Sygn. akt II K 114/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 listopada 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Rafał Kraciuk

Protokolant: st. sekr. sąd. Arkadiusz Musialski

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Jerzego Barana

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2016 r. sprawy

L. O., s. H. i B. z domu T., ur. (...) w P. ,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie V K 804/84 z dnia 05.03.1985r. za przestępstwo z art.208 dkk na karę 7 lat pozbawienia wolności i grzywnę 500.000 złotych,

2)  Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w sprawie II K 98/91 z dnia 04.03.1992r. za przestępstwo z art. 201 dkk na karę 5 lat pozbawienia wolności i grzywnę 5.000.000 złotych;

3)  Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie XXIII K 305/05 z dnia 10.06.2005r. łączącego kary ze spraw VI K 1423/03, II K 588/03, VK 2037/03, II K 268/03, XXIII K 1825/04 na karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności ;

4)  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 07.12.2004r., w sprawie XXIII K 1814/04 za przestępstwo z art. 278§1 kk na karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

5)  Sądu Rejonowego w Poznaniu –Stare Miasto z dnia 27.11.2015r. w sprawie VIII K 695/15 za przestępstwo z art. 242§3 kk na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego w Gnieźnie z dnia 05.05.2016r., w sprawie II K 977/15 za przestępstwo z art. 270§1 kk na karę roku pozbawienia wolności.

I.  Na podstawie art. 85 kk i art. 86§1 kk. łączy orzeczone wobec skazanego L. O. wyrokami ze spraw: V K 804/84, II K 98/91, XXIII K 305/05, XXIII K 1814/04, II K 977/15, a opisanymi w punktach 1,2,3, 4 i 6 części wstępnej wyroku, kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka karę łączną w wymiarze 16 (szesnastu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 2 kk łączy orzeczone wobec skazanego L. O. wyrokami ze spraw VK 804/84 oraz II K 98/91 a opisanymi w pkt. 1 i 2 części wstępnej wyroku kary grzywny i w ich miejsce orzeka karę łączną ustalając jej wysokość na 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych po 10 ( dziesięć) zł każda.

III.  Na podstawie art. 577 k.p.k. zalicza na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. I okres kary dotychczas odbytej w sprawie V K 804/84 Sądu Rejonowego w Poznaniu tj. od 20.09.1989r. do dnia 19.11.1990r. i od 06.11.1991r. do 27.11.1992r. i od 04.09.1993r. do 17.02.1994r. i od 20.06.1996r. do 29.10.1996r. i od 05.08.1999r. do 14.06.2000r. i od 08.02.2002r. do 21.08.2002r. oraz od 08.05.2015r. do dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia, oraz okresy zaliczone w sprawie II K 98/91 Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. tj. od 18.08.1991r. do 06.11.1991r. i od 05.08.2003r. do 25.05.2006r. i od 24.08.2011r. do 26.03.2012r. oraz ze sprawy XXIII K 305/05 Sądu Rejonowego w Poznaniu okres zaliczony od 18.04.1996r. do 20.06.1996r.

IV.  Na podstawie art.85§3 k.k. umarza postępowanie o wydanie wyroku łącznego co do sprawy VIII K 695/15 Sądu Rejonowego w Poznaniu –Stare Miasto.

V.  Pozostawia do odrębnego wykonania pozostałe rozstrzygnięcia wynikające z połączonych wyroków.

VI.  Na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

SSO Rafał Kraciuk