Sygn. akt VII U 1452/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2017 r.

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Gąsior

Protokolant Małgorzata Nakielska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Warszawie

sprawy M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W.

z udziałem zainteresowanej E. K.

o podleganie ubezpieczeniom społecznym

na skutek odwołania M. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 19 lipca 2016 r., nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 19 lipca 2016 r., nr (...) w ten sposób, że ustala iż zainteresowana E. K. jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność u płatnika składek – odwołującego M. K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom/u emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu:

- od 2000-10-01 do 2004-01-04

- od 2004-02-01 do 2005-12-31

- od 2009-07-01 do 2012-03-31

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 19 lipca 2016 r., nr: (...) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W., działając na podstawie art. 83 ust.1, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 11, art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) stwierdził, że E. K. jako osoba współpracująca z osoba prowadzącą pozarolniczą działalność u płatnika składek (...) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od 1 października 2000 r. do 4 stycznia 2004 r. oraz 1 lutego 2004 r. do 31 marca 2012 r.

W uzasadnieniu decyzji organ rentowy podkreślił, że zgodnie z prawomocną decyzją z dnia 4 marca 2014 r., nr: (...) ZUS Oddział w C. E. K. od dnia 1 czerwca 2006 r. do dnia 11 marca 2008 r. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę nakładczą u płatnika (...) Sp. z o.o. Ponadto, zgodnie z prawomocną decyzją ZUS Oddział w R. Inspektorat w T. z dnia 3 lutego 2015 r., nr: (...), od dnia 12 marca 2008 r. w/w nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako osoba wykonująca pracę nakładczą na rzecz płatnika (...) S.A. Natomiast na podstawie decyzji z dnia 3 lutego 2015 r., nr: (...) od dnia 1 marca 2009 r. E. K. nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia na rzecz płatnika (...) S.A.

Organ rentowy zaznaczył, iż w dniu 10 lutego 2015 r. płatnik wnosił o uporządkowanie schematu podlegania E. K., w związku z wykonywaniem współpracy w okresach od dnia 1 października 2000 r. do dnia 4 stycznia 2004 r. oraz od dnia 1 lutego 2004 r. do dnia 31 marca 2012 r. Ponadto, w dniu 4 kwietnia 2012 r. E. K. złożyła wniosek o potwierdzenie okresu ubezpieczenia, w którym jako okres ubezpieczenia z tytułu współpracy podała lata 2000- 2012. Z tych względów organ rentowy uznał, że w tym okresie E. K. współpracowała przy prowadzonej przez M. K. działalności gospodarczej i z tego tytułu podlegała obowiązkowy ubezpieczeniom społecznym (decyzja z dnia 19 lipca 2016 r., k. nienumerowana a.r.).

M. K. w dniu 24 sierpnia 2016 r. wniósł do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W., odwołanie od decyzji z dnia 19 lipca 2016 r., nr: (...), domagając się zmiany zaskarżonej decyzji poprzez uznanie, że E. K. nie jest osobą współpracująca z nim przy prowadzeniu działalności gospodarczej w wskazanym w okresie. W uzasadnieniu odwołujący podkreślił, że organ rentowy nie poczynił żadnych ustaleń faktycznych, a decyzja została oparta na traktowanych wybiórczo dokumentach. Odwołujący zaznaczył, że fakt, iż składał z żoną wspólną deklarację podatkową nie świadczy o współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto, odwołujący zaakcentował, że sytuacja osobista całkowicie uniemożliwiała współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez E. K. ( odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 24 sierpnia 2016, k. 2 a.s.).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. w odpowiedzi na odwołania z dnia 22 września 2016 r. wniósł o: jego oddalenie na podstawie art. 477 ( 14) § 1 k.p.c., przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność organu rentowego oraz doręczenie odpisu sentencji prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie. Organ rentowy podkreślił, iż zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu tej działalności. W ocenie organu rentowego zgromadzone dowody świadczą o tym, że E. K. spełnia warunki bycia osobą współpracującą z prowadzącym działalność gospodarczą M. K., a tym samym do objęcia jej obowiązkowymi ubezpieczaniami społecznymi (odpowiedź na odwołanie z dnia 22 września 2016 r., k.3-4 a.s.).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Odwołujący M. K. ukończył studia na Akademii (...). W związku z posiadanym wykształceniem w zakresie kulturystyki, odwołujący postanowił otworzyć siłownię oraz pracować jako trener. Wobec tego, dnia 8 lipca 1997 r. odwołujący rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek (...). Do 2010 r. siłownia mieściła się w W. na T. przy ul. (...), a później została przeniesiona do domu odwołującego na ul. (...). Odwołujący sam zajmował się wszystkimi kwestiami związanymi z prowadzeniem siłowni, tj. przyjmował klientów, przygotowywał i zawoził dokumentację dla księgowej (początkowo księgowa sama odbierała dokumenty od odwołującego) i nie zatrudniał żadnych pracowników.

