Sygn. akt III RC 162/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący : SSR Zbigniew Lis

Protokolant : st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 09 maja 2016 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa małoletniej A. K. – reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego – B. J.

przeciwko E. B.

o podwyższenie alimentów

I.  zasądza od pozwanego E. B. na rzecz małoletniej powódki A. K. alimenty w kwotach po 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie - płatne począwszy od dnia 27 listopada 2015 roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty - do rąk B. J. jako rodziny zastępczej małoletniej powódki - w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 września 2005 roku - sygn. akt: III RC (...);

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego E. B. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej kwotę 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych) tytułem części opłaty od pozwu;

IV.  koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

V. nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 162/15

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 09 maja 2016 r.

B. J. wystąpiła do tut. Sądu w dn. 27 listopada 2015 r. w imieniu małoletniej A. K. z pozwem przeciwko E. B. o zasądzenie od niego na rzecz małoletniej powódki alimentów w kwocie 500 zł miesięcznie płatnych do rąk B. J. – spokrewnionej rodziny zastępczej do 10. dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności, w miejsce alimentów zasądzonych wyrokiem tut. Sądu w kwocie 300 zł.

Domagała się również zasądzenia od pozwanego na rzecz małoletniej powódki kosztów procesu według norm przepisanych.

Na uzasadnienie podała, że małoletnia powódka jest dzieckiem M. K.i E. B. i urodziła się dn. (...)

Wyrokiem z dn. 30 września 2005 r., sygn. akt III RC (...) tut. Sąd ustalił, że E. B. jest ojcem małoletniej A. K., nie przyznając mu władzy rodzicielskiej nad małoletnią, a także zasądził od pozwanego E. B. na rzecz małoletniej A. alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie, płatne do dn. 10. każdego następującego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki do rąk M. K. jako ustawowego przedstawiciela małoletniej powódki.

Dalej wskazała, że w dn. 02 lutego 2009 r. tut. Sąd wydał zarządzenie odnośnie do małoletniej powódki i postanowił ograniczyć M. K. – matce małoletniej władze rodzicielską nad małoletnią poprzez umieszczenie małoletniej w rodzinie zastępczej B. J. – babci małoletniej powódki, określając miejsce zamieszkania małoletniej w rodzinie zastępczej.

B. J. jako rodzina zastępczej małoletniej A. K. współpracuje z Powiatowym (...)w D. i otrzymuje co miesiąc 660 zł tytułem świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania A. K..

Pozwany płaci zasądzone alimenty w kwocie 300 zł miesięcznie.

Obecnie cały ciężar utrzymania i wychowania małoletniej A. K. spoczywa na B. J., która w rodzinie zastępczej ma jeszcze dwoje dzieci: W. K. i A. K. (1). Od zasądzenia alimentów na powódkę upłynęło 10 lat, od tego czasu wzrosły potrzeby małoletniej, a także wydatki jej wychowania i utrzymania. Dziecko z wiekiem potrzebuje więcej pożywienia, zmiany odzieży, chciałoby rozwijać swoje zainteresowania, które często wiążą się z nakładem finansowym jak np. nauka języka.

Koszty utrzymania małoletniej powódki przewyższają możliwości finansowe babci małoletniej powódki - B. J..

Natomiast pozwany w ogóle nie interesuje się losami powódki, nie zabiera jej na wakacje lub święta, nie odwiedza, nie pomaga finansowo, nie spełnia obowiązków wychowawczych, ani obowiązków łożenia na zaspokojenie potrzeb córki.

Pozwany E. B. wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. K. jest córką M. z d. J. oraz E. B.. Urodziła się (...)

Dowód:

- kopia odpisu skróconego aktu urodzenia powódki – k. 4

Wyrokiem z dn. 30 września 2005 r. – sygn. akt III RC (...)tut. Sąd ustalił, że ojcem małoletniej powódki jest pozwany E. B. i zasądził od pozwanego na rzecz małoletniej córki alimenty w wysokości 300 zł miesięcznie, płatne począwszy od 20 listopada 2003 r., do dnia 10. każdego po sobie następującego miesiąca z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki do rąk M. K. jako ustawowego przedstawiciela małoletniej powódki.


