Sygn. akt V Kz 227/16

POSTANOWIENIE

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący- S ędzia: SO Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

po rozpoznaniu w sprawie P. W.

obwinionej o wykroczenie z art. 121 § 1 k.w.

na skutek zażalenia ukaranej

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z dnia 22 lutego 2016 r.

w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.w.

postanawia:

utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt VII W 1727/15 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, na podstawie art. 126 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.w., nie uwzględnił wniosku ukaranej o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VII Wydział Karny z dnia 17 czerwca 2015 r.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła ukarana podnosząc, iż w okresie od dnia 27 czerwca 2015 r. do dnia 17 lipca 2015 r. (a zatem w okresie kiedy dokonano doręczenia przedmiotowego wyroku poprzez podwójne awizowanie) przebywała ona na zwolnieniu lekarskim, a następnie, od 10 sierpnia 2015 r. udała się na wakacje, w związku z czym nie miała możliwości odebrania przedmiotowej przesyłki i złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego. Obwiniona załączyła dokumentację potwierdzającą powyższe tezy (którą to dokumentacją nie dysponował sąd I instancji) i poddała w wątpliwość rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego, zgodnie z którym terminowi do złożenia sprzeciwu od wyroku nakazowego uchybiła ona ze swojej winy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie obwinionej nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 126 § 1 k.p.k., jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, dopełniając jednocześnie czynności, która miała być w terminie wykonana.

Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Rejonowego, zgodnie z którym w niniejszej sprawie nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 126 § 1 k.p.k. pozwalające na przywrócenie uchybionego terminu.

Zauważyć należy jednak, iż dopiero na etapie postępowania odwoławczego ukarana poinformowała Sąd o korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego w okresie od 27 czerwca 2015 roku do 17 lipca 2015 roku oraz udowodniła wakacyjny wyjazd w sierpniu
2015 r.

Oceny spełnienia przesłanek z art. 126 § 1 k.p.k. nie zmieniają jednak nowe okoliczności podniesione przez ukaraną. W ich świetle należy uznać, iż nie złożenie przez obwinioną sprzeciwu od wyroku nakazowego w dniach 27 czerwca 2015 r. do 17 lipca 2015 r. nastąpiło bez jej winy. Jednakże nie złożyła ona wniosku o przywrócenie terminu i nie dokonała czynności, której terminowi uchybiono, w ustawowym 7-dniowym terminie od ustania powyższej przeszkody. Przeciwnie, ukarana nie podjęła żadnych starań w powyższym kierunku w okresie pomiędzy 17 lipca 2015 r. a 10 sierpnia 2015 r. (kiedy to wyjechała na wakacje). Co więcej, obwiniona również po powrocie z wakacji nie podjęła żadnych czynności w sprawie, a wniosek o przywrócenie terminu został złożony dopiero 3 lutego 2016 roku. W świetle powyższych faktów nie budzi wątpliwości, iż również 7-dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, od chwili ustania przeszkody, nie został przez ukaraną zachowany, a zatem nie jest możliwe uwzględnienie wniesionego przez nią zażalenia. Zauważyć należy, że ukarana korzystała ze zwolnienia i jak podaje źle się czuła, a zatem należy zakładać iż w tym czasie przebywała w domu. Jeśli zaś w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego przebywała poza miejscem swojego zamieszkania, to jak zasadnie podniósł Sąd Rejonowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, była ona zobowiązania do podania nowego adresu dla doręczeń, czego jednak nie uczyniła.

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. w zw. z art. 38 § 1 k.p.w., utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.