Sygn. akt II W 239/15

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P OL I T E J P O L S K I E J

Dnia 05.09.2016 r.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący – SSR Katarzyna Baryła

Protokolant - A. P.

przy udziale oskarżyciela posiłkowego (...)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25.05.2015r., 16.07.2015r., 12.10.2015r., 21.03.2016r., 23.05.2016r., 20.06.2016r., 04.08.2016r., 11.08.2016r., 23.08.2016r. oraz 05.09.2016 r.

sprawy przeciwko

H. W.

c. H. i W. z domu K.

urodzonej (...) w R.

obwinionej o to, że:

w dniu 28 listopada 2014 r. około godziny 11:20 w R. na skrzyżowaniu ulicy (...) z ulicą (...), kierując samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) uczestnicząc w wypadku drogowym nie udzieliła niezwłocznej pomocy ofierze wypadku tj. R. G., a następnie oddaliła się z miejsca wypadku nie ustalając skutków wypadku,

tj. o wykroczenie z art. 93 § 1 kw

I.  uznaje obwinioną H. W. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu stanowiącego wykroczenie z art. 93 § 1 kw i za czyn ten na podstawie art. 93 § 1 kw skazuje obwinioną na karę grzywny w wysokości 500 zł (pięćset);

II.  na podstawie art. 93 § 2 kw orzeka wobec obwinionej H. W. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat;

III.  na podstawie art. 118 § 3 kpow zasądza od obwinionej H. W. na rzecz oskarżyciela posiłkowego R. G. kwotę 540 zł (pięćset czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów ustanowienia pełnomocnika;

IV.  na podstawie art. 618 § 1 pkt 11 kpk w zw. z art. 119 kpow zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. S. P. (...)kwotę 619,92 zł (sześćset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej udzielonej obwinionej z urzędu;

V.  na podstawie art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 119 kpow oraz art. 118 § 1 i § 3 kpow zasądza od obwinionej H. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 500 zł (pięćset złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania, w pozostałym zakresie zwalnia obwinioną od obowiązku ich uiszczania, a poniesionymi wydatkami obciąża Skarb Państwa.

SSR Katarzyna Baryła