Dowód:

- zalegający w aktach tut. Sądu - sygn. III RC (...)wyrok z dnia 30.09.2005 r. (k. 120 – 121v)

W tamtym czasie sytuacja stron przedstawiała się następująco:

Małoletnia powódka miała ukończone 4 lata. Mieszkała w U. razem ze swoją matką – M. K., dwiema siostrami – starszą o rok W. i A. (1) w wieku 6 miesięcy, babką i pięciorgiem rodzeństwa matki.

Do trzeciego roku życia powódka chorowała przewlekle i dużo czasu przebywała w szpitalu, m. in. przeszła alergię pokarmową, zapalenie płuc oraz astmę. W toku tamt. postępowania powódka była dzieckiem zdrowym.

Matka powódki prowadziła wspólne gospodarstwo domowe ze swoją matką, nie pracowała i zajmowała się dziećmi. Była ubezpieczona w (...). Pobierała świadczenia w wysokości 923 zł miesięcznie, w tym alimenty na córkę W. w wysokości 350 zł oraz zasiłki rodzinne na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny na powódkę, dodatki po 170 zł na córkę W. i na A. (1) oraz 250 zł na córkę A..

Babka powódki pracowała w Urzędzie (...)i osiągała wynagrodzenie w kwocie 640 zł netto oraz otrzymywała zasiłek rodzinny.

Dwoje z rodzeństwa M. K. zamieszkujących wspólnie z małoletnią powódką było pełnoletnie i pracowało. Pozostałe jej rodzeństwo uczyło się. Siostra powódki - W. chodziła do zerówki.

W domu, w którym mieszkała powódka, opłaty za energię elektryczną i gaz wynosiły po ok. 200 zł co dwa miesiące, za wodę ok. 100 zł oraz za telefon. W sezonie zimowym zużywano około dwie tony węgla. M. K. ponadto spłacała pożyczkę zaciągniętą w czasie, kiedy powódka była chora.

Pozwany natomiast mieszkał w T. wraz z żoną, z którą pozostawał w związku małżeńskim od 9 lat oraz 4 – letnim synem.

Pracował od 14 lat jako (...) z wynagrodzeniem 1.864,40 zł netto miesięcznie. Jego żona pracowała w Urzędzie (...) T. i zarabiała około 1.000 zł miesięcznie. Pozwany posiadał samochód marki V. (...) z (...)r.

Syn pozwanego był zdrowym dzieckiem i chodził do przedszkola.

Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, w którym mieszkał pozwany wraz z rodziną, wynosiły ok. 1.000 zł miesięcznie, w tym czynsz w kwocie 490 zł oraz opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną.

Pozwany dwa lata wcześniej kupił mieszkanie, na którego zakup razem z żoną zaciągnęli kredyt w obcej walucie na okres 20 lat, który spłacali miesięczne w ratach po około 350 zł. Ponadto pozwany zaciągnął pożyczkę w miejscu pracy na okres jednego roku z miesięcznymi ratami spłat w wysokości 715 zł oraz pożyczył pieniądze od swojej matki.

Dowód:

- zalegające w aktach tut. Sądu pod sygn. III RC (...): protokół rozprawy z dnia 12.09.2005r. (k. 111 – 112v) oraz zaświadczenie (...)w T. z dnia 08.09.2005 r. (k. 110)

Postanowieniem z dn. 02 lutego 2009 r., sygn. akt III Nsm(...)tut. Sąd ograniczył uczestniczce M. K. władzę rodzicielską nad małoletnią A. K. poprzez umieszczenie małoletniej w rodzinie zastępczej u wnioskodawczyni B. J., określając miejsce zamieszkania małoletniej w rodzinie zastępczej, tj. U. 25.

