Sygn. akt II K 519/16

PR 1 Ds 794/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2017 roku

Sąd Rejonowy w Oleśnie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maria Jolanta Häusler

Protokolant: st.sekr.sądowy Karina Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2017 roku sprawy A. R. (1) s. J. i A. z domu B., ur. (...) w R.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 18 lipca 2016r. w O. woj. (...) działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. R. w ten sposób, że pobrał przelewem bankowym na swój rachunek o numerze (...) kwotę 935 zł tytułem zapłaty za wylicytowane na aukcji internetowej O..pl nr (...), zestaw multimediów (...) nie wywiązując się zamieszczonej oferty;

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk

1.  oskarżonego A. R. (1) uznaje za winnego popełnienia czynu wyżej opisanego, to jest przestępstwa z art. 286 § 1 kk i za to z mocy art. 286 § 1 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę z mocy art. 69 § 1 i § 2 kk oraz art. 70 § 2 kk warunkowo zawiesza na okres próby w wysokości 2 (dwóch) lat;

2.  na podstawie art. 33 § 2 kk w związku z art. 33 § 1 i 3 kk orzeka wobec oskarżonego A. R. (1) grzywnę w wysokości 40 (czterdziestu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10,00 (dziesięć) złotych;

3.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka od oskarżonego A. R. (1) na rzecz pokrzywdzonego M. R. kwotę 935,00 (dziewięćset trzydzieści pięć) złotych tytułem naprawienia szkody;

4.  na podstawie art. 73 § 2 kk w okresie próby oddaje oskarżonego A. R. (1) pod dozór kuratora sądowego;

5.  na podstawie art. 627 kpk oraz art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 1 przepisów Ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem opłaty oraz obciąża go całością wydatków w kwocie 100,00 (sto) złotych poniesionych w toku postępowania przez Skarb Państwa.

Sygn. akt II K 519/16

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 roku M. R. przeglądając ogłoszenia na portalu internetowym (...) natrafił na ofertę dotyczącą sprzedaży zestawu multimediów (...) do samochodu marki B. (...) za kwotę 980 zł. Pokrzywdzony jako posiadacz samochodu marki B. (...) zainteresował się przedmiotową ofertą i skontaktował się telefonicznie ze sprzedającym pod wskazanym w ogłoszeniu numerem (...). W trakcie rozmowy telefonicznej ze sprzedającym, który przedstawił się jako A. R. (1), pokrzywdzony M. R. zaproponował kwotę 935 zł, na którą składały się kwoty 900 zł za zestaw multimediów oraz kwota 35 zł za koszty wysyłki. Oskarżony A. R. (1) przystał na propozycję M. R. i przesłał mu wiadomością SMS numer konta bankowego, na które pokrzywdzony miał dokonać przelewu, jednocześnie zastrzegając, że przesyłkę z zawartością zakupionego przez pokrzywdzonego zestawu multimediów prześle zaraz po zaksięgowaniu pieniędzy na jego koncie bankowym. M. R. w dniu 18 lipca 2016 roku dokonał z konta swojej matki T. R. przelewu na podany przez oskarżonego A. R. (1) numer konta bankowego kwoty 935 zł.

A. R. (1) otrzymał na swoje konto bankowe od pokrzywdzonego przelew na kwotę 935 zł, jednakże nie wysłał pokrzywdzonemu paczki z zestawem multimediów.

Dowód:

- zeznania świadka M. R. 1-2, 60-61

- wyjaśnienia oskarżonego A. R. (1) k.45

- oferta sprzedaży na portalu (...) k. 17

- korespondencja sms k. 7-16

- nagrania rozmów telefonicznych k.18

- potwierdzenie przelewu k.6

Pokrzywdzony wielokrotnie kontaktował się z oskarżonym A. R. (1) telefonicznie, jednakże każdorazowo oskarżony tłumaczył, iż nie miał czasu dokonać wysyłki i zapewniał, że wyśle paczkę w najbliższym terminie. Podczas jednej z rozmów telefonicznych pokrzywdzony M. R. poinformował oskarżonego, że nagrywa ich rozmowy telefoniczne i wówczas oskarżony zaprzestał odbierania połączeń od pokrzywdzonego.

