Sygn. akt II S 72/15

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Kasnowski
Sędziowie: SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi S. C.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym

bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w

(...), sygn. akt I C 2484/14

przy udziale Skarbu Państwa - Prezesa Sądu Rejonowego w (...)

postanawia:

odrzucić skargę.

Sygn. akt II S 72/15

UZASADNIENIE

Powód S. C. w dniu 13 października 2015 r. złożył skargę na przewlekłość postępowania toczącego się przed Sądem Rejonowym w (...) w sprawie o sygnaturze akt I C 2484/14. Skarga wpłynęła do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 22 października 2015 r.

Skarb Państwa - Prezes Sądu Rejonowego w (...) wniósł o odrzucenie skargi.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15 września 2015r., sygn. akt II S 51/15 oddalił skargę S. C. na naruszenie prawa do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w (...)bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy sygn. akt I C 2484/14.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.), skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy (...) od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12. Natomiast art. 9 ust. 2 ustawy stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na podstawie art. 14.

Zauważyć należy, że S. C. w przeszłości wniósł już skargę w przedmiocie naruszenia jego prawa do rozpoznania przez Sąd Rejonowy w (...) bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy I C 2484/14. Skarga ta została rozpoznana przez Sąd Okręgowy w (...)postanowieniem z dnia 15 września 2015 r. w sprawie II S 51/15. Oznacza to, że wystąpił z kolejną skargą dotyczącą tej samej sprawy przed upływem 12 miesięcy od czasu rozpoznania poprzedniej skargi.

Wobec powyższego Sąd Okręgowy na podstawie art. 9 ust. 2 w zw. z art. 14 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki odrzucił skargę S. C..