzonego przez biegłego lekarza stanu zdrowia powoda. Jest tez oczywiste, że taki na uszczerbek na zdrowiu musi ograniczać powoda w możliwości wykonywania przez niego pracy zawodowej. Istotne jednak jest to, że powód został uznany za „częściowo niezdolnego do pracy”.Oznacza to, że jego stan zdrowia nie wyłącza w ogóle wykonywania przez niego jakiejkolwiek pracy.

K. K. (1) prowadził i prowadzi nadal działalność gospodarczą. Jedna z tych działalności dotyczy (...), druga (...). Przy prowadzeniu pierwszej z tych działalności powód korzysta z pomocy pracownicy zatrudnionej formalnie na 1/8 etatu, przy drugiej pracuje osobiście. Wykonywanie pracy przez powoda w zakładzie stolarskim wynika z zeznań świadka H. G. (2). Jest oczywiste, że podjęta przez nią próba złożenia zamówienia u powoda wykonania (...) była prowokacją przygotowaną przez matkę pozwanego. Nie odbiera to jednak mocy i ważności złożonej przez nią relacji z rozmowy z powodem. Ten zresztą treści samej rozmowy nie kwestionował, próbując tylko nadać jej inne znaczenie.

Sąd nie tylko, że nie potępia wykonywania pracy przez osoby częściowo uznane za niezdolne do pracy, ale wręcz taką postawę docenia. Trudno bowiem negatywnie oceniać postawę osób, które pomimo problemów zdrowotnych jakąś pracę, nawet kosztem swojego zdrowia, a przynajmniej komfortu, wykonują, aby zapewnić bardziej godziwe życie sobie i swoim bliskim. Jest bowiem oczywiste, że ze świadczeń przyznawanych przez ZUS trudno przeżyć na poziomie nawet elementarnym. Należy zatem zawsze docenić starania osób, które pomimo choroby próbują wykorzystywać swoje umiejętności i doświadczenia, aby poprawić sytuację finansową swoją i swoich bliskich.

Dla Sądu nie budzi wątpliwości, że powód swoje doświadczenia i umiejętności wykorzystuje. Sąd to docenia, nie akceptuje jednak tego, że swoimi dochodami nie chce dzielić się z dziećmi, a w przypadku pozwanego w ogóle nie ma z nim żadnego kontaktu.

Dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie miało także to, że rodzice powoda dysponują znaczącym majątkiem. Ojciec powoda nie żyje. Jest zatem możliwe przeprowadzenie postępowania spadkowego, na mocy które sytuacja majątkowa powoda ulegnie istotnej poprawie.

Pozwany S. K. jest trwale niezdolny do samodzielnej egzystencji od urodzenia i wymaga stałej opieki i pomocy osób trzecich w codziennym funkcjonowaniu. Wbrew temu co twierdzi powód matka jego syna nie może podjąć stałej pracy zawodowej, bo pozwany wymaga, co najmniej, nadzoru innej osoby i stała, regularna praca wymagałaby wynajęcia opiekunki, to zaś po utracie zasiłku z powodu rezygnacji z pracy zawodowej czyniłoby taką pracę nieopłacalną.

Reasumując, Sąd uznał, że nie ma wystarczających powodów, które umożliwiłyby uwzględnienie powództwa K. K. (1) w całości. Powód bowiem jest tylko częściowo niezdolny do pracy. Ma i umiejętności i doświadczenia, które pozwalają mu w pewnym zakresie nadal pracę wykonywać. Może też próbować korzystać z pracy najemnej. Powód może też dla poprawy swojej sytuacji skorzystać z majątku nabytego w drodze dziedziczenia po ojcu. Wszystko to uniemożliwia obniżenie alimentów do kwoty dochodzonej w pozwie, tj. do kwoty 100 zł. miesięcznie.

Sytuacja powoda jest jednak, z uwagi na stan zdrowia i tego konsekwencje, gorsza niż miało to miejsce w dacie, w której zostały ustalone alimenty na rzecz pozwanego w obecnej wysokości. Sąd więc rozważał uwzględnienie złożonego powództwa w części. Tak się nie stało, gdyż obniżenie alimentów o jakąś nieznaczną kwotę sytuacji powoda w żaden istotny sposób by nie poprawiło, a mogłoby okazać się bardzo dotkliwe dla powoda. Sąd uznał więc, że w sprawie nie zostały wykazane okoliczności, które w dostateczny sposób uzasadniałyby obniżenie w jakikolwiek sposób wysokość obowiązku alimentacyjnego ciążącego na powodzie względem syna i dlatego, na podstawie art. 138 kro, orzeczono jak w sentencji.

Z uwagi jednak na pogorszoną sytuację powoda i wysokość ciążących na nim zobowiązań alimentacyjnych, Sąd na podstawie art. 102 kpc, odstąpił od obciążania go kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.