W dniu 10 sierpnia 2016 roku pokrzywdzony M. R. złożył w Komendzie Powiatowej Policji w O. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa na jego szkodę. Pomimo wielokrotnych zapewnień oskarżony nie przesłał na adres pokrzywdzonego paczki z umówioną zawartością jak również nie zwrócił pokrzywdzonemu kwoty 935 zł.

Dowód:

- zeznania świadka M. R. 1-2, 60-61

- korespondencja sms k. 7-16

- nagrania rozmów telefonicznych k.18

Oskarżony A. R. (1) ma 20 lat. Posiada średnie wykształcenie. Oskarżony jest kawalerem, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Prowadzi własną działalność gospodarczą z której uzyskuje dochód w kwocie ok. 300 zł miesięcznie. Dotychczas nie był karany jak również leczony psychiatrycznie.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. R. (1) k.44

- karta karna k.59

W toku postępowania przygotowawczego oskarżony A. R. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Oskarżony wyjaśnił, iż wystawił na portalu olx.pl ogłoszenie dotyczące sprzedaży zestawu multimediów (...) do samochodu marki B.. Oskarżony wskazał także, iż na ogłoszenie odpowiedział M. R., który następnie zgodnie z zawartą pomiędzy nimi umową przelał na konto oskarżonego kwotę 935 zł. Oskarżony wskazał przy tym, iż nie przesłał pokrzywdzonemu urządzenia.

Dowód:

- wyjaśnienia oskarżonego A. R. (1) k.45

Sąd zważył co następuje:

Faktyczny przebieg zdarzenia, okoliczności popełnienia czynu, a co za tym idzie winę i zasadność kwalifikacji prawnej Sąd ustalił w oparciu o całokształt zebranego w sprawie materiału dowodowego, na który złożyły się między innymi wiarygodne zeznania świadka M. R., również wiarygodne wyjaśnienia oskarżonego A. R. (1), dowody z dokumentów w postaci potwierdzenie przelewu, korespondencji pomiędzy pokrzywdzonym M. R. a oskarżonym A. R. (1), a także pozostałe dowody znajdujące się w aktach sprawy a ujawnione w toku rozprawy głównej. Sąd dał wiarę zeznaniom świadka M. R., który zeznał, iż w dniu 14 lipca 2016 roku przeglądając oferty sprzedaży na portalu internetowym (...)napotkał ofertę sprzedaży zestawu multimediów (...) do samochodu marki B.. Świadek zeznał, iż skontaktował się ze sprzedającym a w rozmowie telefonicznej ustalili oni kwotę sprzedaży na 935 złotych, a w skład tej kwoty wchodzić miał sprzęt w postaci zestawu multimediów (...) oraz koszty wysyłki. Świadek podał również, iż otrzymał do sprzedającego numer konta bankowego, na który to numer dokonał wpłaty uzgodnionej wcześniej kwoty, jednakże pomimo tego nie otrzymał zakupionego towaru jak również zwrotu pieniędzy. Świadek M. R. zauważył także, iż wielokrotnie kontaktował się z oskarżonym celem uzyskania informacji o powodach opóźnienia przesyłki, jednakże za każdym razem oskarżony zwodził go, mówiąc, że wyśle towar następnego dnia, albo tłumacząc, iż obecnie przebywa w delegacji i nie ma możliwości wysłania przesyłki. Świadek M. R. wskazał ponadto, iż zdjęcie zamieszczone przez oskarżonego w ogłoszeniu o sprzedaży nie zostało wykonane przez oskarżonego i nie przedstawia oferowanego przez niego do sprzedaży przedmiotu, albowiem pokrzywdzony dotarł do osoby, która była jego autorem, a mężczyzna ten potwierdził, iż zdjęcia przedstawiają jego przedmiot, które w przeszłości oferował do sprzedaży.

Zeznania świadka M. R. są logiczne, spójne i rzeczowe, a także konsekwentne zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Zeznania świadka M. R. znajdują potwierdzenie w treści dowodu z dokumentu w postaci potwierdzenia przelewu, z którego wynika iż M. R. w dniu 18 lipca 2016 roku z należącego do jego matki T. R. konta bankowego (...) Bank (...) dokonał na konto A. R. (1) przelewu w kwocie 935 złotych. Ponadto, zeznania świadka M. R. znajdują potwierdzenie w treści dowodów z dokumentów w postaci korespondencji pomiędzy pokrzywdzonym M. R. a oskarżonym A. R. (1), z której wynika, iż oskarżony A. R. (1) wielokrotnie zapewniał pokrzywdzonego o wysyłce przesyłki następnego dnia, a także zapewniał o rzekomym wysłaniu przesyłki i istniejący po stronie kuriera problemach z dostawą.

