Sygn. Akt V Ka 1084/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Maria Antecka (sprawozdawca)

Sędziowie: S.O. Rafał Maciejewski

S.O. Katarzyna Kamińska – Krawczyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Kmieciak

po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2015 r.

sprawy J. K. - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

obwinionego o delikty dyscyplinarne z art. 71 pkt 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

na skutek odwołania wniesionego przez Ministra Sprawiedliwości oraz obwinionego J. K. od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej z dnia 13 maja 2015 roku

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 roku, Nr. 167, poz. 1191, ze zm.):

uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Komisji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej w W..

R. M. M. K. K.K.