Sygn. akt: I C 215/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SS Wojciech Wacław

Protokolant:

sekr. sądowy Edyta Smolińska- Kasza

po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 r. w Olsztynie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko J. A.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego J. A. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 149.649,61 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) wraz z odsetkami:

- umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 24 grudnia 2015 r. do dnia zapłaty, z tym że od dnia 1 stycznia 2016 r. w wysokości nieprzekraczającej odsetek maksymalnych za opóźnienie, liczonymi od kwoty 138.918,30 zł,

- ustawowymi od dnia 29 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 10.535,31 zł,

II zasądza od pozwanego J. A. na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 1017,- zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 215/16 UZASADNIENIE

Powód (...) Bank SA w W. wniósł o zasądzenie nakazem zapłaty na jego rzecz kwoty 149 649,61 zł wraz z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 138 918,30 zł i ustawowymi od kwoty 10 535,31 zł.

W uzasadnieniu swego żądania podał, iż pozwany zawarł z powodem umowę kredytową nr (...) z dnia 29 10 2013 r. mocą której pozwany zobowiązał się do spłaty zadłużenia na zasadach określonych w umowie i regulaminie stanowiącym załącznik do tej umowy.

W związki z nieuregulowaniem w terminie zaległych rat Bank wypowiedział umowę oraz wezwał pozwanego do zapłaty w związku z czym wierzytelność objęta pozwem jest wymagalna od dnia 20 04 2015 r.

Na dochodzone roszczenie składają się kapitał 138 918,30 zł wraz z umownymi odsetkami od dnia 24 12 2015 r. do dnia zapłaty, skapitalizowane odsetki w łącznej kwocie 10 535,31 zł od dnia wniesienia pozwu, nadto kwota 196 zł tytułem opłat.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 7 marca 2016r. Sąd zasądził wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z kosztami procesu.

W złożonym od nakazu zapłaty w całości sprzeciwie pozwany wnosząc o oddalenie powództwa w pierwszej kolejności podniósł, iż umowa kredytowa nie została zawarta w G., co wynika z przedłożonej umowy kredytowej.

W drugiej kolejności w uzasadnieniu sprzeciwu pozwany wskazał, iż w W. u pośrednika kredytowego za namową i załatwieniem dokumentów przez osobę trzecią, podpisał umowę konsolidacyjną na kwotę 121 224,75 zł z czego wypłacił i przelał na (...) kwotę 62 655,- zł.

Zaprzeczył też by kiedykolwiek był, co wynika z treści umowy kredytowej w G..

Jednocześnie bank wystawił zaświadczenie, że kredyt został spłacony w całości, co zostało przedłożone Bankowi Spółdzielczemu w N.. (k.36-37)

Sąd ustalił co następuje:

Pozwany J. A. zawarł w dniu 29 10 2013 r. z powodem umowę konsolidacyjnego kredytu gotówkowego

- w kwocie 62 655,75 zł na sfinansowanie swych potrzeb konsumpcyjnych oraz

- w kwocie 58 569,- zł na spłatę 5-ciu kredytów.

W związku z udzieleniem kredytu pozwany zobowiązał się do poniesienia dodatkowych kosztów w postaci 3583,21 zł prowizji bankowej, opłaty ubezpieczeniowej 19 920,80 zł oraz odsetek od kapitału kredytu w kwocie 93 920,80 zł.

(ok. bezsporna, umowa k. 14-15, wyciąg z bankowych k. 13).

Kolejnym aneksem z dnia 21 11 2014 r. pozwany zawarł z powodowym bankiem porozumienie mocą którego przedłużono spłatę do dnia 20 10 2024 r. tj. o dalsze 36 miesięcy.

(dow. aneks k. 18 -19)

Wobec nieuregulowania przez pozwanego w terminie zaległości zgodnie z preliminarzem spłat, powodowy Bank wypowiedział umowę oraz wezwał pozwanego do spłaty całości kredytu wraz z odsetkami i kosztami jako należności wymagalnych. (dow. oświadczenie z k. 20)

Wypowiedzenie zostało doręczone w dniu 5 08 2015 r. (bezsporne, kopia doręczenia z k. 21).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całej dochodzonej pozwem wysokości.

Pozwany składając przy tym sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty nie kwestionował okoliczności w postaci zaciągnięcia kredytu , względnie - co wyartykułował wprost w sprzeciwie - nie kwestionował tego, iż wskutek braku spłaty popadł w zaległość, oraz tego , iż podstawy do wypowiedzenia umowy kredytowej faktycznie w związku z tą zaległością zaistniały.

