Sygn. akt XIII Ga 770/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Wójcik

Sędziowie: SO Beata Matysik (ref.)

SO Tomasz Bajer

Protokolant: staż. Monika Adamczyk

po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016 roku, w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

przeciwko W. P.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu

z dnia 22 maja 2015 roku, sygn. akt V GC 77/15

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od W. P. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
w postępowaniu apelacyjnym.

Beata Matysik Krzysztof Wójcik Tomasz Bajer