Sygn. akt III Ca 420/17

POSTANOWIENIE

Dnia 13 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym :

Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa

Sędziowie – SO Wojciech Borten

SR Joanna Łakomska - Grzelak

Protokolant – Monika Bura

po rozpoznaniu na rozprawie

w dniu 13 lipca 2017 roku w Łodzi sprawy

z wniosku J. K.

z udziałem (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o ustanowienie służebności przesyłu

na skutek apelacji uczestnika postępowania

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zgierzu

z dnia 24 listopada 2016 roku

sygn. akt I Ns 1528/13

p o s t a n o w i ł:

I.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten tylko sposób,

iż określone w punkcie 1. zaskarżonego postanowienia

wynagrodzenie obniżyć z kwoty 13.582,77 złotych do

kwoty 7.886,10 ( siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt

sześć 10/100 ) złotych,

II.  oddalić apelację w pozostałej części,

III.  ustalić, iż uczestnicy ponoszą koszty postępowania apelacyjnego zgodnie ze swoim udziałem w sprawie.