Sygn. akt V ACa 485/12

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Iwona Wilk

Sędziowie :

SA Tomasz Pidzik

SA Olga Gornowicz-Owczarek (spr.)

Protokolant:

Barbara Knop

po rozpoznaniu w dniu 31 października 2012 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) (W.)

przeciwko A. B.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 17 października 2011 r. sygn. akt. XIV GC 177/11

p o s t a n a w i a :

1.  odrzucić apelację;

2.  zasądzić od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2.927,20 (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem 20/100) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt V ACa 485/12

UZASADNIENIE

W apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17 października

2011  r., sygn. XIV GC 177/11 pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika zawarła wniosek o zwolnienie jej od opłaty od apelacji. Zarządzeniem z dnia 5 stycznia

2012  r. przewodniczący w Sądzie Okręgowym w Katowicach zwrócił wniosek pozwanej o zwolnienie od opłaty od apelacji z uwagi na nie dołączenie do wniosku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Odpis powyższego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi pozwanej w dniu 11 stycznia 2012 r. W dniu 18 stycznia 2012 r. pełnomocnik pozwanej złożył kolejny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych przedkładając wymagane oświadczenie majątkowe. Postanowieniem z dnia 23 stycznia 2012 r. Sąd Okręgowy w Katowicach zwolnił pozwaną od obowiązku uiszczenia opłaty od apelacji ponad kwotę 400 zł, zaś w pozostałym zakresie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych oddalił. Odpis powyższego postanowienia doręczono pełnomocnikowi pozwanej w dniu 30 stycznia 2012 r. Pozwana nie zaskarżyła powyższego postanowienia. Następnie postanowieniem z dnia 8 maja 2012 r., na skutek wniosku powoda, Sąd cofnął pozwanej zwolnienie od kosztów sądowych i wezwał pełnomocnika pozwanej (zarządzenie doręczono w dniu 20 czerwca 2012 r.) do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 5.285 zł w terminie tygodniowym. Pozwana uiściła wymaganą opłatę w dniu 26 czerwca 2012 r.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W świetle przedstawionych okoliczności apelacja pozwanej podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jednolity tekst Dz. U. 2010, Nr 90, poz. 594 dalej - u.k.s.c.) jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego. Stosownie jednak do art. 112 ust. 3 u.k.s.c. przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli pismo podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej, obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia, zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego. W takim przypadku, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych złożony przed upływem terminu do opłacenia pisma został oddalony, tygodniowy termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia, a gdy postanowienie zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia. Jeżeli jednak o zwolnieniu od kosztów sądowych orzekał

sąd pierwszej instancji, a strona wniosła zażalenie w przepisanym terminie, termin do opłacenia pisma biegnie od dnia doręczenia stronie postanowienia oddalającego zażalenie, a jeżeli postanowienie sądu drugiej instancji zostało wydane na posiedzeniu jawnym - od dnia jego ogłoszenia.

W niniejszej sprawie wniosek pozwanej o zwolnienie od opłaty od apelacji został oddalony ponad kwotę 400 zł postanowieniem Sądu Okręgowego z dnia 23 stycznia 2012 r. Odpis powyższego postanowienia doręczono pełnomocnikowi pozwanej w dniu 30 stycznia 2012 r. Postanowienie to nie zostało zaskarżone, a zatem zgodnie z art. 112 ust. 3 u.k.s.c. termin do uiszczenia opłaty od apelacji w kwocie 400 zł, od której pozwana nie została zwolniona, upływał w dniu 6 lutego 2012 r., tj. po upływie tygodniowo terminu liczonego od dnia doręczenia pełnomocnikowi pozwanej postanowienia z dnia 23 stycznia 2012 r. W powyższym terminie pozwana nie uiściła opłaty od apelacji w kwocie 400 zł, a zatem niezależnie od dalszego toku postępowania w przedmiocie cofnięcia pozwanej zwolnienia od kosztów sądowych, apelacja jako nieopłacona w terminie wynikającym z art. 112 ust. 3 u.k.s.c. podlegała odrzuceniu na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. zasądzając od pozwanej (jako strony przegrywającej) na rzecz powódki kwotę 2.927,20 zł na którą złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 2.700 zł (§ 6 pkt 6 w zw. z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

-Dz. U. 2002, Nr 163, poz. 1349) oraz koszty stawiennictwa na rozprawie w dniu 31
października 2012 r. w wysokości 227,20 zł (koszt przejazdu pociągiem na trasie W.

-K. - W.).