Sygn. akt. II K 111 /15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu – II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSO Władysław Kizyk

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Zawada

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Elblągu Iwony Nienadowskiej

po rozpoznaniu w dniach 19.01.2016 r., 23.02.2016 r., 01.03.2016 r., 15.03.2016 r., 31.03.2016 r., 11.04.2016 r., 12.05.2016 r., 16.06.2016 r., 14.07.2016 r., 13.09.2016 r., 18.10.2016 r.

sprawy:

R. G. (1)- s. A. i D. z d. M., ur. (...) w P.

oskarżonego o to, że:

I.  W okresie od 2 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r. w E. jako Prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) ( zgodnie z wpisem do KRS), a w okresie od 9 listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. w E. jako Prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) lok. (...) ( zgodnie z wpisem w KRS), działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą z góry powziętym zamiarem, prowadząc sklep (...) w E. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób- klientów tego sklepu- w ten sposób, że wprowadzał do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje w postaci foliowych saszetek z niewielką ilością białego proszku lub mieszanki ziół, które to substancje zawierały związki, wyczerpujące pojęcie środek zastępczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii- tj. UR-144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron, a z uwagi na ich właściwości chemiczno- toksykologiczne w przypadku przyjęcia ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającej je osoby, a w wyniku przyjęcia tych substancji B. G., D. Z., D. O., P. K. (1), P. Z., K. S. (1), A. L., W. W. (1), M. S., P. K. (2) zostali przewiezieni do szpitala i stwierdzono u nich objawy zatrucia, które spowodowały rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni

tj. o popełnienie przestępstwa z art. 165§ 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

2. S. I. s. J. i E. z d. W. ur. (...) w Ł.

oskarżonego o to że:

II.  W okresie od 2 października 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. oraz w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. w E., działając wspólnie i w porozumieniu z R. G. (1) i J. G., z góry powziętym zamiarem, pomagając w prowadzeniu sklepu (...) a następnie (...) w E. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób- klientów tego sklepu- w ten sposób, że wprowadzał do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje w postaci foliowych saszetek z niewielką ilością białego proszku lub mieszanki ziół, które to substancje zwierały związki, wyczerpujące pojęcie środek zastępczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii- tj. UR-144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron, a z uwagi na ich właściwości chemiczno- toksykologiczne w przypadku przyjęcia ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającej je osoby, a w wyniku przyjęcia tych substancji B. G., D. Z., D. O., P. K. (3), P. Z., K. S. (1), A. L., W. W. (2), M. S., P. K. (2), A. E., A. S. (1), F. S., M. C., A. G., N. Z., M. P., D. N., P. J., K. S. (2), D. M. (1), P. C. (1), G. M., W. S., S. J., S. W., A. S. (2), S. O. i D. K. zostali przewiezieni do szpitala i stwierdzono u nich objawy zatrucia, które spowodowały rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni

tj. o popełnienie przestępstwa z art. 165§ 1 pkt 2 kk w zb. z art. 157§2 kk w zw. z art. 11§2 kk

orzeka

I.  Oskarżonego R. G. (1) uznaje winnym tego, że w okresie od
2 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r. w E. jako Prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) ( zgodnie z wpisem do KRS), a w okresie od 9 listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. w E. jako Prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) lok. (...)( zgodnie z wpisem w KRS), działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą z góry powziętym zamiarem, prowadząc sklep (...) w E. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób- klientów tego sklepu- w ten sposób, że wprowadzał do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje w postaci foliowych saszetek z niewielką ilością białego proszku lub mieszanki ziół, które to substancje zawierały związki, wyczerpujące pojęcie środek zastępczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii- tj. UR-144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron, a z uwagi na ich właściwości chemiczno- toksykologiczne w przypadku przyjęcia ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającej je osoby, a w wyniku przyjęcia tych substancji B. G., P. K. (1), P. Z., K. S. (1), A. L., W. W. (1), M. S., P. K. (2) zostali przewiezieni do szpitala i stwierdzono u nich objawy zatrucia, które spowodowały rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, który kwalifikuje z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na mocy art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

II.  Oskarżonego S. I. uznaje winnym tego, że w okresie od
2 października 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. oraz w okresie od 18 czerwca 2013r. do 14 sierpnia 2013 r. w E., działając wspólnie i w porozumieniu z R. G. (1) i inną ustaloną osobą, z góry powziętym zamiarem, pomagając w prowadzeniu sklepu (...) a następnie (...) w E. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób- klientów tego sklepu- w ten sposób, że wprowadzał do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje w postaci foliowych saszetek z niewielką ilością białego proszku lub mieszanki ziół, które to substancje zwierały związki, wyczerpujące pojęcie środek zastępczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii- tj. UR-144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron, a z uwagi na ich właściwości chemiczno- toksykologiczne w przypadku przyjęcia ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającej je osoby, a w wyniku przyjęcia tych substancji B. G., P. K. (1), P. Z., K. S. (1), A. L., W. W. (1), M. S., P. K. (2), A. E., A. S. (1), F. S., M. C., A. G., D. N., K. Ś., D. M. (1), S. J., S. W., A. S. (2) i D. K. zostali przewiezieni do szpitala i stwierdzono u nich objawy zatrucia, które spowodowały rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni, który kwalifikuje z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zb. z art. 157 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na mocy art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. wymierza karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 626 § 1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonych R. G. (1) i S. I. na rzecz Skarbu Państwa zwrot poniesionych wydatków po ½ części oraz na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst. jednol. Dz. U. z 1983 r Nr 49, poz 223 ze zm.) wymierza obu oskarżonym opłatę w wysokości po 180 (sto osiemdziesiąt) złotych.

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

UZASADNIENIE

Odnośnie oskarżonych S. I. oraz R. G. (1)

W sprawie przeprowadzony przewód sądowy, w oparciu o ujawnione źródła dowodowe, dozwolił na dokonanie następujących ustaleń faktycznych.