Zeznania świadka M. R. znajdują ponadto potwierdzenie w treści wyjaśnień samego obwinionego A. R. (1), który potwierdził, iż wystawił na portalu olx.pl ogłoszenie dotyczące sprzedaży zestawu multimediów (...) do samochodu marki B., na które to odpowiedział M. R.. Oskarżony wskazał, iż otrzymał od pokrzywdzonego przelew na umówioną kwotę 935 złotych, jednakże pomimo tego nie wysłał pokrzywdzonemu zakupionego przez niego urządzenia.

Sąd w toku rozprawy nie uwzględnił wniosku dowodowego oskarżonego A. R. (1) o przeprowadzenie dowodu z dokumentu tj. potwierdzenia przelewu bankowego na okoliczność naprawienia w całości szkody wyrządzonej M. R., albowiem wniosek ten w ocenie Sądu zmierzał wyłącznie do przedłużenia postępowania. Zważyć należy, iż wniosek ten wpłynął do sądu w dniu 10 grudnia 2016 roku, tymczasem pokrzywdzony M. R. w toku rozprawy w dniu 9 maja 2017 roku, a więc po upływie niemal 5 miesięcy od wpływu wniosku dowodowego oskarżonego wskazał, iż w dalszym ciągu nie otrzymał od oskarżonego A. R. (1) zakupionego towaru, jak również nie otrzymał zwrotu przelanej uprzednio kwoty 935 złotych. Tym samym podnoszone przez oskarżonego twierdzenia uznać należało za gołosłowne, zmierzające wyłącznie do przedłużenia postępowania zwłaszcza, iż jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego już uprzednio wielokrotnie zapewniał pokrzywdzonego M. R. o wysyłce zakupionego towaru, czego jednak nie czynił.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał oskarżonego A. R. (1) za winnego tego, że w dniu 18 lipca 2016 roku w O. woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem M. R. w ten sposób, że pobrał przelewem bankowym na swój rachunek o numerze (...) kwotę 935 zł tytułem zapłaty za wylicytowane na aukcji internetowej (...)nr (...) zestaw multimediów (...) nie wywiązując się z zamieszczonej oferty, czym wyczerpał znamiona przestępstwa z art. 286 § 1kk.

Zgodnie z art. 286 § 1 kk kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wprowadzenie w błąd (zwane oszustwem "czynnym") polega na tym, iż sprawca własnymi podstępnymi zabiegami doprowadza pokrzywdzonego do mylnego wyobrażenia o określonym stanie rzeczy (np. co do wartości przedmiotu, cech sprzedawanego lub nabywanego towaru, możliwości uzyskania korzyści z zawartej transakcji itp.), natomiast "wyzyskanie błędu" - to celowe skorzystanie z mylnego wyobrażenia o wartości rzeczy, skutkach transakcji itp., w jakim znajduje się pokrzywdzony. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2004 r. IV K 192/03 „Określone w art. 286 k.k. przestępstwo oszustwa jest przestępstwem umyślnym zaliczanym do tzw. celowościowej odmiany przestępstw kierunkowych. Ustawa wymaga, aby zachowanie sprawcy było ukierunkowane na określony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiągnięcie korzyści majątkowej”. Sprawca podejmując zatem działania musi mieć wyobrażenie pożądanej dla niego sytuacji, która stanowić ma rezultat jego zachowania. Powyższe ujęcie znamion strony podmiotowej wyklucza możliwość popełnienia oszustwa z zamiarem ewentualnym. Zamiar bezpośredni winien obejmować zarówno cel, jak i sam sposób działania zmierzający do zrealizowania tego celu. Sprawca musi chcieć takiego właśnie sposobu działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i cel ten musi stanowić punkt odniesienia każdego ze znamion przedmiotowych przestępstwa. Przypisując sprawcy popełnienie przestępstwa określonego w art. 286 § 1 kk należy wykazać, że obejmował on swoją świadomością i zamiarem bezpośrednim (kierunkowym) nie tylko to, że wprowadza w błąd inną osobę (względnie wyzyskuje błąd), ale także i to że doprowadza ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - i jednocześnie chce wypełnienia tych znamion.

