Sygn. akt VII U 1515/15

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23.02.2016 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant :st. sekretarz sądowy Kamila Rakowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 23.02.2016 r. w Świdnicy

sprawy (...) Spółka z o.o. w S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego A. S. i podstawę wymiaru składki

na skutek odwołania (...) Spółka z o.o. w S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 18.06.2015 r. Nr (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od wnioskodawcy na rzecz strony pozwanej kwotę 180 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VII U 1515/15

UZASADNIENIE

(...) sp. z o.o. z/s w S. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 18.06.2015r. nr (...), którą stwierdzono, że A. S. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) sp. z.o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresach 12-19.07.2013r., 12-23.08.2013r., 16-26.09.2013r., 21-31.10.2013r., 14-26.11.2013r., 09-17.12.2013 r., 13-17.01.2014r., 11-18.02.2014r., 19-26.03.2014r. i 21-29.04.2014r. oraz wskazano podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia. W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca wskazał, że przedmiotem zawartych umów cywilnoprawnych było sporządzenie i dostarczenie tłumaczeń dokumentów, każdorazowo zależnie od bieżącego zapotrzebowania spółki. Wnioskodawca podkreślił, że nie miał nigdy zamiaru zawierać z A. S. długotrwałego kontraktu, zakładającego comiesięczne dokonywanie tłumaczeń, ponieważ fakt zawarcia umowy uzależniał do ujawnienia się po jego stronie takiej potrzeby, a dokonywanie tłumaczeń dotyczyło zindywidualizowanych, konkretnych dokumentów.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. wniosła o jego oddalenie oraz zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz pozwanego kosztów zastępstwa procesowego. Strona pozwana wskazała, że w wyniku przeprowadzonej kontroli u płatnika składek (...) spółka z .o.o. w S. ustalono, że płatnik składek zawarł z A. S. umowy nazwane umowami o dzieło w okresach wskazanych w zaskarżonej decyzji, których przedmiotem było tłumaczenie dokumentów. W umowach określono wysokość wynagrodzenia za wykonane czynności, wykonywane w domu, samodzielnie, bez nadzoru pracowników wnioskodawcy. Z treści przedstawionych do kontroli umów zawartych z A. S. wynika, że wykonawca zobowiązał się do wykonania określonych czynności nie zaś do oznaczonego dzieła, będącego konkretnym i indywidualnym rezultatem materialnym. Nie można uznać też w/w umów za umowy o dzieło, gdyż strony nie określiły w umowie cech i parametrów indywidualizujących dzieło. Brak takich kryteriów określonych pożądany przez zamawiającego wynik umowy prowadzi do wniosku, że przedmiotem zainteresowania zamawiającego było wykonywanie określonych czynności, a nie ich rezultat.

Postanowieniem z dnia 25.10.2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy zawiadomił A. S. o postępowaniu toczącym się z odwołania (...) sp. z o.o. w S. od decyzji strony pozwanej z dnia 18.06.2015 r. oraz o możliwości przystąpienia A. S. do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanej.

A. S. nie wstąpiła do sprawy w charakterze zainteresowanej.

Sąd ustalił, co następuje:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (...) Spółka z.o.o. z siedzibą w S..

Spółka zawierała z A. S. umowy nazwane umowami o dzieło, których przedmiotem było:

  12-19.07.2013 r. - tłumaczenie dokumentów z języka niemieckiego na język polski za wynagrodzeniem 1727 zł brutto;

  12-23.08.2013 r. - tłumaczenie ofert z języka niemieckiego na język polski za wynagrodzeniem 2337 zł brutto;

  16-26.09.2013 r. - tłumaczenie dokumentów na język niemiecki za wynagrodzeniem 2395 zł brutto;

  21-31.10.2013 r. - tłumaczenie ofert oraz dokumentów na język niemiecki za wynagrodzeniem 1950 zł brutto;

  14-26.11.2013 r. - tłumaczenie dokumentów za wynagrodzeniem 2337 zł brutto;