Dowód:

- zalegające w aktach tut. Sądu - sygn. III Opm (...): postanowienie z dnia 02.02.2009 r., sygn. akt III Nsm (...) (k. 75)

Powódka obecnie ma 14 lat i uczęszcza do II klasy (...)w G.. Do szkoły dojeżdża autobusem szkolnym.

Małoletnia powódka nie utrzymuje żadnych kontaktów z ojcem i nie wie nawet jak on wygląda.

B. J. jest rodziną zastępczą również dla dwóch pozostałych sióstr małoletniej powódki, których matką jest M. K..

M. K. jest obecnie w kolejnej ciąży, żyje w nieformalnym związku, z którego ma już jedno dziecko oraz poza córkami znajdującymi się pod opieką B. J. ma jeszcze jedno dziecko, które znajduje się w innej rodzinie zastępczej.

B. J. pobiera 660 zł miesięcznie na utrzymanie A. oraz 300 zł alimentów od pozwanego na jej rzecz. Matka A. ma również zasądzone do płacenia alimenty zarówno na rzecz powódki jak i na pozostałe córki pozostające pod opieką jej matki w kwotach po 250 zł miesięcznie. Alimentów tych nie płaci. Przesyła czasami po 50 – 100 zł miesięcznie.

B. J. otrzymuje także po 500 zł na wszystkie trzy wnuczki z tytułu świadczenia wychowawczego „500+”.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – k. 18v – 19

- kopia decyzji StarostyD. z dnia 07.10.2014 r. – k. 4

Pozwany płaci alimenty zasądzone na powódce w kwocie 300 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – k. 18v – 19

- zeznania pozwanego – k. 19v-20

Małoletnia powódka jest alergikiem i astmatykiem od urodzenia. Pozostaje w stałym leczeniu w Poradni w D. i bierze leki przeciwalergiczne i przeciw astmie, których miesięczny koszt wynosi ok. 80 – 120 zł.

Poza tym, ma od roku leczone zęby i na chwilę obecną pozostał jej do usunięcia jeden ząb. Leczy się stomatologicznie w ramach NFZ.

A. K. jada bezpłatne jednodaniowe obiady w szkole.

B. J. ponosi następujące wydatki:

- za energie elektryczną co miesiąc płaci 155 zł,

- za gaz płaci co dwa miesiące 270 zł,

- za wywóz śmieci co dwa miesiące płaci 50 zł,

- ze telefon, Internet i telewizję co miesiąc płaci 135 – 137 zł.

Spłaca kredyt, który zaciągnęła na ocieplenie domu w miesięcznych ratach po 275 zł. Kredyt ma jeszcze spłacać przez następne 4 lata.

W ubiegłym roku poniosła również wydatki związane z remontem pokoju dla A. i W. polegającym na wymianie paneli i mebli.

Dowód:

- zeznania przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – k. 18v - 19

Pozwany E. B. w 2006 r. rozwiódł się z pierwszą żoną A. B.. W prawomocnym wyroku orzekającym rozwód z dn. 30 stycznia 2006 r. Sąd Okręgowy w T. zasądził od E. B. na rzecz małoletniego syna B. B. urodzonego (...)r. – alimenty w kwocie 700 zł miesięcznie.

W 2009 r. pozwany zawarł kolejny związek małżeński z A. (2) z domu P..

Aktualnie mieszka w P. z obecną żoną i z jej pochodzącą z poprzedniego małżeństwa małoletnią córką P.. Wspólnych dzieci nie mają.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

- kopia wyroku Sądu Okręgowego w T. z dnia 30.01.2006 r, sygn. akt I C (...) k. 17

- kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa A. P. i E. B. – k. 17

Decyzją z dn. 1 lipca 2015 r. Starosta D. odstąpił do dn. 1 czerwca 2016 r. od ustalenia odpłatności, jaką ponosić miałby E. B. za pobyt w rodzinie zastępczej córki A. K. z uwagi na sytuację osobistą i zdrowotną pozwanego.