W E. woj. (...)- (...) od miesiąca lipca 2012 r. przy ulicy (...) funkcjonował sklep o nazwie (...) należący do firmy (...) spółka z o.o. z siedzibą w P., ul. (...), reprezentowanej przez R. G. (1) –Prezesa Zarządu. W powyższym sklepie od dnia 20.07.2012 r. była zatrudniona przez R. G. (1) w charakterze sprzedawcy J. I. na okres próby do dnia 19.10.2012 r. Następnie R. G. (1) z J. I. zawarł kolejną umowę o pracę w w/w sklepie, tym razem na czas określony od dnia 20.10.2012 r. do dnia 31.10.2013 r. w charakterze sprzedawcy.

Dowód:

- umowy o pracę – k. 424 i k. 425 w zw. z k. 1889.

W związku z powzięciem informacji, iż w w/w sklepie sprzedawane są produkty o działaniu odurzającym, w dniu 02.10.2012 r. pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w E. przeprowadzili kontrolę w sklepie (...) w E. przy ul. (...). W tych czynnościach kontrolnych uczestniczyła także sprzedawczyni J. I..

W toku czynności kontrolnych ujawniono produkty, które w ocenie kontrolujących budziły wątpliwości jako środki zastępcze w postaci:

- (...)

- (...)

- (...)

- (...)

- (...)

Ujawnione produkty stanowiły biały proszek lub mieszanki ziół zapakowane w foliowych saszetkach. Powyższe produkty zostały zabezpieczone w kartonie oplombowanym pieczęcią urzędu, który pozostawiono w sklepie. Przy czym z zatrzymanych produktów pobrano próbki w celu dokonania badań laboratoryjnych

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

w Pracowni Toksykologii w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej (...) J. w K..

Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w badanych próbkach były obecne związki – środki zastępcze – w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

- UR – 144 w próbkach – „(...) i „(...)

- N-etylokatynon – w próbce „(...)

- B. – w próbce „(...)

- P. – w próbce „(...)”.

Następnie decyzją z dnia 21.01.2013 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w E. zakazał wprowadzania do obrotu wyżej wymienionych produktów oraz nakazał wycofanie i zniszczenie z przedstawieniem PPIS w E. protokołu zniszczenia zabezpieczonych produktów w dniu 02.10.2012 r.

W dniu 23.10.2012 r. pracownicy PPIS w E. ponownie przeprowadzili czynności kontrolne w sklepie (...) w E. przy ulicy (...), należącym do spółki (...) spółka z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) reprezentowanej przez Prezesa Zarządu w osobie R. G. (1). W czynnościach kontrolnych brała udział sprzedawca w/w sklepu – (...).

W toku czynności kontrolnych ujawniono podejrzane produkty takie jak:

- „(...)”;

- „(...)

- „(...)

- „(...)

które zabezpieczono w kartonie oplombowanym pieczęcią urzędu, który pozostawiono w sklepie. Powyższe produkty tak jak poprzednie, znajdowały się w saszetkach foliowych w postaci białego proszku lub mieszanki ziół. Próbki zabezpieczonych produktów zostały zbadane przez Pracownię Toksykologii w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej (...) J. w K..

Z przedstawionego sprawozdania z dnia 18.12.2012 r. wynika, że w badanych próbkach ujawniono związki określane pojęciem „środek zastępczy” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i tak:

- UR – 144 – w próbkach – „(...)” i „(...)”.

W konsekwencji powyższego sprawozdania PPIS w E. w dniu 21.01.2013 r. wydał decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu w/w produktów oraz nakazującą wycofanie i zniszczenie produktów „(...)” i „(...)

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

(...)”.

W dniu 30.10.2012 r. pracownicy PPIS w E. dokonali kolejnej kontroli rzeczonego sklepu o nazwie (...), pod dotychczasowym adresem oraz z dotychczasowym kierownictwem. W trakcie tejże kontroli ujawniono oraz zabezpieczono następujące produkty zapakowane w saszetki budzące wątpliwości takie jak:

- „(...)

- „(...)”;

- „(...)

- (...)”;

- „(...)

- „(...)”;

- „(...)”.

Próbki powyższych produktów przedstawiono do zbadania Pracowni Toksykologii w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej (...) J. w K.. Sporządzone w dniu 18.12.2012 r. sprawozdanie sądowo-lekarskie stwierdza, że w badanych próbkach był obecny związek chemiczny w postaci „środka zastępczego” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a mianowicie:

- UR – 144 w próbkach „(...)”, „(...)” i „(...)”.

Z kolei w dniu 23.01.2013 r. PPIS w E. wydał decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu zakwestionowanych produktów oraz ich wycofanie i zniszczenie z przedstawieniem protokołu z czynności zniszczenia produktów – „(...)”, „(...)”, „(...)”.

W 2012 r. pracownicy PPIS w E. dokonali ostatniej kontroli rzeczonego sklepu (...) w dniu 08 listopada. Sklep ten w dalszym ciągu był firmowany przez spółkę (...) spółka z o.o. w P., przy ul. (...) pod kierownictwem R. G. (1) – Prezesa Zarządu. Tym razem w toku czynności kontrolnych ujawniono, a następnie zabezpieczono następne produkty w saszetkach foliowych budzące podejrzenie jako „środki zastępcze” w postaci:

- „(...)”;

- „(...)”;

- „(...)”;

- „(...)

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

Z tych produktów również pobrane zostały próbki, celem przedstawienia ich do badań laboratoryjnych. Badania laboratoryjne przedstawionych próbek, jak dotychczas wykonała (...) Toksykologii w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej (...) J. w K.. Sprawozdanie z rzeczonych badań zostało sporządzone w dniu 18.12.2012 r., w którym opiniujący podmiot ujawnił związki w postaci ”środka zastępczego” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:

- UR – 144 w próbce „(...)”;

- pentedron w próbce „(...)

W konsekwencji wniosków tejże opinii PPIS w E. w dniu 24.01.2013 r. wydał kolejną decyzję administracyjną zakazującą wprowadzania do obrotu zakwestionowanych produktów oraz nakazującą ich wycofanie i zniszczenie. Adresatem tejże decyzji administracyjnej była Spółka (...) w P. ul. (...).

Dowody:

- zeznania świadków:

M. J. – k. 1729-1734;

J. I. – k. 1760-1762, k. 1792-1794, k. 1280-1281, k. 1402-1403 w zw. z k. 1792;

- zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – k. 4-6 w zw. z k. 1889;

- protokół kontroli – k. 93-114, k. 122-140, k. 143-163, k. 165-184;

- odpis KRS – k. 356-368 w zw. z k. 1889, k. 1220-1232 w zw. z k. 1889;

- umowy o pracę J. I. – k. 410-415;

- materiały PPIS w E. – k. 966-1073.

