Sygnatura akt IX C 147/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 3 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w S. IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Arkadiusz Grzelczak

Protokolant: Paulina Konecka

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2015 r. S.

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko (...) Bank (...) SA w W.

- pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) (0.00 PLN)

I.  oddala powództwo

II.  zasądza od A. D. na rzecz (...) Bank (...) SA w W. kwotę 2 417,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów postępowania w niniejszym postępowaniu