sygn. akt II Cz 214/16

POSTANOWIENIE

Dnia 30 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny - Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Janusz Kasnowski

Sędziowie SO Wojciech Borodziuk

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Funduszu (...) z siedzibą we W.

przeciwko P. S.

o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień

na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2016 r. sygn. akt XII Co 769/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Wojciech Borodziuk SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak

II Cz 214/16

UZASADNIENIE

Wierzyciel (...) Fundusz (...) z siedzibą w W. złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie w dniu 2 czerwca 2015r. w sprawie VI Nc-e 647510/15 z zaznaczeniem przejścia uprawnień na swoją rzecz.

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy oddalił wniosek. W uzasadnieniu Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że do wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wierzyciel dołączył kopię umowy przelewu wierzytelności z dnia 23 listopada 2015r. wraz z aneksem z dnia 23 listopada 2015r. i załącznikiem nr (...)do aneksu, zawartych pomiędzy Bankiem (...) S.A. z siedzibą w W. (poprzednikiem prawnym), a (...) Fundusz (...) z siedzibą w W. (wierzycielem) sporządzoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i uwierzytelnioną w trybie art. 129 § 2 i 3 k.p.c. przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem.

Z treści powyższych dokumentów nie wynikało jednak, że wnioskodawca nabył od dotychczasowego wierzyciela wierzytelność, stwierdzoną konkretnym, opisanym we wniosku klauzulowym orzeczeniem sądu. W ocenie Sądu I instancji wydruk sporządzony w formie elektronicznej z dnia 23 listopada 2015r. nie stanowi przedmiotowego załącznika do umowy, bowiem w jego treści brak tego rodzaju oznaczenia. Ponadto już wstępna analiza wniosku wraz z załącznikami pozwoliła uznać, iż w okolicznościach tej konkretnej sprawy brak jest podstaw dla weryfikacji tożsamości wierzytelności nabytej przez wnioskodawcę umową z dnia 23 listopada 2015r. z wierzytelnością stwierdzoną nakazem zapłaty objętym obecnym wnioskiem klauzulowym. Sąd wskazał na istotną rozbieżność wysokości kwot zadłużenia wskazanych w treści załącznika do aneksu i w nakazie zapłaty, jak również na okoliczność, że z treści załącznika nie wynika, aby przedmiotowa wierzytelność została stwierdzona nakazem zapłaty opisanym w treści wniosku, z uwagi na brak wskazania oznaczenia tytułu egzekucyjnego zarówno datą wydania orzeczenia jak i sygnaturą akt sprawy.

Przywołując przepis art. 788 k.p.c. oraz mając na uwadze wyżej powołane argumenty Sąd Rejonowy (w oparciu o art. 788 § 1 k.p.c. a contario) wniosek oddalił.

Zażalenie na powyższe postanowienie wywiódł (...) Fundusz (...)z siedzibą w W. zaskarżając je w całości i wnosząc jednocześnie o jego zmianę poprzez nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności na rzecz aktualnego wierzyciela i zasądzenie od dłużnika kosztów postępowania zażaleniowego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych. W przypadku zaś nieuwzględnienia powyższego wniosku, wierzyciel domagał się uchylenia zaskarżonego postanowienia w całości i przekazania sprawy do Sądu I instancji celem ponownego rozpoznania.

Skarżący zarzucił Sądowi Rejonowemu naruszenie przepisów art. 788 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie art. 129 § 2 k.p.c. i art. 4 ust. 1b z dnia 26 maja 1982r. prawo o adwokaturze ( Dz. U. 2015 poz. 615 t.j.) w zw. z art. 233 § 1 k.p.c. i art. 277 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. polegające na przekroczeniu przez Sąd I instancji granic swobodnej oceny dowodów, braku wszechstronnego rozważenia całokształtu materiału dowodowego skutkującego oddaleniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie. Sąd Okręgowy za błędy uznał pogląd wnioskodawcy, wedle którego przedstawione przez niego dokumenty uzupełniające wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, wypełniają przesłanki określone w art. 788 § 1 k.p.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Przepis art. 788 § 1 k.p.c. umożliwia realizację tytułu egzekucyjnego, jeżeli wymienione w nim osoby nie są wierzycielami lub dłużnikami i na ich miejsce na skutek następstwa prawnego pod tytułem ogólnym lub pod tytułem szczególnym weszły inne podmioty, przy czym możliwość nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego jest uzależniona od spełnienia określonych warunków. Na gruncie przepisu art. 788 § 1 k.p.c. niezbędną przesłanką do skutecznego ubiegania się przez następcę prawnego wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności jest wykazanie przez wnioskodawcę, oprócz istnienia samego tytułu egzekucyjnego nadającego się do wykonania, także faktu przejścia praw lub obowiązków za pomocą ściśle określonych środków dowodowych w postaci oryginałów dokumentów urzędowych lub prywatnych z podpisem urzędowo poświadczonym lub też ich odpisów, poświadczonych przez osobę posiadającą upoważnienie ustawowe. Sąd orzekający w postępowaniu klauzulowym ocenia te dokumenty pod względem formalnym, tj. w zakresie dotyczącym ustalenia, czy spełniają one kryteria wymagane od dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 k.p.c. lub czy podpisy na dokumencie prywatnym zostały urzędowo poświadczone. Dokument przedkładany przez wnioskodawcę powinien umożliwiać stwierdzenie, że przejście rzeczywiście nastąpiło, przy czym decyduje każdorazowo treść konkretnego poddawanego ocenie dokumentu. Ocena ta powinna być prowadzona przy zachowaniu reguł wykładni, a zatem uwzględniać także okoliczności powstania dokumentu i uwarunkowania, w jakich funkcjonuje podmiot, który go wystawił.

