Sygn. akt I C 218/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Radosław Florek

Protokolant: Monika Turkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2016 roku w Dzierżoniowie

na rozprawie

sprawy z powództwa B. D.

przeciwko T. Ż.

o zachowek w kwocie 40 000 zł i

sprawy z powództwa W. B.

przeciwko T. Ż.

o zachowek w kwocie 31 250 zł

I.  zasądza od pozwanej T. Ż. na rzecz powódki W. B. kwotę 20 312,50 zł (dwadzieścia tysięcy trzysta dwanaście złotych i pięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 03 września 2013 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala powództwo powódki W. B. w pozostałym zakresie;

III.  oddala powództwo powoda B. D. w całości;

IV.  nie obciąża pozwanej T. Ż. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powódki W. B.;

V.  nakazuje ściągnąć od powódki W. B. z roszczenia zasądzonego w punkcie I wyroku na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie kwotę 547,05 zł, a pozwanej T. Ż. zapłacić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie kwotę 1 015,95 zł tytułem uiszczenia kosztów sądowych, od których powódka W. B. została zwolniona;

VI.  przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na rzecz adw. A. Ł. z Kancelarii Adwokackiej w D. kwotę 2 952 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powódce W. B. z urzędu;

VII.  przyznaje ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie na rzecz adw. A. Ł. z Kancelarii Adwokackiej w D. kwotę 2 952 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi B. D. z urzędu.