Sygn. akt VU 429/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie :

Przewodniczący SSO Marzena Głuchowska

Protokolant Barbara Wypych

po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. w Kaliszu

odwołania M. M.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 5 lutego 2016 r. Nr (...)

w sprawie M. M.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o ustalenie kapitału początkowego

Oddala odwołanie

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 05.02.2016 r. znak (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.odmówił odwołującej M. M.ponownego przeliczenia kapitału początkowego.

Od powyższej decyzji odwołanie złożyła M. M., domagając się jej zmiany i uwzględnienia przy obliczaniu kapitału początkowego okresów sprawowania opieki nad: siostrą E. S.w latach 2000-2014, wujem M. I.w latach 2000-2010, córką M. M. (1)w okresie 1999-2009, J. S.w latach 1999-2009, mężem J. M.w okresie od 1999-2009 r.

Organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Odwołująca M. M., rocznik 1955, pobierała rentę, wtedy inwalidzką od dnia 16.11.1991 r. Do obliczenia renty uwzględniono staż pracy wynoszący 16 lat 3 miesiące i 15 dni.

W myśl art. 173 § 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 748) dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948r., którzy przed dniem wejścia w życie ustawy opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub, za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy, uwzględniając okresy składkowe wymienione w art. 6 ustawy i okresy nieskładkowe wymienione w art. 7. Zgodnie z ust 3 cyt. art. 173 ustawy z dnia 17.12.1998 r. kapitał początkowy ustala się na dzień 01.01.1999 r.

Na wysokość kapitału początkowego wpływ mają okresy składkowe i nieskładkowe przebyte do 31.12.1998 r. oraz wysokość osiąganych w tym okresie przychodów.

Żaden z okresów, na które powołuje się odwołująca w odwołaniu, czyli okresów sprawowania opieki nad: siostrą E. S.w latach 2000-2014, wujem M. I.w latach 2000-2010, córką M. M. (1)w okresie 1999-2009, J. S.w latach 1999-2009, mężem J. M.w okresie od 1999-2009 r. nie przypada przed 01.01.1999 r., stąd nie może być uwzględniony przy obliczeniu kapitału początkowego.

Nadto zgodnie z art. 7 punkt 7 cyt. ustawy okresami nieskładkowymi są przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty, okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, albo uznanym za osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym, sprawowanego przez członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który w okresie sprawowania opieki nie osiągnął przychodu przekraczającego połowę najniższego wynagrodzenia. Żaden z okresów, na który powołuje się odwołująca nie przypada przed przyznaniem jej prawa do renty, wtedy inwalidzkiej.

Odwołująca od dnia 23.10.2015 r. pobiera emeryturę, obliczoną według zwaloryzowanego kapitału początkowego – 251098,95 zł (kapitał na dzień 01.01.1999 r. wyniósł – 74776,02 zł), kwoty składek zaewidencjonowanych na koncie – 76,73 zł, średniego trwania życia – 254,70 miesięcy. Emeryturę ustalono na kwotę 986,16 zł. (poprzednio renta – 753,58 zł). Na wysokość emerytury odwołującej wpływ ma wysokość kapitału początkowego, a jego wysokość ustala się na dzień 01.01.1999 r., czyli nie mają na tę wysokość wpływu okresy nieskładkowe, przypadające po tej dacie.

Sąd orzekł w myśl art. 477 14 § 1 kpc.