Sygn. akt II. Ka. 88/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Waldemar Malec

Sędziowie:

SSO Grażyna Zielińska (spr.)

SSR Maciej Romotowski del. do SO

Protokolant:

st.sekr.sądowy Edyta Ewa Basaj

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Marcina Milewskiego

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016r.

sprawy P. B.

skazanego wyrokiem łącznym

na skutek apelacji, wniesionej przez Prokuratora Okręgowego w Suwałkach

od wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach

z dnia 19/01/2016 r. sygn. akt VII. K. 446/15

Zaskarżony wyrok uchyla i sprawę do rozpoznania przekazuje Sądowi Okręgowemu w Suwałkach.

Grażyna Zielińska Waldemar Malec Maciej Romotowski

Sygn. akt II.Ka.88/16

UZASADNIENIE

P. B. został skazany prawomocnymi wyrokami:

1.  wyrokiem Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie sygn. akt II.K. 4/01 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2001 r. w sprawie II.AKa. 219/01 za czyn z art. 159 kk popełniony w nocy z 1/2 września 2000 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w nocy z 1/2 września 2000 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; za czyn z art. 280 § 2 kk w zb. z art. 279 § 1 kk w zb. z art. 288 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 07 lipca 2000 r. na karę 4 (czterech) lat pozbawienia wolności, na podstawie art. 85 kk, art. 86 § 1 kk połączono w/w kary pozbawienia wolności i wymierzono skazanemu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności; na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 05 września 2000 r. do dnia 07 września 2001 r. ;

2.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie sygn. akt VII.K. 505/06 za czyn z art. 178a § 1 kk popełniony w dniu 18 kwietnia 2006 r. na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat; wskazanym wyrokiem orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 300 (trzystu) złotych; postanowieniem z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie VII.Ko. 28/08 zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie sygn. akt VII.K. 16/07 za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 15 października 2006 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 (trzech) lat, na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono wobec skazanego karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 10 (dziesięciu) złotych stawka; postanowieniem z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie VII.Ko. 95/08 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 04 września 2007 r. w sprawie sygn. akt VII.K. 394/07 za czyn z art. 244 kk w zb. z art. 178a § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w dniu 02 marca 2007 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat; na podstawie art. 71 § 1 kk orzeczono wobec skazanego karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 10 (dziesięciu) złotych stawka; na poczet kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 02 marca 2007 r. do dnia 28 marca 2007 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy dwóm stawkom dziennym grzywny; wskazanym wyrokiem orzeczono wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 7 (siedmiu) lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 600 (sześciuset) złotych; na podstawie art. 50 kk orzeczono środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości; postanowieniem z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie VII.Ko. 448/11 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności;

5.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 8 października 2007 r. w sprawie sygn. akt VII.K. 546/07 za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 24 kwietnia 2007 r. na karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 (pięciu) lat oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk na karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 100 (stu) złotych stawka; na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 24 kwietnia 2007 r. do dnia 18 czerwca 2007 r. przyjmując, iż jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności jest równy dwóm stawkom dziennym grzywny; wskazanym wyrokiem zobowiązano skazanego do solidarnego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonych łącznie kwoty 3.580 (trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt 00/100) złotych;

6.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie II.K. 388/07 za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełniony w dniu 13 czerwca 2006 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; na poczet kary pozbawienia wolności zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 21 czerwca 2006 r. do dnia 11 lipca 2006 r.;

7.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie II.K. 17/09 zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie II.AKa. 76/09 połączono karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach w sprawie VII.K. 505/06 oraz karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach w sprawie II.K. 388/07 i orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, wskazanym wyrokiem połączono karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 10 (dziesięciu) złotych stawka orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach w sprawie VII.K. 394/07 oraz karę grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 100 (stu) złotych stawka orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach w sprawie VII.K. 546/07 i orzeczono wobec skazanego karę łączną grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 100 (stu) złotych stawka, na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 21 czerwca 2006 r. do dnia 11 lipca 2006 r. oraz od dnia 07 lutego 2008 r. do dnia 26 lutego 2008 r.,

8.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie sygn. akt VII.K. 86/11 za czyn z art. 242 § 3 kk popełniony w dniu 02 marca 2010 r. na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 4 (czterech) lat;

9.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie II.K. 56/11 połączono karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 04 września 2007 r. w sprawie VII.K. 394/07 oraz karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 08 października 2007 r. w sprawie VII.K. 546/07 i na podstawie art. 569 § 1 i 2 kpk, art. 85 kk, art. 86 § 1 kk orzeczono wobec skazanego karę łączną 3 (trzech) lat pozbawienia wolności; pozostałe rozstrzygnięcia będące częścią składową połączonych wyroków pozostawiono do odrębnego wykonania; na mocy art. 572 kpk umorzono postępowanie w przedmiocie objęcia wyrokiem łącznym wyroków w sprawach sygn. akt II.K. 4/01 Sądu Okręgowego w Suwałkach oraz w sprawach sygn. akt VII.K. 505/06, VII.K. 16/07, II.K. 388/07 i VII.K. 86/11 Sądu Rejonowego w Suwałkach;

10.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sygn. akt VII.K. 127/11 za czyn z art. 56 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełniony w okresie od września 2007 r. do stycznia 2008 r. na karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych ustalonych na kwotę 20 (dwudziestu) złotych stawka, wskazanym wyrokiem orzeczono środek karny w postaci przepadku równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie 61.450 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100) złotych;

11.  wyrokiem Sądu Grodzkiego w M. (Republika Federalna Niemiec) z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sygn. akt 2 Ls 201 Js 9688/12 na karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 (dwóch) lat.

