Sygn. akt IV Ka 594/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym
w składzie:

Przewodniczący: SSO Bożena Majgier-Strączyńska (ref.)

Sędziowie: SO Ryszard Małachowski

SO Tomasz Karwacki

Protokolant: Kamila Michalak

przy udziale Prokuratora Prok. Okr. Andrzeja Paździórko

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r.

sprawy Ł. F.

oskarżonego z art. 177 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowie

z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. II K 1070/15

I.  utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy,

II.  zasądza od oskarżonego Ł. F. na rzecz oskarżyciela posiłkowego D. S. kwotę 840 (ośmiuset czterdziestu) złotych tytułem poniesionych przez niego kosztów udziału pełnomocnika przed Sądem Okręgowym jako drugą instancją,

III.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe
za postępowanie odwoławcze, w tym 500 (pięćset) złotych opłaty.

SSO Tomasz Karwacki SSO Bożena Majgier-Strączyńska SSO Ryszard Małachowski