Sygn. akt V Kz 156/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący- S ędzia: SO Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

przy udziale prokuratora Sławomira Szeleszczyka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r.

sprawy E. K.

skazanego za przestępstwa z art. 279 § 1 k.k. i in.

na skutek zażalenia skazanego

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 5 stycznia 2016 r.

w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

na podstawie art. 437 k.p.k. i art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k.

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowił przekazać sprawę dotyczącą wydania wyroku łącznego wobec skazanego E. K. według właściwości do Sądu Okręgowego w Łodzi. Jako uzasadnienie powyższej decyzji Sąd wskazał fakt, iż jedna z kar podlegających łączeniu wymierzona została wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IVK 22/06).

Na powyższe postanowienie zażalenie wniósł skazany, podnosząc, iż nie jest ono zasadne, gdyż kara wymierzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2006 r. (sygn. akt IVK 22/06) została przez skazanego w całości odbyta, w związku z czym nie stanowi ona jednej z kar podlegających łączeniu. Wskazał też, że podobna sytuacja dotycząca właściwości sądu do rozpoznania wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego miała już miejsce w przeszłości i ostatecznie Sąd Okręgowy w Łodzi przekazał ten wniosek do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i toczyło się postępowanie w sprawie o sygn. akt IV K 860/14.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie skazanego jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Przekazując sprawę według właściwości Sądowi Okręgowemu w Łodzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kierował się treścią art. 569 § 2 k.p.k., zgodnie z którym, jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Odwołując się jednak do tego przepisu sąd pierwszej instancji nie uwzględnił okoliczności, na które trafnie powołuje się skarżący. W szczególności Sąd Rejonowy nie uwzględnił treści postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi IV Wydział Karny z dnia 23 września 2014 r. w sprawie o sygn. akt IV K 190/14, którym prawomocnie przesądzono możliwość wydania wyroku łącznego obejmującego wskazane w nim wyroki oraz właściwość sądu do orzekania odnośnie innych skazań niż te, które mogą podlegać połączeniu węzłem kary z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w sprawie o sygn. akt IV K 22/06.

Zwrócić też trzeba uwagę na sprawę, która toczyła się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi o sygn. akt IV K 860/14, w której postępowanie dotyczące wydania wyroku łącznego było konsekwencją wskazanego powyżej postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 23 września 2014 r.

W związku z powyższym obecne postępowanie w sprawie wyroku łącznego, zainicjowane wnioskiem skazanego z dnia 7 września 2015 r. obejmuje jedynie kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawach o sygn. akt IV K 964/11, IV K 32/12, IV K 338/08 oraz V K 1165/13. Niezasadnym było zatem zastosowanie w niniejszej sprawie przez Sąd Rejonowy art. 569 § 2 k.p.k., gdyż w przedmiotowych sprawach w pierwszej instancji nie orzekały sądy różnego rzędu.

Nie ulega natomiast wątpliwości, iż z treści art. 569 § 1 k.p.k. a contrario wynika wniosek, iż w wypadku skazania danej osoby prawomocnymi wyrokami tego samego sądu w przedmiocie wydania wyroku łącznego orzeka sąd, który te wyroki wydał. W przedmiotowej sprawie jest to Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Z powyższych względów należało postanowić, jak w części dyspozytywnej.