Fakty powyższe jako bezsporne nie wymagały dowodzenia i jako takie zostały w sprawie ponad wszelką wątpliwość ustalone, znajdując swe oczywiste potwierdzenie w dokumentach do niej dołączonych , a przez pozwanego niezakwestionowanych.

Podejmując natomiast merytoryczną obronę w sprawie pozwany zdawał się podnieść w sprzeciwie (co dodatkowo wynika z treści pisma z dnia 23 06 2015 r. k. 55) jeden zasadniczy zarzut.

Wywodził bowiem, iż kredyt został przeznaczony na cele i potrzeby osoby trzeciej, która to miała współuczestniczyć w spłacie kredytu.

W ocenie Sądu stanowisko tak sformułowane, w sposób oczywisty nie mogło być skutecznie przeciwstawione treści pozwu.

W pierwszej bowiem kolejności przy tym i dla porządku wskazać należy, iż nie ma racji pozwany, podnosząc że kredyt nie został w pełni spożytkowany na jego własne potrzeby.

Dość jedynie wskazać, iż pozwany bezsprzecznie jest jedyną osobą, która zawarła umowę kredytową i stąd jest jedyną osobą (przynajmniej z tejże umowy) wobec kredytodawcy odpowiedzialną.

W tej mierze Sąd w całej rozciągłości podzielił stanowisko strony powodowej, powołującej się na fakt zawarcia umowy z pozwanym i brak wpływu na jej treść ewentualnych uzgodnień z osobami trzecimi, bez udziału kredytodawcy.

Ewentualne zaś uzgodnienia z osobami trzecimi nie mogą wpływać na treść zobowiązania głównego, co szerszego uzasadnienia nie wymaga.

Podobnie należy odnieść się do zarzutu miejsca zawarcia umowy.

Pozwany bowiem nie zakwestionował faktu jej zawarcia, natomiast z samej umowy z k. 14 nie musi koniecznie wynikać , iż ta została fizycznie podpisana w G..

Brak jest bowiem o powyższym wzmianki w samej treści umowy , czy przy podpisach, natomiast jedynie podpis potwierdzający zgodność danych osobowych z dokumentami opatrzony jest dodatkowo pieczątka firmową z punktu obsługi w G., co nie może przesądzać o nieważności bądź nieskuteczności umowy.

Co więcej, zauważyć należy, iż aneks na k. 18 został zawarty w O..

Również nie mógł odnieść skutku ewentualny zarzut dotyczący potwierdzenia spłaty kredytu, bowiem jakakolwiek korespondencja zawarta w aktach sprawy powyższego żadna miarą nie tylko nie potwierdza, lecz nawet nie uprawdopodabnia, co przy stanowczym w tej mierze stanowisku strony powodowej nakazuje uznać, iż do spłaty kredytu nie doszło.

Zauważyć przy tym należy, iż należność wobec pozwanego potwierdza wyciąg z ksiąg bankowych, który jakkolwiek nie ma obecnie mocy dokumentu urzędowego, to jednak stanowi dokument o swoistej, silnej mocy dowodowej. (por. art. 485 § 3 kpc)

Jakkolwiek też nie jest to dokument przesądzający sam przez się istnienia należności, to jednak pozwany, kwestionując zasadność kwoty z wyciągu i podpisanej umowy kredytu wynikającej, nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu a nawet twierdzenia na okoliczność tego, iż należność wynikająca z umowy i postawiona pozwanemu do dyspozycji został spłacona.

Pozwany niewątpliwie miał możliwość i uprawnienie do wglądu w dokumentację dotyczącą swego kredytu, bowiem obowiązek takiego udostępnienia ciąży na banku, informacje zaś powyższego dotyczące nie są oczywiście objęte wobec strony umowy tajemnicą bankową.

Takie też dokumenty nie tylko mogły być uzyskane i przedłożone przez pozwanego, lecz również za jego zgodą pisemną, zgodnie z przepisami prawa bankowego pozyskane przez sąd.

To zaś daje pełne podstawy do uznania , iż wierzytelność dochodzona pozwem po stronie powodowej faktycznie istnieje.

Mając wszystko powyższe na uwadze należało orzec jak w pkt I wyroku, o kosztach orzekając po myśli art. 98 i 108 kpc. Złożyły się na nie opłata od pozwu 1000,- zł oraz od pełnomocnictwa w kwocie 17,- zł.