W związku z brakiem skuteczności interwencji kontrolnych oraz efektów dotychczasowych decyzji administracyjnych PPIS w E. decyzją z dnia 08.11.2012 r. nakazał z rygorem natychmiastowej wykonalności spółce (...) sp. z o.o. w P. ul. (...) – zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach sklepu (...) w E. przy ul. (...) na okres trzech miesięcy. Obiekt sklepowy w obecności funkcjonariuszy Policji zamknięto oraz oplombowano.

Dowody:

- decyzja PPIS w E. – k. 183;

- adnotacja służbowa – k. 185.

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

W dniu 14.11.2012 r. ustalono, że sklep (...) jest otwarty i prowadzony przez firmę o innej nazwie – (...) w P. pod tym samym adresem. Sklep ten oferował do sprzedaży saszetki z niezidentyfikowanym proszkiem lub suszem roślinnym. Prezesem spółki (...) był R. G. (1) zgodnie z wpisem do KRS nr (...).

Dowody:

- adnotacja służbowa – k. 186.

Pracownicy PPIS w E. w 2013 r. po raz pierwszy dokonali kontroli w sklepie (...) w E. przy ul. (...) w dniu 08 stycznia, należący do spółki (...), kierowanej w dalszym ciągu przez R. G. (1) ze sprzedawcą w osobie J. I.. Zakres tejże kontroli oraz jej przedmiot był identyczny w stosunku do przebiegu dotychczasowych kontroli. W toku obecnej, kontrolujący ustalili, że sklep (...) wprowadza do obrotu saszetki produktów o nazwie:

- „(...)

- „(...)”;

- „(...)”;

- „(...)”.

W tym samym dniu (08.01.2013r.) PPIS w E. wydał decyzję nakazującą wstrzymanie wprowadzania do obrotu i zatrzymanie produktów zabezpieczonych w sklepie. Natomiast próbki poszczególnych produktów przedstawiono Centrum (...) w S. celem realizacji stosownych badań laboratoryjnych.

Przedstawiona ekspertyza kryminalistyczna ujawniła obecność:

- związku (...)-144 w próbce produktu „(...)”’

- związku 3,4 - (...) w próbce produktu „(...)”.

W nawiązaniu do wniosków powyższej ekspertyzy PPIS w E. wydał kolejną decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu oraz nakazującą wycofanie i zniszczenie produktów zakwestionowanych. Spółka (...) spółka z o.o. będąca adresatem tejże decyzji nie wykonała polecenia zniszczenia zakwestionowanych produktów.

W dniu 16.01.2013 r. pracownicy PPIS w E. ponowili czynności kontrolne w sklepie (...) w E. pod dotychczasowym adresem, prowadzonym przez spółkę (...) w P., kierowaną przez R. G. (1) – Prezesa Zarządu.

W toku czynności kontrolnych ujawniono oraz zabezpieczono podejrzane produkty zapakowane w foliowe saszetki o nazwach:

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

- „(...)”;

- „(...)”;

- (...)”.

W tym samym dniu PPIS w E. decyzją nakazał pod rygorem natychmiastowej wykonalności zaprzestania prowadzenia działalności w pomieszczeniach sklepu (...) w E. przy ulicy (...) przez okres trzech miesięcy.

Tymczasem w toku kolejnych czynności kontrolnych w dniu 29.01.2013 r. ustalono, iż sklep (...) w E. przy ulicy (...) jest otwarty i prowadzony przez spółkę (...) spółka z o.o. w P.ul. (...) pod kierownictwem Prezesa Zarządu w osobie J. G.. W trakcie tejże kontroli również ujawniono podobne produkty. A badania laboratoryjne w przedmiotowych produktach ujawniły:

- związek (...)-144 w próbkach produktów (...)” i „(...)”;

- związek pentedronu w próbkach produktu „(...)”.

Kolejne kontrole w sklepie (...) w E. przy ulicy (...) zostały przeprowadzone przez pracowników PPIS w E. w dniach 18.06.2013 r. oraz 14.08.2013 r. Podczas rzeczonych kontroli okazało się, iż sklep ten prowadzony jest przez podmiot o innej nazwie – (...) spółka z o.o. w P. ul. (...) pod kierownictwem Prezesa Zarządu J. G.. W przedmiotowym sklepie jedynie nieprzerwanie pracowała w roli sprzedawcy J. I.. Oczywiście dokonane badania laboratoryjne w próbkach zabezpieczonych produktów ujawniły „środki zastępcze” w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii takie jak:

- UR-144 w próbkach „(...)” i „(...)”.

Dowody:

- zeznania świadków:

M. J. – k. 1729-1734,

J. I. – k. 1760-1762, k. 1792-1794, k. 1280-1281, k. 1402-1403 w zw. z k. 1792;

- zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – k. 4-6 w zw. z k. 1889;

- protokoły kontroli wraz z załącznikami – k. 190-200, k. 213-227, k. 228-231, k. 233-235, k. 238-249;

- decyzja PPIS w E. – k. 205-206;

- ekspertyzy kryminalistyczne – k. 201-204, k. 482-490, k. 495-496, k. 1387-1388;

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

- materiały PPIS w E. – k. 966-1073, k. 1074-1137.

S. I. mieszkaniec P. w okresie czasu od 02.10.2012 r. do 16.01.2013 r. oraz od 18.06.2013 r. do 14.08.2013 r. pomagał R. G. (1) i J. G. w prowadzeniu sklepu (...) w E.. W tym czasie S. I. dostarczał towar do sklepu do sklepu w tym również foliowe saszetki z zawartością substancji zawierających środki zastępcze w postaci: UR- 144, pentedronu, N-etylokatynonu i brefedronu. S. I. w powyższym czasie z (...) w E. odbierał pieniądze uzyskane z utargu. Nadto instruował sprzedawcę w/w sklepu J. I.jak ma postępować na wypadek kontroli oraz komunikował się z wyżej wymienioną, polecając jej kontynuowanie działalności gospodarczej w rzeczonym sklepie (...) w E., mimo istniejących decyzji administracyjnych.

