Sygn. akt III Ca 1487/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 listopada 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SR Ewa Guczyńska - Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko K. K.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu

z dnia 27 czerwca 2016r., sygn. akt I C 456/15

oddala apelację.