- decyzja Starosty D. z dn. 01.07.2015 r. – k. 17

Córka żony pozwanego ma 14 lat, choruje na cukrzycę typu I i posiada orzeczenie o niepełnosprawności od grudnia 2004 r. do dn. 1 września 2017 r.

Uczy się w II klasie (...).

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

- kopia orzeczenia o niepełnosprawności P. P. z dn. 07.10.2013 r. – k. 17

Syn pozwanego B. spędza u niego weekendy. Pozwany płaci alimenty na syna.

Dowód:

- częściowo zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

E. B. od czterech lat pozostaje na emeryturze i rencie. Emeryturę wraz z rentą pobiera w kwocie 2.627,67 zł netto miesięcznie.

Pozwany został zaliczony do trzeciej grupy inwalidzkiej. U pozwanego rozpoznano przewlekły zespół neurasteniczny znacznie upośledzający sprawność ustroju. Inwalidztwo zostało orzeczone w związku ze służbą policyjną oraz ma charakter trwały. W orzeczeniu wskazano, że może on wykonywać każdą pracę.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

- wydruk z przelewu na rachunek E. B. z dnia 09.05.2016 r.- k. 17

- kopia orzeczenia Komisji (...) z dnia 05.02.2016 r. – k. 17

Pozwany ma 45 lat i z wykształcenia jest technikiem – elektrykiem. Ma problemy z kręgosłupem.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

Żona pozwanego A. B. pracuje jako nauczyciel i zarabia 2.904,76 zł netto.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

- potwierdzenie wykonania operacji w Banku (...) z dnia 09.05.2016 r.- k. 17

Pozwany wraz z żoną nie są właścicielami żadnych samochodów. E. B. użytkuje samochód stanowiący własność jego matki - marki F. (...).

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

Pozwany wraz z żoną zaciągnęli dwa kredyty w obcych walutach na cele związane z budową domu na działce jego żony w P., tj.:

- w walucie Euro w wysokości 47.538,53 Euro - spłacany w ratach miesięcznych po 254,43 Euro z terminem całej spłaty wyznaczonym na dzień 05 sierpnia 2040 r., którego kwota do spłaty na dzień 09 maja 2016 r. wynosi 41.771,34 Euro,

- w walucie franka szwajcarskiego, który pozostał do spłaty w styczniu 2016 r. w wysokości kapitału 57.428,91 CHF - spłacany w ratach miesięcznych po 225,85 CHF z terminem całkowitej spłaty wyznaczonym na dzień 05 października 2038 r.

Łączne raty miesięczne spłat kredytów hipotecznych wynoszą ok. 1800 zł.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

- harmonogram spłat kredytu A. (2)i E. B. z dnia 29.07.2011 r. oraz wydruk zawierający informację o kredycie hipotecznym z dnia 09.05.2016 r. – k. 17

- harmonogram spłaty kredytu hipotecznego z dnia 06.01.2016 r. – k. 17

Żona pozwanego A. B. także zaciągnęła pożyczkę z przeznaczeniem na leczenie córki, którą spłaca w ratach po 613 zł miesięcznie.

Opłaty za media w domu pozwanego wynoszą ok. 500 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 19 – 19v

Budowa domu w P. została ukończona w 2011 r., budynek został oddany do użytku i w grudniu 2011 r. został mu nadany numer porządkowy budynku.

Dowód:

- zawiadomienie Urzędu (...) w S. z dnia 19.12.2011 r. – k. 17

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z dokumentów i zeznań pozwanego oraz przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – B. J..

Dowody z dokumentów były wiarygodne, gdyż nie ujawniły się żadne okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści.

Depozycje przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki – B. J. były również w całości wiarygodne, bowiem były logiczne i korespondowały z treścią dokumentów.

