Sygn. akt II Cz 1178/15

POSTANOWIENIE

Dnia 26 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Żurawska

po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia strony powodowej (...) we W. na postanowienie Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt VIII NC 2931/15

w sprawie przeciwko A. W.

o zapłatę 300,17 zł

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy zważył.

Zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu, gdyż zarzuty w nim podniesione w żadnym stopniu nie podważyły trafności zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W rozpoznawanej sprawie strona powodowa dnia 21 listopada 2014 roku wniosła pozew przeciwko A. W.. Wobec stwierdzenia przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawę przekazano do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej. Z tego względu wezwano pełnomocnika strony powodowej do uzupełnienia braków formalnych pozwu poprzez wykazanie umocowania oraz dołączenia pełnomocnictwa w terminie dwutygodniowym pod rygorem umorzenia postępowania, za podstawę podając art. 505 37 § 1 kpc oraz do wniesienia podpisanego pozwu sporządzonego na urzędowym formularzy z załącznikami w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Jak wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru /k. 10 /, wezwanie to zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 27 lipca 2015r., a zatem termin do uzupełnienia wskazanych braków upłynął 10 sierpnia 2015 roku. Brak jest bowiem w aktach sprawy jakiegokolwiek dowodu chociażby uprawdopodabniającego okoliczność, że doręczenie nastąpiło 3 sierpnia 2015 roku, jak podnosi strona skarżąca w swoim zażaleniu. Wobec powyższego, gdy jej pismo procesowe będące odpowiedzią na wezwanie zostało nadane 13 sierpnia 2015 r., Sąd Rejonowy trafnie przyjął za podstawię swego rozstrzygnięcia art. 505 37 § 1 zd. 2 kpc i następnie umorzył postępowanie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy, na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc orzekł jak w postanowieniu.