Dowód:

- zeznania świadka J. I.- k. 1760-1762, k. 1792-1794, k. 1280-1281, k. 1402-1403 w zw. z k. 1792.

Na skutek zażycia środków zastępczych zakupionych w sklepie (...) w E. przy ul. (...) u wielu osób z E. wystąpiły objawy z złego samopoczucia, zawroty głowy, wymioty, drgawki i utraty świadomości.

W następstwie zażycia środków zastępczych, następującym osobom została udzielona pomoc medyczna przez:

- Wojewódzki Szpital (...) w E. dla:

P. K. (4), D. K., P. Z. oraz K. S. (1) w dniu 22.10.2012 r.,

A. L. w dniu 20.12.2012 r.,

A. S. (1) w dniu 31.12.2012 r.,

F. S. w dniu 02.01.2013 r.,

M. C. oraz A. G. w dniu 14.01.2013 r.,

D. N. w dniu 24.07.2013 r.,

A. E. w dniu 11.08.2013 r.,

S. J. w dniu 11.02.2014 r.,

Z kolei (...) Publiczny (...) Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w E. z tych samych powodów udzielił pomocy medycznej dla:

B. G., P. K. (2) w dniu 06.11.2012 r.

W. W. (1) w dniu 22.10.2012 r.,

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

A. S. (2) w dniu 04.02.2012 r.

S. W. w dniu 26.04.2013 r.,

D. M. (2) w dniu 26.07.2013 r.

Natomiast 110 Szpital (...) w E. z powyższych przyczyn w dniu 31.10.2012 r. udzielił pomocy medycznej dla M. S..

Nadto Pogotowie (...) w E. w dniu 05.04.2013 r. udzieliło pomocy medycznej K. Ś..

W toku postępowania przygotowawczego została zasięgnięta opinia pisemna biegłych różnych specjalności:

- specjalisty medycyny sądowej w osobie dr. hab. med. M. K. oraz

- specjalisty laboratoryjnej toksykologii medycznej w osobie dr. nauk chemicznych M. W..

Wyżej wymienieni biegli wydali wspólną opinię, w której stwierdzili, że objawy zatrucia stwierdzone u A. G., M. C., A. E., W. S., G. M., P. J., D. M. (1), D. O., D. N., S. O., S. W., K. Ś., M. P., A. S. (2), P. C. (2), N. Z., P. Z., K. S. (1), D. K., P. K. (1), W. W. (1), M. S., D. Z., B. G., P. K. (2), A. L., A. S. (1), F. S., oraz S. J. spowodowały u nich rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni. W/w osoby odczuwały głównie objawy takie jak m. in. osłabienie, wymioty zaburzenia świadomości czy krótkotrwała utrata przytomności, udzielona była im pomoc w miejscu zdarzenia lub były one krótkotrwale hospitalizowane i po standardowym leczeniu głównie w postaci nawodnienia i uzupełnienia elektrolitów oraz obserwacji szpitalnej zostały one wypisane do domu w stanie ogólnym dobrym. W/w objawy zatrucia mogły być następstwem przyjęcia substancji zawierających związki tj. UR-144, N -etylokatynon, brefedron, pentedron.

W przypadku M. B., K. O., Ł. K., K. W. oraz K. K. brak jest wystarczających danych z wywiadu oraz dokumentacji lekarskiej odnośnie skutków zażycia w/w substancji, co nie pozwala na stwierdzenie czy doszło u nich do rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności narządu ciała wskutek zażycia tych substancji.

Mając na uwadze właściwości chemiczno- toksykologiczne związków: UR-144, N-etylokatynon, brefedronu, pentedronu, to należy stwierdzić, że przyjęcie ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia zażywającej je osoby, w zależności od przyjętej dawki aktywnej tych substancji, a zagrożenie to wzrasta z ilością przyjętej substancji. Właściwości chemiczno- toksykologiczne związków: UR-144, N- etylokatynon, brefedronu, pentedronu świadczą, że związki te stanowią substancje niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Tak więc, należy przyjąć, że działanie polegające na wprowadzeniu do obrotu środków zastępczych w postaci związków: UR-144, N- etylokatynon, brefedron, pentedron w rozumieniu określonym art. 4 pkt 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii stanowiło narażenie ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia, gdyż umożliwiało niekontrolowane nabycie nieograniczonej ilości w/w substancji i ich przyjęcie w dużej, wysoce toksycznej lub nawet śmiertelnej dawce.

Dowody:

-zeznania świadków:

A. E.- k. 1735,

S. W. – k. 1747-1750,

A. S. (2)- k. 1750-1751,

D. M. (1)- k. 1759- 1760,

W. W. (1)- k. 1776-1777,

D. K. k. 1777-1778,

K. S. (1) k. 1778-1779,

M. B.- k. 1789-1790,

K. K.- k. 1795- 1796,

M. C.- k. 1803-1804,

A. L.- k. 1804-1805,

B. G. k. 1806-1808,

S. J.- k. 1808-1809,

P. K. (5) k. 1810,

A. G. k. 1842-1843 w zw. z k. 1852,

M. S. k. 1858

Ł. K.- k. 1858-1859,

D. N.- k. 1859,

P. Z.- k. 27 zbioru C w zw. z k. 1889,

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

F. S.- k. 39 zbioru C w zw. z k. 1889,

K. Ś.- k. 104-105 zbioru C w zw. z k. 1889,

- zgłoszenia podejrzeń zatruć środkami zastępczymi – k. 208-209, k. 232, k. 237, k.

250-263,

-opinia biegłych – k. 452-474,

-materiały PPIS w E.- k. 966-1073, k. 1074-1137,

-dokumentacja medyczna k. 1324.