  09-17.12.2013 r. - tłumaczenie umów na język niemiecki za wynagrodzeniem 2000 zł netto;

  13-17.01.2014 r. - tłumaczenie ofert i wycen dla klientów na język niemiecki za wynagrodzeniem 2050 zł netto;

  11-18.02.2014 r. - tłumaczenie wycen i umów dla odbiorców za wynagrodzeniem 1950 zł netto;

  19-26.03.2014 r. - tłumaczenie wycen dla klienta za wynagrodzeniem 2000 zł netto;

  21-29.04.2014 r. - tłumaczenie ofert w języku niemieckim za wynagrodzeniem 1227 zł brutto.

Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zostało wypłacone na podstawie rachunku po dokonaniu odbioru tłumaczeń przez zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia była uzależniona od ilości tłumaczonego tekstu oraz od trudności np. ilości języka technicznego. A. S. kwitowała na rachunkach odbiór kwot z tytułu wykonanych umów. Tłumaczenia te wnioskodawczyni wykonywała w domu i przywoziła gotowe tłumaczenia do siedziby wnioskodawcy.

W ww. okresach A. S. nie posiadała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Strona pozwana przeprowadziła kontrolę u płatnika składek (...) Spółka z.o.o. z siedzibą w S., której przedmiotem była prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek. Kontrolą objęto okres od stycznia 2012 r. do stycznia 2015 r.

W wyniku kontroli strona pozwana ustaliła, że umowy o dzieło zawierane przez płatnika składek z A. S. ze względu na rodzaj wykonywanych czynności i przedmiot umowy należy zakwalifikować jako umowy zlecenia. Przedmiotem tych umów było wykonywanie czynności powtarzalnych, wymagających starannego działania. W zawartych umowach nie wskazano zaś zindywidualizowanego konkretnego dzieła, a jedynie określono czynność. Nie sporządzono protokołu zdawczo-odbiorczego dzieła, a wnioskodawczyni nie ponosiła odpowiedzialności za jego wady.

dowód : akta ZUS

Zaskarżoną decyzją z dnia 18.06.2015r. nr (...) strona pozwana stwierdziła, że A. S. jako osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia u płatnika składek (...) sp. z.o.o. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu w okresach 12-19.07.2013 r., 12-23.08.2013 r., 16-26.09.2013 r., 21-31.10.2013 r., 14-26.11.2013 r., 09-17.12.2013 r., 13-17.01.2014 r., 11-18.02.2014 r., 19-26.03.2014 r. i 21-29.04.2014 r. oraz wskazano podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia.

dowód : akta ZUS

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie jest niezasadne.

Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2015.121 j.t.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej są: osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwane zleceniobiorcami. Nadto w myśl przepisu art. 12 cyt. ustawy – obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają, osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu podlegają zleceniobiorcy od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy – art. 13 ust. 2 w/w ustawy systemowej. Przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód o którym mowa w art. 4 pkt. 9 i 10 będący odpłatnością za wykonywanie tej umowy ustalony m.in. kwotowo – art. 18 ust. 1 i ust. 3 w/w ustawy systemowej.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie był charakter prawny umów zawartych między wnioskodawcą, płatnikiem składek a A. S.. Wnioskodawca podnosił, że umowy te były umowami o działo z uwagi na dostarczanie przez A. S. gotowych wytworów jej pracy w postaci przetłumaczonych dokumentów.

Umowa o dzieło według definicji określonej w art. 627 k.c. ma za przedmiot zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania za zapłatą określonego w umowie dzieła tj. osiągnięcia uzgodnionego przez strony rezultatu. Umowa ta ma przynieść określony trwały efekt gospodarczy o charakterze materialnym powstały zarówno w wyniku stworzenia nowego jak i przetworzenia istniejącego przedmiotu. W umowach rezultatu nie chodzi bowiem o oceną czynności składających się na pracę do wykonania określonego w przedmiocie dzieła, ale o dający się wyodrębnić efekt, czyli rezultat, niezależnie od tego czy ma on mieć charakter materialny, czy też niematerialny. W literaturze przedmiotu podaje się jako przykładowe rodzaje umów o dzieło wytworzenie nowego przedmiotu lub naprawę, czy przerobienie. Za każdym razem istotne jest wytworzenie nowego produktu, nowego rezultatu, nowej jakości.

