Sygn. akt I C 1101/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy dla (...) w W., Wydział I Cywilny,

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Ewa Okrasso

Protokolant: stażysta Aleksandra Kokot

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2016 r. w Warszawie, na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w W.

przeciwko T. P.

o zapłatę

orzeka :

1)  Zasądza od T. P. na rzecz powoda S. (...) Sp. z o.o Sp.k kwotę 2.523,32zł(dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy 32/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 8 maja 2014 do dnia 31 grudnia 2015r i z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r do dnia zapłaty,

2)  W pozostałym zakresie powództwo oddala,

3)  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 80,00zł(osiemdziesiąt 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania i kwotę 493,60zł(czterysta dziewięćdziesiąt trzy 60/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

4)  Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 123,40zł(sto dwadzieścia trzy 40/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.