Sygn. akt III Ca 806/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 sierpnia 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi – Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie: SO Jacek Świerczyński

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w O.

przeciwko M. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 18 lutego 2016 roku, sygn. akt I C 3876/14

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od M. S. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w O. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.