Oskarżony R. G. (1) w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do winy, korzystając z prawa odmowy składania wyjaśnień k. 658-659 w zw. z k. 1772. Z kolei w postępowaniu sądowym oskarżony R. G. (1) nie przybył na rozprawę, mimo prawidłowego zawiadomienia o dacie pierwszej rozprawy w trybie art. 133§ 1§ 2 kpk ( k. 1664). Z kolei oskarżony S. I. w postępowaniu sądowym nie przyznał się do winy, korzystając z prawa omowy składania wyjaśnień k. 1772.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Konfrontacja treści dokumentacji wytworzonej dla rzeczonego postępowania przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w E., ujawnionej w ustaleniach faktycznych z treścią zeznań kilkunastu świadków ujawnionych w stanie faktycznym uzasadnienia, bez cienia wątpliwości dowodzi, że w sklepie (...) w E. przy ul. (...), w okresie czasu objętym zarzutami aktu oskarżenia, miała miejsce sprzedaż produktów wykazujących działanie psychoaktywne w postaci środków zastępczych. W powyższym sklepie w okresie czasu od dnia 02.10.2012 r. do dnia 08.11.2012 r. oraz od dnia 09.11.2012 r. do dnia 16.01.2013 r., a także od dnia 18.06.2013 r. do dnia 14.08.2013r. PPIS w E. przeprowadził 8 kontroli sanitarnych, zabezpieczając każdorazowo produkty budzące wątpliwości jako środki zastępcze w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zabezpieczone próbki produktów budzących wątpliwości każdorazowo przedstawiono do badań fizykochemicznych dla Pracowni Toksykologii Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej (...) J. w K. lub Centrum (...) w S.. W każdej z ośmiu ekspertyz wykonanych na zlecenie PPIS w E. ujawniono w dostarczonych próbkach związki chemiczne o właściwościach psychoaktywnych wyczerpujących pojęcie środka zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 4 pkt 27 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, iż środek zastępczy oznacza substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

stanie fizycznym lub produkt, roślinę, grzyba lub ich części, zawierające taką substancję, używane zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych.

W ekspertyzach przedstawionych dla PPIS w E. ujawniono związki:

-UR-144- osiem razy,

-Pentedron- trzy razy

-Brefedron- jeden raz,

-N-etlokatynon- jeden raz.

Przy czym UR-144 (związek najczęściej ujawniany) wykazuje działanie psychotropowe prowadzące do wywołania euforycznego samopoczucia. W przypadku stosowania dużych dawek może wywołać objawy obserwowane przy klasycznych halucynogenach typu LSD. Z kolei Pentedron w swoim działaniu stymuluje na ośrodkowy układ nerwowy.

Brefedron wykazuje działanie przeciw depresyjnie, poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Natomiast N-etylokatynon w swoim działaniu stymuluje ośrodkowy układ nerwowy poprzez wpływ na uwalnianie noradrenaliny i wychwyt zwrotny serotoniny (k. 109-111 k. 202-204). Rzeczone opinie fizykochemiczne zostały zrealizowane w sposób profesjonalny z użyciem najnowszych metod badawczych- metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektometrią. Dwa różne podmioty badawcze realizujące badania toksykologiczne produktów zabezpieczonych w sklepie (...) w E., dokonywały tożsamych ustaleń w przedstawionych ekspertyzach. Zdaniem Sądu rzeczone sprawozdania są w pełni wiarygodne i ze wszech miar zasługują na aprobatę. Przy czym rzeczone sprawozdania fizykochemiczne w pełni korelują z treścią ustaleń oraz wniosków zawartych w opinii zbiorczej biegłego M. W. - specjalisty toksykologii medycznej oraz biegłego specjalisty z medycyny sądowej M. K. ( k. 452-474), wywołanej na etapie postępowania przygotowawczego.

Biegły specjalista toksykologii medycznej M. W.- pracownik naukowy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej G. (...) w przedstawionej opinii dokonał wnikliwej oceny właściwości chemicznych ujawnionych w produktach sklepu (...) w E. związków w postaci: UR-144, N-etylokatynon, brefedron oraz pentedron. Nadto biegły ten w sposób przekonywujący przedstawił wpływ zażycia w/w związków na organizm ludzki, jako stanowiące narażenie ludzi na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowia albo utraty życia z powodu

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

możliwości niekontrolowanego zażycia nieograniczonej ilości w/w substancji z możliwością przyjęcia dużej , wysoce toksycznej nawet śmiertelnej dawki ( k. 474). Oczywiście powyższy wniosek opinii został poprzedzony wnikliwą analizą właściwości fizyko- chemicznych przedmiotowych związków ( k. 462-473 opinii ) z odwołaniem się do licznych pozycji literatury naukowej w rzeczonym zakresie.

Z kolei wnioski biegłego M. K. specjalisty medycyny sądowej wynikają z treści przedstawionej dokumentacji lekarskiej, w zakresie rozmiarów doznanych obrażeń oraz ich skutków wśród konsumentów środków zastępczych wymienionych w ustaleniach faktycznych.

W ocenie Sądu wnioski końcowe biegłych M. W. oraz M. K. w pełni uzupełniają się, tworząc jednolitą konstrukcję myślową. Dlatego rzeczona opinia zasługuje na pełną akceptację będąc pełną, jasną oraz pozbawioną sprzeczności w samej opinii i sprawozdaniach fizykochemicznych sporządzonych pokontrolnie na zlecenie PPIS w E..

Przewód sądowy bezspornie wykazał, że konsumentami środków zastępczych w produktach nabytych w sklepie (...) w E. były osoby w młodym wieku-P. K. (4), D. K., P. Z., K. S. (1), A. L., A. S. (1), F. S., M. C., A. G., D. N., A. E., S. J., B. G., P. K. (2), W. W. (1), A. S. (2), S. W. oraz D. M. (1). Wyżej wymienione osoby były hospitalizowane w (...) jednostkach medycznych w datach tożsamych z datami czasookresów określonych w zarzutach aktu oskarżenia. Szczegółowe daty korzystania z pomocy lekarskich przez wyżej wymienione osoby zostały wskazane w ustaleniach faktycznych str. 7-8 uzasadnienia w oparciu o stosowaną dokumentację, uzyskaną od poszczególnych jednostek lecznictwa medycznego.

Wskazane wyżej osoby pokrzywdzone w liczbie 18 osób w większości przyznały się do świadomego zażywania środków odurzających pochodzących ze sklepu (...) w E. przy ul. (...). Spośród wyżej wymienionych osób pokrzywdzonych jedynie świadek A. S. (2) nie potrafiła określić źródła pochodzenia t. zw. „dopalaczy”, których zażyła (1750-1751). Ale z treści zeznań świadka K. K., towarzyszącej wówczas A. S. (2) ( k.1210 w zw. z k. 1796) wynika iż „dopalacze” wówczas zażywane zostały nabyte w sklepie (...) w E.. Zeznania w/w świadków, będące konsekwentne w treści zasługują na pełną aprobatę.

