Sygn. akt IV K 322/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy Warszawy - Żoliborza w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Berezowska

Protokolant: Weronika Kaźmierczak

przy udziale Prokuratora: Moniki Skrzypik - Skrok

oraz oskarżycielki posiłkowej M. P. (1)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16 stycznia 2015 r., 16 marca 2015r. i 21 maja 2015 r.

sprawy: J. P., syna M. i J. z domu K., urodzonego w dniu (...)roku w N.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od 21 marca 2007 roku do 18 czerwca 2013 roku w miejscowości C. ul. (...)gm. C. woj. (...) uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza sygnatura akt VI RC 83/07 z dnia 21.03.2007 roku oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt VI C 346/09 z dnia 24.01.2012 roku obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich: M. i C. P. przez co naraził ich na niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych,

tj. o czyn z art. 209 § 1 k.k.

orzeka:

I.  W ramach zarzucanego czynu:

1.)  Na podstawie art. 101 § 1 pkt. 4 k.k. umarza postępowanie za zarzucane oskarżonemu J. P. przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. w okresie od 21 marca 2007 roku do 26 sierpnia 2008 roku, polegające na uporczywym uchylaniu się od ciążącego na nim z mocy ugody zawartej dnia 21.03.2007 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Żoliborza, sygnatura akt VI RC 83/07 obowiązku opieki nad małoletnimi dziećmi: M. i C. P., przez niełożenie na ich utrzymanie, a przez to narażenie ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych;

2.)  Uznaje oskarżonego J. P. za winnego tego, że w okresie od dnia 17 grudnia 2010 r. do dnia 18 czerwca 2013 roku w C. i W. uporczywie uchylał się od ciążącego na nim z mocy ustawy oraz ugody zawartej dnia 21.03.2007 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Ż., sygnatura akt VI RC 83/07 oraz wyroku z dnia 24.01.2012 roku Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt VI C 346/09 obowiązku opieki nad małoletnimi dziećmi: M. i C. P., przez niełożenie na ich utrzymanie, przez co naraził ich na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, tj. popełnienia czynu stanowiącego występek z art. 209 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 209 § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 69§ 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt. 2 kk warunkowo zawiesza wykonanie kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec oskarżonego na okres 2 (dwóch) lat próby;

III.  Na podstawie art. 72 § 1 pkt. 3 kk w okresie próby nakłada na oskarżonego J. P. obowiązek wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie małoletnich dzieci: M. P. (2) i C. P.;

IV.  Przyznaje na rzecz adw. Ł. K. kwotę 504 (pięćset cztery) złote, powiększoną o 23 % podatku VAT, tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonemu J. P. z urzędu;

V.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k zwalnia oskarżonego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa.