Sygn. akt VII U 810/16

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07.07.2016 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Iwona Iwanek

Protokolant :st. sekretarz sądowy Kamila Rakowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 07.07.2016 r. w Świdnicy

sprawy A. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

na skutek odwołania A. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 03.02.2016 r. Nr 17

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od wnioskodawczyni na rzecz strony pozwanej kwotę 360 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VII U 810/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni A. S. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 03.02.2016r. Nr 17, którą organ rentowy umorzył postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc listopad 2015r. W uzasadnieniu odwołania wnioskodawczyni powołała się na trudną sytuację osobistą, w jakiej znajdowała się w spornym okresie. Wskazała również, że nie wiedziała, iż powinna zgłosić się ponownie do ubezpieczeń społecznych, a organ rentowy zbyt rygorystycznie dokonał wykładni art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o jego oddalenie i zasądzenie od wnioskodawczyni na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 360 zł. Strona pozwana wskazała, że wnioskodawczyni jako osoba prowadząca działalność gospodarczą po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego powinna była wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego oraz zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowego i wypadkowego), a także dokonać zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeśli zamierzała kontynuować podleganie temu ubezpieczeniu. Powołując się na art. 36 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych strona pozwana wskazała, że każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń, a zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek powinien złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Wnioskodawczyni opisanych wyżej czynności nie dokonała, a składki na ubezpieczenie społeczne za listopad 2015r. opłaciła w dniach 09.12.2015r. i 11.01.2016r., zamiast w terminie do 15.12.2015r. Wnioskodawczyni zgłoszenia dokonała 11.01.2016r., a więc od tej daty podlega ubezpieczeniu chorobowemu, co oznacza że w listopadzie i grudniu 2015r. nie podlegała temu ubezpieczeniu, w związku z czym jej wniosek z dnia 11.01.2016r. stał się bezprzedmiotowy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

Wnioskodawczyni A. S. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od dnia 02.09.2014r. do dnia 30.11.2014r. W okresie od 01.12.2014r. do 29.11.2015r. wnioskodawczyni pobierała zasiłek macierzyński.

W dniu 11.01.2016r. wpłynął do organu rentowego na formularzu ZUS ZUA wniosek wnioskodawczyni o objęcie ubezpieczeniami społecznymi w pełnym zakresie, łącznie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od dnia 30.11.2015r. Składkę należną za ubezpieczenie społeczne oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za listopad 2015r. wnioskodawczyni opłaciła w dniach 09.12.2015r. i 11.01.2016r. Jednocześnie wnioskiem z dnia 11.01.2016r. wnioskodawczyni zwróciła się do organu rentowego o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za listopad 2015r.

Strona pozwana po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustaliła, że wnioskodawczyni dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlega od dnia 11.01.2016r., tj. od daty złożenia wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, a w miesiącach listopad i grudzień 2015r. nie podlegała temu ubezpieczeniu.

Mając powyższe na uwadze strona pozwana wniosek o przywrócenie terminu płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc listopad 2015r. uznała za bezprzedmiotowy i zaskarżoną decyzją z dnia 03.02.2016r.umorzyła postępowanie w sprawi.

dowód : akta ZUS

zeznania wnioskodawczyni A. S. k. 28-29

e-protokół k. 30 00:03:00

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd zważył :

Odwołanie jest niezasadne, przy czym wskazać należy, że decyzję strony pozwanej o umorzeniu postępowania sąd potraktował jako decyzje odmowną w przedmiocie przywrócenia terminu do opłacenia składki i rozpoznał sprawę merytorycznie.

Wnioskodawczyni nie kwestionowała ostatecznie ustaleń organu rentowego i argumentacji podanej w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wskazując, że po zakończeniu okresu zasiłku macierzyńskiego udała się do organu rentowego w sprawie zmiany numeru konta i uważała, że wszystkie sprawy związane z podleganiem ubezpieczeniom są załatwione. Jak podała wnioskodawczyni, nie zasięgała informacji co do kwestii podlegania ubezpieczeniom w firmie prowadzącej obsługę finansową działalności gospodarczej wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni powoływała się na trudną sytuację osobistą w spornym okresie.

Twierdzenia wnioskodawczyni nie mogły podlegać uwzględnieniu.

Zgodnie z treścią art. 6 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 121. ze zm.) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Z art. 11 ust 2 cytowanej ustawy wynika, że osoby te podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony z zastrzeżeniem ust. 1a (art. 14 ust. 1 ustawy). Ust. 1a wskazuje, że objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie określonym w art. 36 ust. 4. Przepis wskazany stanowi z kolei, że zgłoszeń do ubezpieczenia dokonuje się w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązek powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (art. 13 pkt 4 ustawy).

Uwzględniając powyższe i odnosząc do stanu niniejszej sprawy wskazać należy, że wnioskodawczyni, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność, w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego (od 01.12.2014r. do 29.11.2015r.) podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jedynie z tytułu pobierania tego zasiłku. W tym okresie organ rentowy odprowadzał składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wyłącznie od zasiłku macierzyńskiego, stanowiącego podstawę ich wymiaru. Nie będąc w tym okresie objętą przedmiotowym ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, odwołująca się nie korzystała z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku, od dnia 30 listopada 2015r. wnioskodawczyni mogła ponownie przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale powinna złożyć stosowny wniosek w terminie 7 dni od daty wyczerpania zasiłku macierzyńskiego. Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych obowiązkowych i dobrowolnych wnioskodawczyni dokonała w dniu 11 stycznia 2016r., a więc po upływie ustawowego terminu. Skutkowało to objęciem jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od daty zgłoszenia wniosku.

Ponowne objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym mogło nastąpić tylko na skutek uprzednio złożonego wniosku w tym zakresie i nie mogło dotyczyć okresu wstecznego.

Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem musi być wyraźny i jednoznaczny, nie jest zatem wystarczające samo opłacanie przez zainteresowanego składek na to ubezpieczenie oraz przyjmowanie tych składek przez organ rentowy (por. wyrok SN z 28 listopada 2002 r., II UK 39/02 (LEX nr 577471).

Wnioskodawczyni nie udokumentowała w żaden sposób szczególnych, niezależnych od niej okoliczności uniemożliwiających podjęcie działań w kierunku terminowego złożenia wniosku i opłacenia składki.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił odwołanie jako niezasadne na podstawie art. 477 14 § 1 k.p.c. Orzeczenie o kosztach oparto o przepis ar. 98 k.p.c. w zw. z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2015r., poz. 1804 tj.) – w granicach stawki minimalnej.