POSTANOWIENIE

Dnia 14 października 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Elżbieta Fijałkowska (spr.)

Sędziowie: SA Waldemar Kryślak, SA (...)

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Miasta P. Związek (...)

przeciwko Stowarzyszenie Pomocy (...)

o zapłatę

w przedmiocie apelacji pozwanego z dnia 30 kwietnia 2013 r. od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2013 r.

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 5 września 2013 r., sygn. akt: IC 2713/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Waldemar Kryślak Elżbieta Fijałkowska Roman Stachowiak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił apelację pozwanego od wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., gdyż pomimo upływu terminu nie została opłacona.

Zażalenie na to postanowienie złożył pozwany, zaskarżył je w całości, wniósł o jego uchylenie i nadanie dalszego biegu apelacji oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego nie zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z brzmieniem art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w cywilnych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia i zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, to w takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

Pozwany jest reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym. Postanowieniem z dnia 4 lipca 2013 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyniku rozpoznania zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2013 r. zmienił zaskarżone postanowienie i zwolnił pozwanego od kosztów sądowych w części tj. w zakresie opłaty od apelacji ponad kwotę 3.500 zł. Odpis powyższego postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym doręczono pełnomocnikowi pozwanego w dniu 7 sierpnia 2013 r. Zatem tygodniowy termin do uiszczenia opłaty od apelacji upłynął żalącemu z dniem 14 sierpnia 2013 r. Pozwany jednak, co było bezsporne w sprawie, w powyższym terminie nie uiścił opłaty od apelacji.

Podnoszone w zażaleniu przez pozwanego twierdzenia o trudnej sytuacji majątkowej i finansowej nie podważają zasadności zaskarżonego orzeczenia. Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu zażalenia nie jest środkiem zaskarżenia służącym do wzruszenia prawomocnych orzeczeń rozstrzygających o obowiązku poniesienia kosztów sądowych. Okoliczności dotyczące oceny możności uiszczenia przez pozwanego opłaty od apelacji były w niniejszej sprawie przedmiotem odrębnego postępowania wpadkowego, które zostało prawomocnie zakończone (postanowienie z dnia 7 czerwca 2013 r. zmienione postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2013 r.) i niedopuszczalne jest ponowne badanie zasadności tego rozstrzygnięcia.

Wobec tego apelacja pozwanego jako nieopłacona na podstawie art. 370 k.p.c. podlegała odrzuceniu.

Mając to na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie pozwanego jako nieuzasadnione.

Waldemar Kryślak Elżbieta Fijałkowska Roman Stachowiak