Niewątpliwie, oskarżony A. R. (1) oferując do sprzedaży zestaw multimediów (...), a następnie otrzymując od pokrzywdzonego M. R. umówioną kwotę 935 złotych zobowiązany był do wywiązania się z umowy i przesłania przedmiotu na adres pokrzywdzonego, czego jednak pomimo wielokrotnych zapewnień o zamiarze wysyłki przez okres niemal 10 miesięcy nie uczynił, a ponadto, oskarżony nie zwrócił pokrzywdzonemu pieniędzy. Taka postawa oskarżonego w ocenie Sądu jednoznacznie wskazuje, iż oskarżony zawierając w trakcie rozmowy telefonicznej z pokrzywdzonym M. R. ustną umowę sprzedaży zestawu multimediów (...) za kwotę 935 zł miał na celu wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd co do otrzymania przez niego towaru w zamian za wpłacone na konto bankowego oskarżonego pieniądze. Podkreślić także należy, iż w toku postępowania przygotowawczego oskarżony A. R. (1) przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu a także wyraził zgodę na skazanie w trybie art. 335 § 1 kpk na zaproponowaną karę, jednakże zaproponowana oskarżonemu kara nie została zaakceptowana przez prokuratora.

Mając powyższe na uwadze, Sąd wymierzył oskarżonemu A. R. (2) karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary tytułem próby na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 40 stawek dziennych po 10,00 złotych.

Przy wymiarze a Sąd miał na uwadze stopień społecznej szkodliwości czynu popełnionego przez oskarżonego A. R. (1), a także fakt, iż swoim zachowaniem godził w podstawowe dobro jakim jest własność. Sąd miał na uwadze również wysokość szkody jaką oskarżony swoim zachowaniem wyrządził pokrzywdzonemu M. R., która wyniosła 935 złotych.

Nie mogło ujść uwadze Sądu również działanie oskarżonego z niskiej pobudki jaką była chęć osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd wziął pod uwagę młody wiek oskarżonego.

Sąd podjął decyzję o warunkowym zawieszeniu wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, gdyż uznał, że będzie to wystarczające dla osiągnięcia wobec oskarżonego celów kary, w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim właściwości i warunki osobiste oskarżonego, jej dotychczasowy sposób życia, w szczególności fakt, iż oskarżony nie był dotychczas karany sądownie.

Dwuletni, a więc minimalny okres próby jaki może zostać orzeczony wobec młodocianego sprawy przestępstwa pozwoli z kolei na weryfikację pozytywnej prognozy kryminologicznej oskarżonego. Jednocześnie, celem zweryfikowania pozytywnej prognozy wysnutej w stosunku do oskarżonego A. R. (1), Sąd oddał oskarżonego na okres próby pod dozór kuratora sądowego, który w przypadku sprawcy młodocianego jest obligatoryjny. Sąd orzekł wobec oskarżonego A. R. (1) karę grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk, albowiem przestępstwo którego dopuścił się oskarżony popełnione zostało w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wymiar wymierzonej kary grzywny jest adekwatny do stopnia winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez oskarżonego czynu, a nadto nie przekracza jego możliwości płatniczych, albowiem oskarżony prowadzi własną działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu regularny dochód. W ocenie Sądu orzeczone wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności oraz grzywny odpowiada nie tylko stopniowi jego winy, ale realizują też w stosunku do niego cele zapobiegawcze i wychowawcze i spełniają swoje role zarówno w zakresie prewencji ogólnej jak i szczególnej.

Sąd na podstawie art. 46 § 1 kk orzekł od oskarżonego A. R. (1) na rzecz pokrzywdzonego M. R. kwotę 935 zł tytułem naprawienia szkody.

Sąd nie znalazł podstaw do zwolnienia oskarżonego A. R. (1) od ponoszenia kosztów postępowania sądowego, albowiem oskarżony prowadzi własną działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu regularny dochód, a nadto nie posiada nikogo na utrzymaniu, wobec czego Sąd zasądził od oskarżonego kwotę 200,00 zł tytułem opłaty a także obciążył oskarżonego całością wydatków w kwocie 100,00 zł poniesionych w toku postępowania przez Skarb Państwa.