Sygn. akt V Ka 108/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 kwietnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: S. S.O. Krystyna Pisarska

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Orszulak

przy udziale Prokuratora Sławomira Szeleszczyka

po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2016 roku w Łodzi

sprawy R. G. urodzonego (...) w Ł., syna J. i G. z domu K.

oraz M. K. urodzonego (...) w Ł., syna P. i B. z domu P.

oskarżonych z art. 159 k.k. i inne

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

z dnia 16 listopada 2015 roku sygn. akt IV K 360/15

na podstawie art. 437 k.p.k., art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. oraz art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  uchyla kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonym;

b)  z opisu czynu przypisanego oskarżonym eliminuje treść:
„niebezpiecznego przedmiotu w postaci” i przyjmuje, że czyn ten wyczerpał dyspozycję art. 158 § 1 k.k. w przypadku oskarżonego R. G., a w przypadku oskarżonego M. K. wyczerpał dyspozycję art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 158 § 1 k.k. wymierza oskarżonym kary:

- R. G. 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności,

- a oskarżonemu M. K. 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności;

c)  na podstawie art. 69 § 1 k.k., art. 70 § 1 pkt 1 k.k. i art. 73 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wykonanie kary pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonemu R. G. warunkowo zawiesza na okres 3 (trzech) lat próby i oddaje go w tym okresie pod dozór kuratora;

2.  w pozostałym zakresie utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Z. M. kwotę (...),20 (jeden tysiąc trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżonym R. G. i M. K. z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

4.  zwalnia oskarżonych w całości od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.