Tymczasem przewód sądowy nie potwierdził, iż następujące osoby- D. O. ( k. 1728), N. Z. ( k. 1791), M. P. ( k. 1838-1839), P. C. (1) ( k. 1751-1753), G. M. (k.1883), W. S. ( k. 1790-1791), S. O. ( k. 1805-1806), konsumowali środki zastępcze pochodzące ze sprzedaży detalicznej w sklepie (...) w E.. Sami

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

zainteresowani nie potwierdzili powyższych okoliczności. Natomiast inne źródła dowodowe także nie potwierdzają tychże okoliczności.

Z kolei oskarżyciel publiczny cofnął wniosek dowodowy (k. 1888) o przesłuchanie w charakterze świadków D. Z. oraz P. J. z powodu niemożności ustalenia ich miejsca pobytu. W efekcie brak było rzetelnych ustaleń uzasadniających zażywanie środków zastępczych przez D. Z. oraz P. J. z powodu niemożności ustalenia ich miejsca pobytu. W efekcie brak było rzetelnych ustaleń uzasadniających zażywanie środków zastępczych przez D. Z. oraz P. J., w następstwie ich uprzedniego nabycia w sklepie (...) w E..

W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie oskarżonych R. G. (1) oraz S. I. obciążają konsekwentne oraz stanowcze zeznania świadka J. I., zatrudnionej w sklepie (...) w E., począwszy od dnia 20.07.2012 r. do dnia 14.08.2013 r. w charakterze sprzedawcy. Fakt zatrudnienia świadka J. I. w rzeczonym sklepie potwierdzają obiektywnie dołączone do akt kopie umów o pracę ( k. 410-415). Przy czym chronologicznie dwie pierwsze umowy o pracę ze świadkiem J. I. zawarł oskarżony R. G. (1) jako Prezes zarządu spółki (...) z o.o. ( k. 410-411). Kolejną trzecią umowę o pracę ze świadkiem J. I., datowaną 2012.11.09 zawarł również oskarżony R. G. (1), ale tym razem jako Prezes zarządu spółki (...) z o.o. ( k. 412). Następnie dwie kolejne umowy o pracę ze świadkiem J. I. w tym samym sklepie zawarł już J. G. w dniu 2013.01.18 jako Prezes zarządu (...) COMPANY spółka z o.o. ( k. 413) oraz w dniu 2013.03.25 jako Prezes zarządu spółki C. z o.o.

Świadek J. I. będąc słuchaną w postępowaniu przygotowawczym, bez wpływu osób trzecich na treść złożonej relacji stwierdziła jednoznacznie, że została zatrudniona przez R. G. (1) w sklepie (...) w E. przy ul. (...). Przyznała, że nie informowała klientów sklepu o sprzedaży produktów nie nadających się do spożycia, a ich zażywanie jest szkodliwe. O przeprowadzonych kontrolach telefonicznie informowała R.. Dodatkowo o kontroli informowała kancelarię Adwokacką (...) w Ł.. Towar dostarczał S.. Towar dostarczony po kontroli nosił inne nazwy będąc pakowany w ten sam sposób. O kontrolach właściciela informowała zawsze za pośrednictwem S.. Po kontrolach i kilkudniowej przerwie S. telefonicznie informował ją o powrocie do pracy.

W kolejnych zeznaniach świadek J. I. doprecyzowała, dotychczasową relację dodając, że towar do sklepu przy ul. (...) dostarczany był raz w tygodniu. Od samego początku S. przywoził towar oraz odbierał pieniądze z utargu. Wśród dostarczanego towaru były m. In. „(...)” w saszetkach z woreczków foliowych. Zmiana firmy następowała po kontroli

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

Sanepidu, a następnie następowała zmiana umowy o pracę. Ze zmianą nazwy firmy zmieniała się nazwa towaru. Po kontroli był dostarczany ten sam towar. Świadek J. I. zeznała, że z R. G. (1) osobiście kontaktowała się dwukrotnie. Po raz pierwszy na początku zatrudnienia. Wówczas wręczył jej wypłatę. Kolejnego jego pobytu świadek nie potrafiła określić czasowo.

Dowód:

-zeznania świadka J. I.- k. 1280-1281, k. 1402-1403 w zw. z k. 1792.

W toku przewodu sądowego świadek J. I. generalnie potwierdziła zeznania złożone w podczas postępowania przygotowawczego. Dodała jedynie, iż pierwszą umowę o pracę wręczył jej S. I.. On też polecał jej przystąpić do pracy po kontroli.

Dowód:

-zeznania świadka J. I. k. 1760—1762, k. 1792-1794.

Zestawienie treści zeznań świadka J. I. jednoznacznie obciąża obu oskarżonych –R. G. (1) oraz S. I.. Z treści stanowczych i konsekwentnych zeznań świadka J. I. wynika zaistnienie w świadomości obu oskarżonych – R. G. (1) oraz S. I. bezprawności realizowanego działania w postaci wprowadzania do obrotu środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za powyższym stanowiskiem przemawia okoliczność, iż po każdorazowej kontroli PPIS w E. oskarżeni kontynuowali działalność gospodarczą, dostarczając do sklepu (...) w E. tożsame produkty jak dotychczas pod inną nazwę. Z kolei, gdy PPIS w E. decyzją administracyjną wstrzymywał na czas określony działalność sklepu (...) w E., to niezwłocznie sklep ten kontynuował działalność pod egidą podmiotu o zmienionej nazwie, ale pod kierownictwem dotychczasowego oskarżonego R. G. (1). Przy czym oskarżony S. I. ściśle współpracował z R. G. (1), więc musiał posiadać wiedzę o bezprawności własnego działania. W późniejszym okresie czasu od 18/6/2013 r. do 14.08.2013 r. oskarżony S. I. w sposób tożsamy jak dotychczas współpracował z J. G..

W tym zakresie zeznania świadka J. I. w pełni korelują z treścią dokumentacji PPIS w E.. Skoro tak to nie mogą budzić wątpliwości, będąc uwiarygodnione innym dowodem. Z treścią zeznań świadka J. I. w pełni korelują zeznania świadka M. J. Dyrektora PPIS w E.. Zdaniem Sądu zeznania świadka M. J. należało ocenić jako w pełni wiarygodne, albowiem zostały w pełni pozytywnie zweryfikowane treścią obszernej dokumentacji, wytworzonej na potrzeby rzeczonego postępowania, dołączonej do akt sprawy. Tymczasem zeznania pozostałych świadków przesłuchanych w sprawie

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

lub których zeznania odczytano, a nie ujawniono w treści uzasadnienia dla sprawy nie wnoszą istotnych okoliczności.

