Sygn. akt III Ca 1104/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2016r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Krzysztof Kacprzak

Sędziowie: SO Marta Witoszyńska

SR Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: Anna Kuśmierska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 listopada 2016 r. sprawy

z powództwa Skarbu Państwa – Starosty (...)

przeciwko Gminie L.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Pabianicach

z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt. I C 1001/12

I.  zmienia zaskarżony wyrok wyrok na następujący:

„ 1. zasądza od Gminy L. na rzecz Skarbu Państwa – Starosty (...) kwotę 11 600 (jedenaście tysięcy sześćset) złotych wraz z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 1000 (tysiąc) złotych od dnia 1 kwietnia 2003r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1000 (tysiąc) złotych od dnia 1 kwietnia 2004r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1000 (tysiąc) złotych od dnia 1 kwietnia 2005r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1000 (tysiąc) złotych od dnia 1 kwietnia 2006r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1000 (tysiąc) złotych od dnia 1 kwietnia 2007r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1000 (tysiąc) złotych od dnia 1 kwietnia 2008r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1400 (tysiąc czterysta) złotych od dnia 1 kwietnia 2009r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1400 (tysiąc czterysta) złotych od dnia 1 kwietnia 2010r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1400 (tysiąc czterysta) złotych od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1400 (tysiąc czterysta) złotych od dnia 1 kwietnia 2012r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. zasądza od Gminy L. na rzecz Skarbu Państwa – Starosty (...) kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania;

4. nakazuje pobrać od Gminy L. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem opłaty od pozwu, której powód nie miał obowiązku uiścić.”;

II.  zasądza od Gminy L. na rzecz Skarbu Państwa – Starosty (...) kwotę 2400 (dwa tysiące czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego;

III.  nakazuje pobrać od Gminy L. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pabianicach kwotę 630 (sześćset trzydzieści) złotych tytułem opłaty od apelacji, której powód nie miał obowiązku uiścić.