Podzielając stanowisko Sądu Rejonowego, należało zwrócić uwagę, że z treści dokumentów - umowy przelewu wierzytelności z dnia 23 listopada 2015r., wraz z aneksem z dnia 23 listopada 2015r. i załącznikiem nr (...) do aneksu przenoszącej na wnioskodawcę wierzytelność dotychczasowego wierzyciela Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. nie wynika, aby wnioskodawca nabył od dotychczasowego wierzyciela sporną wierzytelność.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że z treści dokumentu złożonego w ślad za wnioskiem klauzulowym, wskazanego jako wydruk sporządzony w formie elektronicznej załącznika do aneksu z dnia 23 listopada 2015r. nie wynika okoliczność, iż dokument ten istotnie stanowi załącznik nr(...) do aneksu z dnia 23 listopada 2015r. (stanowiący załącznik nr (...) do umowy przelewu z dnia 23 listopada 2015r.), bowiem w jego treści brak takiego oznaczenia. Ponadto, w oparciu o powyższy wydruk jak i pozostałe dokumenty dowodowe, brak jest podstaw do weryfikacji tożsamości wierzytelności nabytej przez wnioskodawcę. Nie uszło uwadze Sądu odwoławczego, że o ile tytułem egzekucyjnym stanowiącym podstawę wniosku Sąd nakazał dłużnikowi zapłacić kwotę 359,85 zł z kosztami postępowania w kwocie 90,38zł, o tyle kwota wierzytelności na dzień 23 listopada 2015r. względem dłużnika opiewa na kwotę 6.045,95zł, na które składają się: kapitał w kwocie 4.429,85 zł, odsetki w kwotach 1.080,72 zł i 100,00 zł i koszty postępowania 435,95 zł.

Odnosząc zatem treść załącznika do treści tytułu egzekucyjnego należało uznać, iż nie można ustalić w jakim zakresie wnioskodawca nabył wierzytelność. Ponadto z treści załącznika nie wynika, aby została ona stwierdzona nakazem zapłaty opisanym w treści wniosku, z uwagi na brak wskazania oznaczenia tytułu egzekucyjnego zarówno datą wydania orzeczenia, jak i sygnaturą akt sprawy. Natomiast sam wniosek klauzulowy złożony w sprawie nie pozwala na weryfikację treści załącznika do umowy, gdyż zawiera jedynie żądanie nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Wobec tych okoliczności Sąd Rejonowy prawidłowo wskazał, że nie forma wskazanych dokumentów, a ich treść przesądziła o uznaniu, iż oddalenie wniosku w niniejszej sprawie jest uzasadnione.

Nadając klauzulę wykonalności w trybie art. 788 k.p.c. Sąd musi zbadać czy nastąpiło przejście uprawnień i stosownie do zakresu nabycia wierzytelności oznaczyć świadczenie podlegające egzekucji, jeśli zakres nabycia wierzytelności nie odpowiada wierzytelności określonej tytułem egzekucyjnym (zgodnie z treścią art. 783 k.p.c.). W tej sprawie wnioskodawca nie zdołał wykazać, by rzeczywiście doszło do przejścia na jego rzecz wierzytelności objętej wskazanym tytułem egzekucyjnym. W rezultacie nie ziściły się przesłanki umożliwiające nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu z uwzględnieniem przejścia uprawnień z niego wynikających.

Z tych względów, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. należało zażalenie oddalić.

SSO Wojciech Borodziuk SSO Janusz Kasnowski SSO Aurelia Pietrzak