Reasumując przedstawione dotychczas rozważania w ocenie Sądu przewód sądowy w pełni, bez cienia wątpliwości wykazał winę oskarżonego S. I..

Oskarżony R. G. (1), bowiem w okresie od 2 października 2012 r. do 8 listopada 2012 r. w E. jako Prezes zarządu firmy (...) sp. Z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) oraz w okresie od 9 listopada 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. w E. jako Prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. ul. (...) działając wspólnie i w porozumieniu z S. I. z góry powziętym zamiarem prowadząc sklep (...) w E. przy ulicy (...) sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób klientów tego sklepu w ten sposób, że wprowadzał do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje w postaci foliowych saszetek z niewielką ilością białego proszku lub mieszanki ziół, które to substancje zawierały związki, wyczerpujące pojęcie środek zastępczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii- UR-144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron, a z uwagi na ich właściwości chemiczno- toksykologiczne w przypadku przyjęcia ich w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów stanowiły one zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającej je osoby, a w wyniku przyjęcia tych substancji B. G., P. K. (1), P. Z., K. S. (1), A. L., W. W. (1), M. S., P. K. (2) zostali przewiezieni do szpitala i stwierdzono u nich objawy zatrucia, które spowodowały rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

Z kolei oskarżony S. I. działaniem własnym w okresie od 2 października 2012 r. do 16 stycznia 2013 r. oraz w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. w E., działając wspólnie i w porozumieniu z R. G. (1) i inną osobą, z góry powziętym zamiarem, pomagając w prowadzeniu sklepu (...) w E. przy ul. (...) sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób- klientów tego sklepu- w ten sposób że wprowadzał do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje w postaci foliowych saszetek z niewielką ilością białego proszku lub mieszanki ziół, które to substancje zawierały związki wyczerpujące pojęcie środek zastępczy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii UR- 144, N-etylokatynon, brefedron i pentedron, a z uwagi na ich właściwości chemiczno-toksykologiczne w przypadku przyjęcia ich w jakikolwiek formie i w jakikolwiek sposób, także jako składnik innych produktów stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającej je osoby, a w wyniku przyjęcia tych substancji B. G., P. K. (4), P. Z., K. S. (1), A. L., W. W. (1), M. S., P. K. (2), A. E., A. S. (1), F. S., M. C., A. G., D. N., K.

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

Ś., D. M. (1), S. J., S. W., A. S. (2) i D. K. zostali przewiezieni do szpitala i stwierdzono u nich objawy zatrucia, które spowodowałby rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

Zdaniem Sądu oskarżeni R. G. (1) oraz S. I. w pełni dopuścili się czynu określonego w art. 165 § 1 pkt 2 kk. Głównym przedmiotem ochrony dyspozycji art. 165§ 1 pkt 2 kk jest bezpieczeństwo powszechne, a dodatkowym życie i zdrowie wielu osób w następstwie wprowadzenia do obrotu szkodliwych substancji dla zdrowia, nie odpowiadających obowiązującym warunkom jakości.

Dla przypisania sprawcom przestępstwa z art. 165§ 1 pkt. 2 kk niezbędne jest ustalenie, że wprowadzili oni do obrotu szkodliwe dla zdrowia i życia substancje, sprawdzając w ten sposób niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób. Z kolei szkodliwość wprowadzanych do obrotu substancji musi mieć taki charakter i wagę, że czyni konkretnym i realnym zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego w poważnym stopniu w powiązaniu z niebezpieczeństwem powszechnym.

Vide:

-postanowienie S.A. w Krakowie z dnia 11.12.2013. r. II AK z 483/13 (Lex nr 1402863). Rzeczone środki nie muszą być użyte jako środki odurzające, aby zostały uznane za środki zastępcze. Nie mają też istotnego znaczenia ewentualnie opisy na etykietach środków dotyczące ich rzekomo odmiennego stosowania.

Vide:

-Wyrok WSA w Łodzi III SA/Łd 992/10 (Lex OMEGA 18/2016).

Tymczasem znamię wielości osób jest pojęciem i winno być oceniane przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego przypadku. w praktyce orzeczniczej przyjmuje się orientacyjne wartości liczbowe pozwalające na ustalenie, czy doszło do zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób. Jako dolna granica wielości osób przyjmowana jest liczba od 6 do 10 pokrzywdzonych. Wymóg ten w sprawie oczywiście został spełniony odnośnie każdego oskarżonego.

Z treści zeznań świadka M. J. wspartych załączoną dokumentacją z ośmiu kontroli sklepu (...) w E. w okresie od 2.10.2012 r. do 14.08.2013 r., bezspornie wynika, iż sklep ten oferował i sprzedawał wprowadzając do obrotu środki zastępcze wielu konsumentom, określone w ustaleniach faktycznych.

Z kolei opinia biegłych (k. 452-474) bez cienia wątpliwości ujawniła szkodliwość dla zdrowia, ujawnionych w sklepie (...) w E. środków zastępczych w postaci: UR-144, pentedronu, N-etlokatynonu oraz brefedronu.

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

Tymczasem w treści ujawnionych zeznań świadka J. I. przewód sądowy wykazał, iż obaj oskarżeni- R. G. (1) i S. I. w okresach ustalonych w stanie faktycznym za pośrednictwem sklepu (...) w E. wprowadzali rzeczone środki zastępcze.

