Sygn. akt: I C 533/15 upr .

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lipca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gorlicach I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Wojciech Langer

Protokolant:

st. sekr. sądowy Beata Tokarska

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2016 r. w Gorlicach

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G.

przeciwko P. D.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanego P. D. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 805 (osiemset pięć) zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 7 lipca 2015 r. do dnia zapłaty,

II.  powództwo w pozostałym zakresie oddala,

III.  koszty postepowania między stronami wzajemnie znosi.

SSR Wojciech Langer

Sygn. akt I C 533/15

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 18 lipca 2016r.

Strona powodowa (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. domagała się od pozwanego P. D. zapłaty kwoty 1.792,48 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 1.697,80 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz ustawowymi odsetkami od kwoty 77,68 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty a także zasądzenia kosztów. W uzasadnieniu pozwu wskazano, że P. D. zaciągnął w powodowej spółce pożyczkę, którą miał spłacać w 40 tygodniowych ratach, wpłacił on tymczasem łącznie 95 zł, kwota ta zgodnie z umową została zaksięgowana na poczet odsetek karnych. Mając na uwadze brak dalszych wpłat spółka (...) wypowiedziała umowę pożyczki, tym samym niespłacona jej część stała się wymagalna.

Pozwany P. D. wniósł o oddalenie powództwa i podniósł zarzut złego naliczenia żądanej kwoty, ponadto wskazał, że umowa pożyczki zawiera klauzule niedozwolone, podkreślił także, że pożyczka służyła spłacie pierwotnej pożyczki.

Stan faktyczny w niniejszej sprawie przedstawiał się następująco.

P. D. zawarł w dniu 19 września 2014r. z (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. umowę pożyczki. W umowie pożyczki przewidziano, że pożyczkobiorca może skorzystać z opcji obsługi pożyczki w miejscu zamieszkania, za co zobowiązał się zapłacić jednorazowo na rzecz pożyczkodawcy w dniu zawarcia umowy kwotę 383,84 zł. Pożyczkodawca udzielił pożyczki w wysokości 1.792,80 zł, przy czym pożyczkobiorca był zobowiązany ponieść opłatę wstępną w wysokości 508,96 zł. W przypadku opóźnienia w spłacie naliczane miały być odsetki równe czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Przy czym kwotę do wypłaty określono na 900 zł.

Okoliczności bezsporne.

P. D. zapłacił z tytułu zawarcia wyżej wymienione pożyczki łącznie 95 zł.

Okoliczności bezsporne.

Powyższa umowa została wypowiedziana przez spółkę (...) pismem z dnia 16 grudnia 2014r., z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Następnie P. D. był pisemnie wzywany do zapłaty zadłużenia, czego jednak nie uczynił.

Okoliczności bezsporne.

Powyższe okoliczności były bezsporne między stronami, wynikają one jednoznacznie z przedłożonych dokumentów. Sporna była zaś prawna ocena powyżej ustalonych faktów.

Sąd zważył co następuje.

Na wstępie podkreślić należy, że zgodnie z art. 385 1 § 1 kc postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy – tzw. niedozwolone postanowienia umowne. Uznanie danego rodzaju postanowienia za niedozwolone poprzez wydanie prawomocnej decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, zgodnie z art. 23d ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta ma skutek wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli umowę na podstawie takiego wzorca. Klauzula taka wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych wywołuje skutek erga omnes.

Oceniając z tej perspektywy treść zawartej między stronami umowy stwierdzić należy, że zawiera ona klauzule niedozwolone. Charakter taki ma postanowienie umowy o opłacie na obsługę pożyczki w miejscu zamieszkania oraz o opłacie wstępnej (podobnie Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z dnia 1 lutego 2016r., XV Ca 1441/15). Biorąc to pod uwagę, Sąd uznał, że na mocy zawartej umowy pożyczki strona powodowa może domagać się zwrotu od pozwanego jedynie kwoty do wypłaty, to jest 900 zł, od której to należało odjąć wpłacone dotychczas przez pozwanego 95 zł. Tym samym Sąd zasądził od P. D. na rzecz strony powodowej kwotę 805 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 7 lipca 2015r. do dnia zapłaty. Powództwo w pozostałym zakresie (wynoszącym ponad połowę żądanej pierwotnie kwoty), oparte było o niedozwolone postanowienia umowne, nie mogło więc być skutecznie dochodzone przed Sądem, dlatego też zostało ono w tej części oddalone.

Mając na uwadze wynik sprawy, na podstawie art. 100 kpc koszty postępowania między stronami zostały wzajemnie zniesione.

SSR Wojciech Langer

G.,(...)

(...)

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  K. (...)