Sygn. akt I C 2038/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział I Cywilny

Sędzia: SSR Grzegorz Chmiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 maja 2015 r. w Warszawie

w obecności protokolanta: Paulinę Szymczak - Kamińską

sprawy z powództwa T. N.

przeciwko Miastu S. W.

o ustalenie

orzeka:

I.  ustala, iż oświadczenie o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. (...) w W. i stanowiącej działki ewidencyjne nr (...) złożone T. N. przez Miasto st. W. pismem z dnia 21 października 2009 r. jest bezskuteczne

II.  zasądza od pozwanego miasta st. W. na rzecz powoda T. N. kwotę 256 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

III. 

Sygn. akt I C 2038/14

U z a s a d n i e n i e
wyroku z dnia 27 maja 2015 r.

(art. 328 kpc)

I
Wprowadzenie

Spór przedstawiony do rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej dotyczył skuteczności wypowiedzenia powodowi T. N. przez pozwane Miasto S. W. dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ustalonej dla nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. (...) w W. składającej się z działek oznaczonych nr (...). (...) tj. z dnia 11 września 2009 r. zgodnie z którym opłata ta od dnia 1 stycznia 2009 r. miała wynosić dla współużytkownika T. N. kwotę w wysokości 192,87 zł.

Powód podnosił, iż w odniesieniu do szeregu użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie dzielnicy W. oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej opatrywane były jedynie pieczęcią „faksymile” w miejsce podpisu osoby uprawnionej do składania takich oświadczeń.

II
Ustalony stan faktyczny

Za podstawę wydanego orzeczenia Sąd przyjął następujący stan faktyczny:

1.  Powód T. N. jest współużytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w W., przy ul. (...), a położonej na działce ewidencyjnej nr (...) z obrębu (...), której stał się na skutek kupna lokalu mieszkalnego nr (...) położonego na tejże nieruchomości gruntowej,

2.  Pismem z dnia 11 września 2009 r. Urząd D. W. m. st. W. poinformował powoda o wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem położnym na przedmiotowej działce, które miało stanowić kwotę 192,87 zł rocznie od dnia 1 stycznia 2009 r. z powołaniem się na przepis art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /k. 13/,

3.  Pismem z dnia 23 listopada 2010 r. doszło do o wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w którym ustalono nową wysokość opłaty na kwotę 1.363,58 zł rocznie, z powołaniem się na przepis art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /k. 14, k. 79/,

4.  Pisma zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej nie zostało własnoręcznie podpisane przez Naczelnika Wydziału (...) dla D. W. J. K., a jedynie opatrzone pieczęcią „faksymile” jej podpisu.

III
Dowody, na których oparto ustalenia faktyczne

Powyższy stan faktyczny w odniesieniu do przysługującego powodom prawa, a także faktu wysłania i treści pisma z dnia 21 października 2009 r. Sąd ustalił na podstawie oryginału tegoż pisma złożonego przez powoda do akt niniejszego postępowania (k. 79).

Ustalenia dotyczące faktu braku własnoręcznego podpisu J. K. na wypowiedzeniu Sąd poczynił także w oparciu o przedłożony oryginał pisma (k. 134) który został poddany badaniu przez biegłego z zakresu analizy dokumentów. W opinii tej potwierdzono, iż widniejący na dokumencie podpis J. K. nie jest podpisem własnoręcznym a jedynie kopią podpisu naniesioną mechanicznie (k. 99-100).

IV
Podstawa prawna rozstrzygni ę cia

Zgodnie z art. 78 ust 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Do tego wypowiedzenia winno zatem stosować się uregulowania kodeksu cywilnego regulujące składanie oświadczeń woli na piśmie. W tym zakresie odwołać się należy do przepisu art. 78 §1 k.c., który stanowi wprost, iż do zachowania pisemnej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie ulega przy tym wątpliwości – i nigdy takiej wątpliwości nie budziło – iż za podpis własnoręczny nie może być uważane jego mechaniczne odwzorowanie (faksymile).

V
Uzasadnienie rozstrzygni ę cia w sprawie

Skierowane do powoda pismo z dnia 21 października 2009 r. mające stanowić oświadczenie o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej nie zostało opatrzone własnoręcznym podpisem J. K., a jedynie umieszczono na nim mechaniczne odwzorowanie wyglądu jej podpisu.

Pismo to nie spełnia zatem zastrzeżonych w art. 78 §1 kc wymagań dotyczących formy oświadczenia woli składanego w formie pisemnej. Z uwagi na to przyjąć należało iż pozwane Miasto S. W. do chwili obecnej nie złożyło powodom oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej wymaganego przepisem art. 78 ust 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami i nie złożyło oferty przyjęcia jej nowej wysokości. Za takie oświadczenie nie mogą bowiem zostać uznane ani stanowiska zajmowane przez Miasto w toku postępowania administracyjnego ani jakiekolwiek oświadczenia składane w niniejszym postępowaniu. Zarówno bowiem forma jak i treść oświadczenia została jednoznacznie określona w powołanym przepisie.

Nie złożenie w odpowiedni sposób oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości opłaty skutkuje koniecznością ustalenia, iż powodowie w dalszym ciągu obowiązani są uiszczać na rzecz pozwanego opłatę w wysokości dotychczas obowiązującej, i takie też rozstrzygnięcie Sąd wydał w sprawie niniejszej.

VI
Uzasadnienie orzeczenia o kosztach post ę powania

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 §1 i 3 k.p.c. w zw. z § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu.- zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Pozwane Miasto w sprawie niniejszej jest stroną przegrywającą proces, w związku z czym ciąży na nim obowiązek zwrotu na rzecz strony powodowej poniesionych przez nią kosztów postępowania, na które składają się w sprawie niniejszej: opłata od pozwu 59 zł oraz kwota 180 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z opłatą 17 zł tytułem poniesionej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa