Sygn. akt I C 116/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Jarosławiu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka Gaca-Turzyńska

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Mamrak

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 roku w Jarosławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we W.

przeciwko: M. P.

o zapłatę kwoty 2 344,91 złotych

I.  oddala powództwo,

II.  obciąża powoda kosztami postępowania uznając je za uiszczone w całości.