Sygnatura akt X GC 255/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(...) dnia 28 lipca 2016r.

Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik

Protokolant: sekr. sąd. Paula Adamczewska

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W.

przeciwko P. M.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 81.511,95zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 11 marca 2016r. do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego P. M. na rzecz powoda P. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. kwotę 8217zł (osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.