Sygn. akt V Ka 36/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia S. O. Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Grzegorz Janakowski

przy udziale prokuratora Marka Kryszkiewicza

po rozpoznaniu dnia 31 maja 2016 roku w Ł.

sprawy D. S. , córki J. i J. z domu K., urodzonej (...) w Ł.,

oskarżonej o czyn z art. 177 § 1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela posiłkowego M. F.
od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 16 października 2015 roku sygn. akt VI 610/14

na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. i art. 636 § 1 k.p.k.:

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok;

2.  zasądza od oskarżyciela posiłkowego M. F. na rzecz oskarżonej D. S. kwotę 1 008 (jeden tysiąc osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa adwokackiego w instancji odwoławczej;

3.  zasądza od oskarżyciela posiłkowego M. F. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.