Sygn. akt: III Ca 1728/15

POSTANOWIENIE

Dnia 25 stycznia 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Bogdan Jachowicz

Sędziowie: SO Grażyna Młynarska – Wróblewska

SR Ewa Guczyńska – Miśkiewicz

Protokolant Monika Bura

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 roku w Łodzi na rozprawie

sprawy z wniosku W. S.

z udziałem J. S.

o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie

z dnia 21 kwietnia 2015 r. sygn. akt I Ns 406/10

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten tylko sposób, że:

- w punktach 1. oraz 2. ustaloną na kwotę 132600 złotych wartość nieruchomości podwyższyć do kwoty (...) (sto trzydzieści sześć tysięcy) złotych,

- w punkcie 6. kwotę 66300 złotych podwyższyć do kwoty (...) (sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych;

II. oddalić apelację w pozostałej części;

III. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie;

IV. zaliczyć na poczet wynagrodzeń biegłych, tymczasowo wypłaconych ze Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16 listopada 2016r., kwoty nierozliczonych zaliczek 300,06 (trzysta 06/100) zł z wpłaconej 17 lutego 2016r. przez W. S. oraz 300,07 (trzysta 07/100) zł z wpłaconej w dniu 23 lutego 2016r. przez J. S.;

V. nakazać pobranie na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi od W. S. kwotę (...),96 (tysiąc czterysta trzydzieści sześć 96/100) zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.