Powyższy sklep był prowadzony przez firmy (...) oraz (...) spółki z o.o. w P. ul. (...) pod kierownikiem oskarżonego R. G. (1). Oskarżony R. G. (1) w sklepie (...) w E. zatrudniał sprzedawcę w osobie J. I., co wynika z treści umów o pracę. Skoro oskarżony R. G. (1) zarządzając spółkami (...) oraz (...), spowodował powstanie sklepu (...) w E. w ocenie Sądu nie był pozbawiony możliwości doboru produktów wprowadzanych do obrotu. Oskarżony ten miał świadomość rezultatów dokonywanych ośmiu kontroli w sklepie (...) przez pracowników PPIS w E.. Powyższą okoliczność uzasadnia okoliczność, każdorazowa zmiana nazw produktów wprowadzanych do obrotu po zaistnieniu kolejnych kontroli, zawierających środki zastępcze. Z kolei zmiana nazw podmiotu zarządzającego sklepem (...) w E., sprowadzona był koniecznością kontynuowania sprzedaży detalicznej w obliczu wydawanych przez PPIS w E. decyzji o wstrzymaniu działalności gospodarczej przez dotychczasowy podmiot gospodarczy. Nadto faktem powszechnie znanym są relacjonowane w prasie i telewizji przypadki agresywnych zachowań oraz zatruć, prowadzących niekiedy do śmierci osób przyjmujących t. zw. dopalacze. Znane powszechnie są także apele lekarzy, którzy pozostają bezsilni w sytuacji, gdy nieznany jest skład chemiczny zażytej toksycznej substancji, zatruwającej pacjenta.

Tymczasem udział oskarżonego S. I. w realizacji znamion czasownikowych przedmiotowego czynu zabronionego, stanowił co najmniej dopełnienie czynu drugiego współsprawcy. Z treści wiarygodnych bowiem zeznań świadka J. I. bezspornie wynika, że oskarżony S. I. do sklepu (...) w E. w okresie objętym zarzutem dostarczał produkty zawierające również środki zastępcze. Oskarżony ten w sklepie tym regularnie odbierał utarg ze sprzedaży środków zastępczych. Nadto po każdorazowej kontroli J. I. wydawał polecenia odnośnie kontynuowania działalności gospodarczej. Oskarżony S. I. miał świadomość rezultatów przeprowadzanych kontroli w sklepie (...) w E.. Pomimo uzyskanej wiedzy o naganności własnego działania nie zaniechał kontynuowania dotychczasowych znamion czynu zabronionego. Tym samym pozostające w korelacji działania oskarżonych R. G. (1) oraz S. I. wypełniają istotę współsprawstwa w realizacji przedmiotowego czynu zabronionego.

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

Determinacja obu oskarżonych w realizacji wielu zachowań, w krótkich odstępach czasu, umożliwiających kontynuowanie bezprawnej działalności gospodarczej uzasadnia zakwalifikowanie przedsiębranego czynu zabronionego w ramach instytucji o jakich mowa w art. 12 kk.

W ocenie Sądu obaj oskarżeni posiadali wiedzę o skutkach swoich zachowań bezprawnych. W prasie lub telewizji powszechnie były relacjonowane skutki zatruć t. zw. dopalaczami, prowadzących niekiedy do śmierci. Tym samym oskarżeni niewątpliwie co najmniej godzili się z zaistnieniem określonych skutków w stanie zdrowia konsumentów zażywających środki zstępcze nabyte w sklepie (...) w E.. W efekcie obaj oskarżeni dodatkowo działaniem własnym wyczerpali dyspozycję art. 157§ 2 kk w zbiegu kumulatywnym z art. 165§ 1 pkt 2 kk.

Obaj oskarżeni w czasie popełnienia przypisanych im przestępstw mieli możliwość zachowania się w sposób zgodny z prawem. Pomimo młodego wieku zdawali sobie sprawę z bezprawności własnych działań. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie nie zachodziły ustawowe ani pozaustawowe podstawy wyłączające winę oskarżonych.

Mając na względzie rodzaji i okoliczności popełnienia przestępstw, właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oskarżonych należało wymierzyć R. G. (2) oraz S. I. kary po 1 roku pozbawienia wolności.

Obaj oskarżeni doskonale zaplanowali podjęte działania bezprawne w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kosztem zdrowia wielu młodych osób, spośród których część konsumentów t. zw. dopalaczy, popadła w uzależnienie od w/w produktów. Do osób uzależnionych od środków odurzających w sprawie należy zaliczyć m.in. świadków D. O. (k. 1728), A. E. (k. 1735), S. W. ( k. 1747-1759) i innych. Konieczność leczenia osób uzależnionych od środków odurzających, bez wątpienia jest znacznym problemem społecznym, generującym znaczne koszty finansowe.

Pomimo podjęcia zdecydowanych działań przez PPIS w E. oskarżeni z pełną premedytacją pewien okres czasu skutecznie przeciwstawiali się m. in. ignorując stosowne decyzje administracyjne, zakazujące sprzedaży określonych produktów zawierających środki zastępcze. Nadto oskarżeni wprowadzali w błąd PPIS w E., wprowadzając do obrotu po każdej kontroli produkty z zawartością środków zastępczych pod zmienioną nazwą. Gdy zachodziła niezbędna konieczność to oskarżeni doprowadzali do restrukturyzacji podmiotowej spółki prowadzące przedmiotowy sklep, poprzez zmianę nazwy podmiotu lub zmianę osobową kierownictwa spółki.

Przyjęta przez oskarżonych powyższa postawa procesowa, stanowi zdaniem Sądu negatywnie przesłanki zawieszenia wykonania kary. Liczne na terenie kraju

Sąd Okręgowy w Elblągu
sygn. akt II K 111/15

przykłady wprowadzania do obrotu środków zastępczych, konsumentem w młodym wieku z wykorzystaniem legalnej działalności gospodarczej stanowią poważny problem społecznych, któremu należy przeciwstawić się. Dlatego należało orzec dla obu oskarżonych bezwzględne kary pozbawienia wolności, aby u oskarżonych oraz innych potencjalnych sprawców wywołać przekonanie o nieopłacalności przestępczej działalności określonego rodzaju. W przeciwnym przypadku zawieszenie wykonania kar pozbawienia wolności w opinii społecznej spowodowałoby przekonanie, że sprawcy przestępstwa pozostali bezkarni.

Przewód sądowy nie ustalił w posiadaniu oskarżonych istotnych składników majątku ruchomego lub nieruchomego. Nadto oskarżeni nie posiadają źródeł bieżącego dochodu. Dlatego należało obu oskarżonych zwolnić od obowiązku ponoszenia kosztów procesu, gdyż ewentualna egzekucja, z góry byłaby nieskuteczna, generująca ze Skarbu Państwa dodatkowe niecelowe wydatki.