Sygn. akt III Kow.583/16el

POSTANOWIENIE

Dnia 24.05.2016r.

Sąd Okręgowy w S.Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO w S. Witold Galewski

Protokolant - sekretarz sądowy I. T.

przy udziale Prokuratora Rejonowego w C.- Mirosława Orłowskiego

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego M. O. (2) (O.) s. W. o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na zasadzie art.15§1kkw w związku z art.43 1a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)

postanowił:

1.  umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie zezwolenia skazanemu M. O. (2) (O.) s. W. na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kar: 2 lat 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 03.03.2015r., sygn. akt II K 203/15 za czyn z art.286§1kk; roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 18.11.2015r., sygn. akt II K 334/15 za czyn z art.286§1kk, 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. Wydział Zamiejscowy w T. z dnia 27.05.2013r., sygn. akt VII K 281/13 za czyn z art.286§1kk, 7 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B. Z. z dnia 08.03.2016r., sygn. akt II K 510/15 za czyn z art.286§1kk, 8 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 17.02.2016r., sygn. akt II K 840/15 za czyn z art.286§1kk, 6 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 22.01.2016r., sygn. akt II K 808/15 za czyn z art.286§1kk, 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 25.04.2016r., sygn. akt II K 84/16 za czyn z art.286§1kk;

2.  zwolnić skazanego od kosztów sądowych w części dotyczącej wydatków i obciążyć nimi Skarb Państwa;

UZASADNIENIE

Skazany złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, uzasadniając go chęcią pracy oraz zapewnienia opieki matce. Zamierza również naprawić wyrządzone szkody.

Zgodnie z treścią art.43 1a§1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego można udzielić wobec skazanego, któremu orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki przewidziane w art.64§2 Kodeksu karnego. Przepisy cyt. Ustawy stosuje się odpowiednio do skazanego, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, nieprzekraczających w sumie jednego roku.

Z nadesłanej tutejszemu Sądowi opinii Dyrektora Aresztu Śledczego w C. z dnia 12.05.2016r. wynika, że M. O. (2) od dnia 10.03.2016r. odbywa karę 2 lat 2 miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 03.03.2015r., sygn. akt II K 203/15 za czyn z art.286§1kk; roku pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w T.z dnia 18.11.2015r., sygn. akt II K 334/15 za czyn z art.286§1kk, 2 lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś.Wydział Zamiejscowy w T. z dnia 27.05.2013r., sygn. akt VII K 281/13 za czyn z art.286§1kk oraz 7 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w B. Z.z dnia 08.03.2016r., sygn. akt II K 510/15 za czyn z art.286§1kk.

Z opinii administracji z dnia 23.05.2016r. wynika, że skazany ma do odbycia kolejne kary pozbawienia wolności i koniec kary przypada na 29.03.2023r.

Sąd rozpoznając wniosek z urzędu bada, czy skazany ma uprawnienia formalne do odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, a w szczególności czy orzeczone wobec niego kary są do odbycia.

Z treści art.43 la§1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) wynika, że warunkami uzasadniającymi merytoryczne rozpoznanie wniosku o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest orzeczenie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku i stwierdzenie, że nie zachodziły w sprawie warunki opisane w przepisie art.64§2kk.

Ze wskazanych powyżej wyroków bezspornie wynika, że wobec skazanego za przypisane mu czyny orzeczono karę w rozmiarze łącznie przekraczającym jeden rok. Zatem, nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające merytoryczne rozpoznanie wniosku skazanego.

O kosztach postępowania przed sądem orzeczono na podstawie przepisu art. 626§1kpk w zw. z art.624§1 kpk w zw. z art. 1§2 kkw.

Dlatego też, mając na uwadze treść przepisu art.15§1 kkw, należało postanowić jak wyżej.