Sąd Rejonowy w Suwałkach wyrokiem łącznym z dnia 19.01.2016r. w sprawie VII.K.446/15 na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 k k, art. 86 § 1 kk w zw z art. 4 § 1 kk i art. 572kpk połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wobec skazanego P. B. wyrokami: Sądu Rejonowego w Suwałkach w sprawie VII.K. 86/11, Sądu Rejonowego w Suwałkach w sprawie VII.K. 127/11 i jako karę łączną wymierzył mu karę 2 (dwóch) lat i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, umarzając postępowanie w dalszej części.

Pozostałe rozstrzygnięcia wyroków podlegających połączeniu pozostawił do odrębnego wykonania.

Na podstawie art. 577 kpk zaliczył skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie I wyroku okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 04.06.2014r. do dnia 08.09.2014r. w sprawie VII.K. 127/11 Sądu Rejonowego w Suwałkach.

Zasądził od Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Suwałkach) na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. J. S. kwotę 240,00 złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Zwolnił skazanego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie, przejmując je na rachunek Skarbu Państwa.

Powyższy wyrok w całości na niekorzyść skazanego P. B. zaskarżył Prokurator Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Wyrokowi temu zarzucił obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, a mianowicie art.569§2 kpk polegającej na rozpoznaniu sprawy w zakresie wyroku łącznego przez Sąd Rejonowy w Suwałkach w sytuacji, gdy przedmiotem rozważań tegoż Sądu w niniejszej sprawie były wyroki wydane w I-szej instancji przez Sąd Okręgowy w Suwałkach w sprawach: II.K.4/01, II.K.17/09 i II.K.56/11, dopuszczenie się tym samym uchybienia skutkującego bezwzględną przyczyną odwoławczą, przewidzianą w art.439§1 pkt.4 kpk, gdy sąd niższego rzędu rozpoznał sprawę należącą do sądu wyższego rzędu.

Wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi właściwemu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja oskarżyciela publicznego zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżony wyrok wydano z rażącym naruszeniem art.569§2 kpk, co skutkowało zaistnieniem sytuacji, w której sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu (art.439§1 pkt.4 kpk).

Przepis art.569§2 kpk stanowi, że jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu. Sąd Okręgowy podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy , że dla określenia właściwości sądu do wydania wyroku łącznego miarodajne jest nie to, które z kar orzeczonych poszczególnymi wyrokami podlegają połączeniu, lecz to, wyroki których sądów badane są przez sąd przez pryzmat spełnienia warunków określonych w art.85 kk in. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.03.2010r. w sprawie sygn. akt IV KK 271/09, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.2011r. w sprawie sygn. akt IV KK 16/11).

W przedmiotowej sprawie niewątpliwie jeden z wyroków, które były przedmiotem rozstrzygnięcia, a zetem i oceny spełnienia także w jego zakresie materialnych przesłanek zbiegu przestępstw w rozumieniu art.85 kk, wydawał Sąd Okręgowy w Suwałkach (wyrok z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie sygn. akt II.K. 4/01). Następnie Sąd Okręgowy wydał dwa wyroki łączne – z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie II.K. 17/09 oraz z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie II.K. 56/11. Podkreślić należy, iż powyższe wynika z komparycji wyroku Sądu Rejonowego. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż akurat Sąd Rejonowy nie połączył kary orzeczonej w/w wyrokiem Sądu Okręgowego. Natomiast umorzył postępowanie w tym zakresie, a więc dokonał merytorycznej oceny spełnienia – w odniesieniu do wyroku Sądu Okręgowego w Suwałkach – przesłanek do połączenia orzeczonej nim kary z karami orzeczonymi w innych sprawach.

Do dokonania takiej oceny Sąd Rejonowy nie był właściwy z uwagi na kategoryczne brzmienie art.569§2 kpk. Naruszenie tego przepisu, o czym już wspomniano powyżej, stanowi przyczynę uchylenia orzeczenia o charakterze bezwzględnym określoną w art.439§1 pkt.4 kpk, albowiem sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu.

Biorąc pod uwęglę powyższe Sąd uchylił zaskarżony wyrok łączny Sądu Rejonowego i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Suwałkach jako właściwemu do jej rozpoznania w pierwszej instancji.

Z tych też względów orzeczono jak w wyroku.

Grażyna Zielińska Waldemar Malec Maciej Romotowski