Sygn. akt V Ka 12/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca – Sędzia S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Wojciech Cerski

del. S.R. M. K.

protokolant: stażysta Justyna Chefczyńska

przy udziale prokuratora Marka Kryszkiewicza

po rozpoznaniu dnia 7 kwietnia 2016 roku w Ł.

sprawy K. K. (1) , syna Z. i E. z domu K., urodzonego (...) w S.

skazanego za czyn z art. 279 § 1 k.k. i inne

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Skierniewicach

z dnia 3 lipca 2015 roku sygn. akt II K 99/15

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k., art. 438 pkt 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  na podstawie art. 105 § 1 k.p.k. prostuje oczywistą omyłkę pisarską w punkcie I. komparycji wyroku w ten sposób, że w miejsce treści „art. 289 § 2 kk” wpisuje treść „art. 289 § 4 k.k.”;

2.  zmienia zaskarżony wyrok łączy w ten sposób, że:

a)  uchyla karę łączną grzywny orzeczoną w punkcie 2;

b)  na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 § 1 i 2 k.k. w miejsce kar jednostkowych grzywny orzeczonych wobec skazanego wyrokami opisanymi w punkcie I (wyrok Sądu Rejonowego w Żyrardowie w sprawie II K 1618/05) oraz w punkcie II (wyrok Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej w sprawie II K 48/06) wymierza skazanemu K. K. (1) karę łączną 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

c)  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie orzeczenia kary łącznej grzywny obejmującej wyrok opisany w punkcie III, to jest wyrok Sądu Rejonowego w Skierniewicach w sprawie o sygn. akt II K 92/06;

3.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok łączny;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. C. kwotę 147,60 złotych (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

5.  zwalnia skazanego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

W. C. K. M. B. K.