Zgodnie z art. 734 k.c. umowa zlecenia ma natomiast za przedmiot zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli umowa obejmuje zobowiązanie do świadczenia usług czyli do dokonania pewnych czynności faktycznych, zgodnie z art. 750 k.c. stosujemy do niej także przepisy o zleceniu. Zadaniem wykonawcy zlecenia jest nie tyle uzyskanie efektu stanowiącego odrębne dobro prawne czy materialne, ile podjęcie wszelkich starań aby powierzona do wykonania praca została wykonana jak najsumienniej. Praca taka ma charakter powtarzalnych, realizowanych w określonym przez strony czasie czynności, w sposób typowy i przewidywalny. Przy czym umowa zlecenia także podlega ocenie, w szczególności jej wykonanie – jej efekt. W tym przypadku zleceniodawca również dokonuje oceny czynności wykonanych przez zleceniobiorcę, tj. czy wykonał on je z należytą starannością.

Istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej. Umowa o świadczenie usług jest zaś umową starannego działania, zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu, lecz oczywiście mogą (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12.12.2013r. III AUa 712/13).

Odnosząc powyższe do stanu niniejszej sprawy wskazać należy, że okoliczności wynikające z zapisów poszczególnych umów nie świadczą – wbrew twierdzeniom wnioskodawcy – o możliwości ich zakwalifikowania jako umów o dzieło.

W szczególności przedmiot umów nie został oznaczony w szczególny, zindywidualizowany sposób tak, aby możliwe było dokonanie oceny konkretnego tłumaczenia pod kątem ewentualnych wad i odpowiedzialności za nie po stronie A. S.. Strony umawiały się jedynie na tłumaczenie dokumentów. Z treści umów zawartych między stronami wynika nadto, że wnioskodawca każdorazowo zakreślał ramy czasowe dla trwania umowy, oznaczając także precyzyjnie datę rozpoczęcia wykonywania czynności wynikających z umowy. Na rachunkach zawierających potwierdzenie odbioru wynagrodzenia A. S. każdorazowo umieszczała adnotację, że pracę wykonała osobiście.

Powyższe okoliczności nie pozwalają na uznanie, że cyklicznie zawierane między stronami umowy były umowami o dzieło.

Poza sporem pozostaje, że ubezpieczona wykonywała powierzone jej czynności bez nadzoru, samodzielnie, w czasie dla siebie dogodnym w domu, ale były to czynności powtarzalne i nie charakteryzowały się żadnymi szczególnymi tylko dla nich cechami, podkreślającymi ich indywidualny, incydentalny charakter, a tylko były związane ogólnie z tłumaczeniem dokumentów, a dokonywanie tłumaczeń dokumentów tylko i wyłącznie różniących się między sobą treścią, nie może być uznane za zindywidualizowane dzieło. Dodatkowe poświadczanie przez ubezpieczoną, że wykonywała ona pracę osobiście także przemawia za uznaniem, że strony łączyły umowy zlecenia, a w konsekwencji, że A. S. winna podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym.

Okoliczności wyżej wskazane wykazywały że zamawiający jak i wykonawca byli zainteresowani ciągiem czynności polegającym na starannym tłumaczeniu tekstów związanych z prowadzoną przez zamawiającego działalnością a nie powstaniem, konkretnych zindywidualizowanych w umowie w sposób pozwalający na przeprowadzenie testu na brak wad, dzieł (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21.07.2015r. III AUa 1230/14 Legalis nr 1378446).

Mając powyższe na uwadze Sąd odwołanie od zaskarżonej decyzji jako niezasadne oddalił na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c.

Orzeczenie o kosztach sądowych oparto o przepis art. 98 k.p.c. w związku z § 11 ust 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. 2013 r., poz.490 ze zm.).