Relacje pozwanego były wiarygodne, jednak nie w całości. Sąd nie dał mu wiary, że nie ma on możliwości podjęcia pracy zawodowej ze względu na problemy zdrowotne z kręgosłupem. Pozwany nie przedłożył bowiem żadnych dokumentów wykazujących, że jego dolegliwości kręgosłupa uniemożliwiają mu podjęcia pracy, zaś z orzeczenia komisji lekarskiej z dn. 05 lutego br. wynika, iż może on wykonywać każdy rodzaj pracy.

Sąd uznał za wątpliwe także twierdzenie pozwanego, że płaci na swojego syna z pierwszego małżeństwa tylko kwotę 400 zł miesięcznie, podczas gdy kwota zasądzona wyrokiem rozwodowym z dn. 30 stycznia 2006 r. wynosi 700 zł. Pozwany bowiem nie przedstawił żadnych innych dowodów na tę okoliczność, poza swoimi zeznaniami, a miał ewidentny interes w tym, żeby złożyć takie zeznania.

W pozostałym zakresie relacje pozwanego Sąd uznał za wiarygodne, jako logiczne i korespondujące z pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawę prawną żądania podwyższenia alimentów daje przepis art. 138 kro, który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 133 § 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Stosownie zaś do treści art. 135 § 1 kro zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Tak więc przesłanką konieczną do podwyższenia alimentów jest zmiana stosunków od chwili poprzedniego ustalenia wysokości alimentów, przy czym musi to być zmiana istotna i winna polegać na zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zwiększeniu majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.

Z kolei przepis art. 112 1 § 1 pkt 1 kro stanowi, że obowiązek i prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególności w dochodzeniu świadczeń przeznaczonych na zaspokojenie jego potrzeb, należą do rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo kierującego placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, z tym że w myśl § 2, przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli sąd opiekuńczy postanowił inaczej.

Zatem w przedmiotowej sprawie B. J. – jako rodzina zastępcza małoletniej powódki – jest uprawniona do dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na rzecz powódki.

Alimenty obciążające do tej pory pozwanego na rzecz powódki zostały zasądzone wyrokiem tut. Sądu z dn. 30 września 2005 r.

Od tamtego czasu upłynęło ponad 10 lat, a zatem już chociażby z tego względu wydatki na małoletnią znacznie wzrosły, ponieważ generalnie można stwierdzić, że wraz z dorastaniem dzieci wydatki na ich potrzeby zwiększają się, z czym związane są wyższe koszty żywności, odzieży, jak również większe potrzeby dziecka w zakresie edukacji, kultury itp.

W chwili poprzedniego określenia wysokości alimentów powódka miała 4 lata, zaś aktualnie ma 14 lat, wobec czego jest oczywiste, iż jej potrzeby materialne, a co za tym idzie, koszty utrzymania, są dużo większe. Ponadto przez 11 lat doszło w Polsce do istotnego wzrostu cen towarów i usług, co również miało wpływ na wzrost kosztów utrzymania małoletniego dziecka.

Co prawda babka powódki pobiera na jej utrzymanie świadczenie z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej, jednak zgodnie z art. 135 § 3 kro świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn. zm.) podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji oraz świadczenia dla rodziny zastępczej nie wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Z tych względów Sąd nie brał pod uwagę przy ocenie potrzeb materialnych powódki faktu pobierania na jej utrzymanie świadczenia dla rodziny zastępczej. W ocenie Sądu takie same względy przemawiają za niebraniem pod uwagę świadczenia wychowawczego zwanego „500+”, gdyż to rodzice winni w pierwszej kolejności ponosić koszty utrzymania swoich dzieci, a dopiero w dalszej kolejności instytucje państwowe lub samorządowe.

Przeprowadzone postępowanie wykazało także, iż u powódki powróciły problemy zdrowotne związane z alergią oraz astmą, na które powódka leczyła się we wczesnym dzieciństwie i co generuje dodatkowe koszty na zakup leków.

