Sygn. akt VIII U 1771/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący SSO Monika Pawłowska-Radzimierska

Protokolant : stażysta Krzysztof Węgrzyn

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2016 roku w Łodzi

sprawy z wniosku

A. P.

przeciwko

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o zwrot nienależnie pobranej renty rodzinnej

na skutek odwołania A. P.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 26 kwietnia 2016 roku znak (...)

oddala odwołanie.

SSO Monika Pawłowska-Radzimierska