Sygn. akt V ACz 976/12

POSTANOWIENIE

Dnia 3 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach, Wydział V Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jadwiga Galas

Sędziowie: SA Janusz Kiercz

SA Olga Gornowicz – Owczarek (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w W.

z udziałem M. K., A. C. oraz Przedsiębiorstwa Produkcyjno– Budowlanego (...) spółki jawnej w K.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia M. K.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach

z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. XIII GCo 9/12

postanawia:

oddalić zażalenie;

Sygn. akt V ACz 976/12

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nadał prawomocnemu nakazowi zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt XIII GNc 716/10 klauzulę wykonalności na rzecz wnioskodawcy. Wskazane zostało, iż nakazem zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. akt XIII GNc 716/10 stwierdzona została wierzytelność względem spółki jawnej Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Budowlanego (...). Nakazowi powyższemu postanowieniem z dnia 6 maja 2011 r., sygn. akt XIII GCo 94/11 Sąd Okręgowy w Katowicach na podstawie art. 778 1 k.p.c. nadał klauzulę wykonalności przeciwko M. K. – wspólniczce wskazanej wyżej spółki. Wierzytelność stwierdzona nakazem przeniesiona została następnie w drodze cesji na rzecz wnioskodawcy – (...) Sp. z o.o. w W. co wykazane zostało dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W świetle zatem art. 788 § 1 k.p.c. zachodziły postawy do nadania nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności na rzecz wnioskodawcy będącego następcą prawnym pierwotnego wierzyciela wymienionego
w nakazie – (...) Sp. z o.o. w Ś. .

W zażaleniu na powyższe postanowienie pozwana wnosiła o jego zmianę poprzez oddaleniu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Wskazała, iż wierzytelność stwierdzona nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności przeciwko skarżącej scedowana została przez dotychczasowego wierzyciela na rzecz spółki (...) spółki z o.o.
w W.. W ocenie skarżącej nie zachodziły jednak podstawy do uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki na podstawie art. 778 1 k.p.c. Majątek spółki, wbrew ustaleniom komornika prowadzącego egzekucję, wystarczający był bowiem na pokrycie zobowiązań spółki, o czym świadczył fakt wszczęcia wobec spółki postępowania upadłościowego, do czego niezbędnym było dysponowanie przez nią określonym majątkiem. Ponadto w chwili rozpoznawania wniosku skarżąca nie była wspólnikiem spółki jawnej, przeciwko której tytuł egzekucyjny został wystawiony.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie, choć z innych względów niż podnoszone przez skarżącą.

Wyjaśnienia wymagało, iż na gruncie niniejszej sprawy odróżnić należało kwestie związane z zaskarżeniem postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 maja
2011 r. sygn. XIII GCo 94/11, którym nakazowi zapłaty Sąd Okręgowego w Katowicachz dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. XIII GNc 716/10 nadano klauzulę wykonalności na rzecz (...) Sp. z o.o. w Ś. przeciwko skarżącej, od kwestii związanych z zaskarżeniem postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. XIII Co 9/12, którym wskazanemu wyżej nakazowi zapłaty nadano klauzulę wykonalności na rzecz (...) spółki z o.o. w W., jako następcy prawnemu (...) Sp. z o.o. w Ś.. Okoliczność zaistnienia przesłanek warunkujących nadanie klauzuli wykonalności przeciwko skarżącej, jako wspólniczce spółki przeciwko której wystawiony został nakaz zapłaty, była przedmiotem badania w ramach postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod sygnaturą XIII GCo 94/11 (art. 778 1 k.p.c.). W niniejszym postępowaniu (prowadzonym pod sygn. XIII GCo 9/12) Sąd oceniał natomiast fakt wykazania następstwa prawnego, tj. przejścia wierzytelności stwierdzonej nakazem ze spółki (...) na spółkę (...) (art. 788 k.p.c.). Podnoszone przez skarżącą zarzuty dotyczące braku podstaw do nadania przeciwko niej klauzuli wykonalności na podstawie art. 778 1 k.p.c. nie znajdowały więc żadnego przełożenia na ocenę prawidłowości zaskarżonego postanowienia wydanego w oparciu o art. 788 k.p.c.

Stąd też wobec wykazania przez wnioskodawcę właściwymi dokumentami przejścia uprawnień wynikających z nakazu zapłaty Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 grudnia 2010 r., sygn. XIII GNc 716/10 oraz braku zarzutów skarżącej w tym zakresie, zaskarżone postanowienie było prawidłowe, zaś zażalenie jako bezzasadne podlegało oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.