Sygn. akt VIII P 1115/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 sierpnia 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSR Anna Bulanda

Ławnicy: Krystyna Stańczuk, Janina Szczęsna-Ignaczak

Protokolant: Kamil Bąk

po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2015 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) w (...) sp. z o.o. Oddziałowi w Polsce

o odszkodowanie

1.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oddziału w Polsce na rzecz J. M.kwotę 16.410 (szesnaście tysięcy czterysta dziesięć) złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 7 listopada 2013 r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 5.470 (pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) złotych;

4.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce na rzecz J. M.kwotę 2.680 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

5.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Oddziału w Polsce kwotę 1.073,50 (tysiąc siedemdziesiąt trzy 50/100) złote tytułem części nieuiszczonej opłaty od pozwu oraz kwotę 3.930 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści złotych) tytułem wydatków poniesionych z rachunku Skarbu Państwa.