Sygn. akt XGC 118/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 września 2016 roku

SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI X WYDZIAŁ GOSPODARCZY

w składzie:

Przewodniczący SSO Barbara Kubasik

Protokolant st. sek. sąd. Marzena Kołacz

po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. - Oddział Centrum (...) w O.

przeciwko T. W.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego T. W. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W.- Oddział Centrum (...) w O. następujące kwoty:

a) 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 24 grudnia 2015r. do dnia zapłaty,

b) 115 zł (sto piętnaście złotych),

c) 26.899,65 zł (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy),

2. zasądza od pozwanego T. W. na rzecz (...) Bank (...) Spółki Akcyjnej w W. - Oddział Centrum (...) w O. kwotę 5.105 zł (pięć tysięcy sto pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu,

3. nakazuje pobrać od pozwanego T. W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 12.263 zł (dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów sądowych.