Sygn. akt III Ca 483/17

POSTANOWIENIE

Dnia 16 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi , III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak

Sędziowie :SO Sławomir Zieliński

SO Jacek Świerczyński

po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017r. w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku D. G. (1)

z udziałem D. G. (2), A. D., R. D. i L. D.

o wpis

na skutek apelacji D. G. (2) i D. G. (1)

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 16 stycznia 2017 r. Nr Dz.Kw.29992/16

postanawia :

oddalić apelację.