Sygn. akt V Ka 322/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 czerwca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca: S.S.O. Krystyna Pisarska (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Maria Antecka

S.O. Dariusz Głowacki

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Ireny Laury Łozowickiej

po rozpoznaniu dnia 8 czerwca 2016 roku w Ł.

sprawy P. M., urodzonego (...) w K., syna W. i M. z domu S.

oskarżonego o czyn z art. 160 § 2 k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę
od wyroku Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 22 grudnia 2015 roku sygn. akt II K 437/14

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 624 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. M. (2) kwotę 516,60 (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) złotych tytułem nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej oskarżycielce posiłkowej A. D. z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji;

3.  zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.

K. P. M. D. G.