W znacznym stopniu zmieniła się również sytuacja materialna i rodzinna pozwanego. Pozwany bowiem rozwiódł się z poprzednią żoną w 2006 r., po czym ponownie ożenił się z inną kobietą, z którą obecnie mieszka wraz z jej córką z poprzedniego małżeństwa. Obciąża go obowiązek alimentacyjny względem syna, który ustalony jest wyrokiem rozwodowym z 2006 r. w wysokości 700 zł miesięcznie. Pozwany jest obciążony wraz z żoną dwoma kredytami hipotecznymi, które spłacają w ratach miesięcznych po około 1.800 zł. Trzeba jednak zauważyć, że zaciągając tak wysokie kredyty, pozwany winien brać pod uwagę swoje dotychczasowe zobowiązania, w tym obowiązki alimentacyjne wobec dzieci.

Dodatkowo pasierbica pozwanego jest niepełnosprawna i wymaga stałego leczenia.

Pomimo wskazanych wyżej obciążeń finansowych pozwanego w ocenie Sądu jego sytuacja finansowa i możliwości zarobkowe realnie się poprawiły. Pobiera on od 4 lat świadczenie emerytalno – rentowe w wysokości ok. 2.600 zł, a zatem jego dochód wzrósł o ok. 750 zł w skali miesiąca – w porównaniu do zarobków z 2005 r. Jego obecna żona natomiast zarabia 2.900 zł netto miesięcznie, co również stanowi stosunkowo wysoki dochód. Pozwany ma orzeczoną III grupę inwalidzką. Inwalidztwo to jednak, co wynika z orzeczenia komisji lekarskiej z br., nie czyni go osobą niezdolną do pracy, a ma on dopiero 45 lat.

Pozwany jest zatem osobą stosunkowo młodą, zdolną do pracy i posiada zawód technika-elektryka, co prowadzi do wniosku, biorąc też pod uwagę jego dyspozycyjność czasową, że przy dołożeniu należytej staranności, mógłby znaleźć pracę, która pozwoliłaby mu na osiągnięcie dodatkowych dochodów.

Podkreślić należy, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez osobę zobowiązaną do alimentacji, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Stąd, przy ocenie możliwości materialnych osoby zobowiązanej do alimentacji bierze się pod uwagę potencjalne możliwości tej osoby, a nie faktycznie osiągane dochody.

Na marginesie Sąd pragnie zwrócić uwagę, że syn pozwanego z jego poprzedniego małżeństwa ma przyznane od ojca alimenty w wysokości 700 zł, a jest on w podobnym wieku do powódki.

Fakt, iż pozwany nie odczuwa żadnej więzi emocjonalnej z małoletnią powódką i w ogóle nie interesuje się jej losem, nie zwalnia go z obowiązku alimentacyjnego względem niej, a wręcz przeciwnie – uzasadnia obciążenie go wyższymi alimentami z uwagi na brak innego zaangażowania w wychowanie córki.

Wobec wyżej przytoczonych okoliczności Sąd podwyższył alimenty o 150 zł miesięcznie, tj. do kwot po 450 zł miesięcznie, uznając, że takie kwoty zrekompensują wzrost kosztów utrzymania powódki spowodowany upływem czasu od poprzedniego ustalenia alimentów. Taka podwyżka alimentów mieści się również w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego, a podwyższone alimenty nie są wygórowane, biorąc pod uwagę wiek powódki.

Alimenty zostały zasądzone począwszy od daty wniesienia powództwa wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie art. 481 kc.

Wobec powyższych rozważań Sąd orzekł jak w pkt I i II wyroku na podstawie powołanych przepisów prawa.

Sąd na podstawie 113 ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazał ściągnąć od pozwanego kwotę 90,00 zł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem części opłaty od pozwu należnej od kwoty podwyższonych alimentów, od uiszczenia której małoletnia powódka była zwolniona z mocy prawa.

Wobec częściowego uwzględnienia powództwa Sąd na podstawie art. 100 zd. pierwsze kpc koszty postępowania pomiędzy stronami wzajemnie zniósł.

Ponadto Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis