Sygn. Akt II C 110/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 grudnia 2015r.

Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący p.o. SSO. Eryk Dąbrowski

Protokolant: Marta Witek

po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2015r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. Z.

przeciwko Z. K.

o zapłatę i ustalenie

1.  zasądza od Z. K. na rzecz B. Z. kwotę 78 787,83zł. (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) z ustawowymi odsetkami liczonymi za okres od dnia 12 marca 2015r. do dnia zapłaty;

2.  umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 27 704,97zł. (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy);

3.  oddala powództwo w pozostałej części;

4.  nie obciąża powódki kosztami postępowania należnymi stronie pozwanej.