sygnatura akt II 1 C 68/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 25 sierpnia 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w II Wydziale Cywilnym – Sekcji Egzekucyjnej

w składzie: przewodniczący sędzia Sądu Rejonowego Bartosz Lewandowski

protokolant asystent sędziego Konrad Buczkowski

po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku w Łodzi

sprawy z powództwa S. G.

przeciwko K. Z.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi pod sygnaturą VIII C 228/04, opatrzonego klauzulą wykonalności

1.  pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, wydany w sprawie VIII C 228/04, opatrzony klauzulą wykonalności w części – co do odsetek od należności głównej za okres od 30 grudnia 2004 roku do dnia 5 listopada 2011 roku;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie.

sygnatura akt II 1 C 68/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym w dniu 13 kwietnia 2015 roku, skierowanym przeciwko K. Z., powódka S. G. wnosiła o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z 19 stycznia 2015 roku, VIII C 228/04. W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, iż nastąpiło przedawnienie egzekwowanego roszczenia (pozew k. 2 – 3).

W trakcie rozprawy powódka popierała powództwo, pozwany zaś wniósł o jego oddalenie. Podniósł, iż występując z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu przerwał bieg terminu przedawnienia (protokół rozprawy k. 27).

Sąd Rejonowy ustalił:

W dniu 25 listopada 2004 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi wydał w sprawie VIII C 228/04 roku wyrok, którym zasądził od S. G. na rzecz K. Z. kwotę 3.200 zł z ustawowymi odsetkami od 7 lipca 2001 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 296 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok jest prawomocny od 29 grudnia 2004 roku (wyrok wraz ze wzmianką o prawomocności aktach VIII C 228/04).

5 listopada 2014 roku K. Z. wystąpił o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności (wniosek k. 36).

W dniu 19 stycznia 2015 roku wierzycielowi wydano tytuł wykonawczy; w dniu 19 lutego 2015 roku wierzyciel K. Z. złożył u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi K. B. wniosek o wszczęcie egzekucji całego roszczenia wynikającego z wyroku (tytuł wykonawczy wraz z wnioskiem egzekucyjnym w aktach Km 100/15).

W toku egzekucji Komornik nie wyegzekwował żadnej kwoty. Otrzymywane świadczenia zatrzymywane są w depozycie komorniczym do czasu rozstrzygnięcia niniejszej sprawy (karta rozliczeniowa w aktach komorniczych).

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie przedstawionych w toku postępowania dokumentów, nie nasuwających wątpliwości co do rzetelności ich sporządzenia.

Sąd Rejonowy zważył:

Powództwo podlegało uwzględnieniu w części.

Częściowo zasadne okazało się powództwo oparte o zarzut przedawnienia roszczenia. Jak stanowi art. 125 kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Zajście po wydaniu tytułu egzekucyjnego zdarzenia, na skutek którego zobowiązanie nie może być egzekwowane, to między innymi podniesienie zarzutu przedawnienia zasądzonych roszczeń. W tym zakresie powódka powołała się więc na uprawnioną przesłankę pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, opisaną w art. 840 § 1 punkt 2 kodeksu postępowania cywilnego.

W tej sprawie wystąpił upływ długiego czasu od wydania orzeczenia. Pozwany wykazał jednak, iż przerwał bieg terminu przedawnienia. Przerwanie biegu terminu przedawnienia jest instytucją uregulowaną w art. 123 § 1 k.c. i art. 124 k.c. Bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu bieg przedawnienia biegnie na nowo, jednak przedawnienie nie biegnie, dopóki postępowanie przed sądem lub innym organem nie zostanie zakończone.

Składając wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, pozwany przerwał bieg terminu przedawnienia. Złożenie wniosku o nadanie klauzuli jest bowiem czynnością przerywającą bieg terminu przedawnienia; bez jej dokonania nie jest przecież możliwe wyegzekwowanie roszczenia (tak ostatnio na przykład Sąd Apelacyjny w Katowicach w orzeczeniu ACa 1215/13 (opublikowanym w programie komputerowym Lex pod numerem (...)). Nie upłynął więc okres konieczny dla przedawnienia należności głównej, ponieważ złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nastąpiło przed upływem 10 lat od daty uprawomocnienia się wyroku sądowego.

Przedawnienia uległa natomiast część odsetek, które stanowiąc należności okresowe należne w przyszłości – w rozumieniu art. 125 § 1 K.c., przedawniają się w terminie trzyletnim. Odsetkami takimi są odsetki należne po uprawomocnieniu się tytułu egzekucyjnego (za wcześniejszy okres stanowiąc roszczenia nie będące należnymi w przyszłości). Ponieważ zaś termin przedawnienia takich odsetek wynosi 3 lata, przedawnieniu uległy odsetki od dnia następnego po uprawomocnieniu się tytułu wykonawczego (30 grudnia 2004 roku) do daty poprzedzającej o 3 lata złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności (5 listopada 2011 roku).

Dlatego też orzeczono jak w punkcie 1 wyroku. Dalej idące żądania powódki, jako dotyczące nieprzedawnionej części roszczenia, podlegały oddaleniu jako niezasadne.