W okresie od 2000 r. do 2006 r. w prowadzeniu działalności zaczęła odwołującemu pomagać jego żona. Przez pewien czas odwołującemu pomagał przyjaciel - W. S., który nieodpłatnie zajmował się siłownią podczas jego nieobecności. Z uwagi na fakt, iż w marcu 2008 r. W. S. zmarł, gdy odwołujący musiał wyjść, siłownią zajmowali się zaufani stali klienci - zawodnicy odwołującego. Do 2010 r. odwołujący mieszkał z żoną, dziećmi oraz teściową (do jej śmierci) przy ul. (...), natomiast w 2010 r. przeprowadził się na ul. (...). Żona odwołującego przeprowadziła się na ul. (...) w 2012 r. Zaznaczenia wymaga, iż małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz składają wspólne deklaracje podatkowe (deklaracje podatkowe za lata 2007-2009, k.19-27 a.s., wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, k. 42 a.s., zeznania odwołującego, k.62 a.s., zeznania zainteresowanej- protokół elektroniczny, zeznania świadka M. Z., k.61 a.s., zeznania I. B., k. 50-51 a.s., zeznania J. K., k. 51 a.s.).

E. K. jest żoną odwołującego M. K.. Zainteresowana do 2001 r. pracowała na wydziale pedagogicznym Uniwersytetu (...) jako asystent. W związku z rozwiązaniem umowy z Uniwersytetem (...) zainteresowana postanowiła pomóc przy prowadzeniu działalności męża. Z tego tytułu odwołujący zgłosił ją do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jako osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej, w okresach od dnia 1 października 2000 r. do dnia 4 stycznia 2004 r. oraz od 1 lutego 2004 r. do stycznia 2006 r. Praca zainteresowanej w siłowni polegała przede wszystkim na obsłudze klientów siłowni poprzez: przyjmowanie zapisów, prowadzenie ewidencji, wydawanie karnetów, przygotowanie odżywek. Ponadto zainteresowana robiła drobne zakupy do siłowni. Sprawami urzędowymi zajmował się odwołujący, a pomoc zainteresowanej w tym zakresie miała charakter incydentalny i sprowadzała się do zawożenia i odbierania dokumentów ( dokumentacja zgromadzona w aktach rentowych E. K., zeznania zainteresowanej- protokół elektroniczny, zeznania odwołującego, k.62 a.s.).

Zainteresowana oraz odwołujący mają córkę i syna. Córka zainteresowanej cierpi na padaczkę. Z uwagi na fakt, że choroba zaczęła ustępować postanowiono stopniowo odstawiać leki przeciwdrgawkowe. Po zdanej maturze, w 2005r., córka zainteresowanej zaczęła sprawować problemy wychowawcze, obracała się w dziwnym towarzystwie, miała również próby narkotykowe ( zeznania zainteresowanej - protokół elektroniczny, pismo procesowe odwołującego, k. 10-13 a.s.). W tym czasie syn zainteresowanej kończył szkołę podstawową i rozpoczynał naukę w gimnazjum. On z kolei miał lęki, z powodu których trafił do poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu na (...). Z uwagi na stan zdrowia syna, odwołująca jeździła z nim raz w tygodniu na wizyty w poradni. Ponadto, aby mieć go pod stałą opieką, zainteresowana udzielała się w szkole syna poprzez udział w wycieczkach szkolnych (jako opiekun) oraz pomoc przy organizacji uroczystości i imprez szkolnych (zaświadczenie ze szkoły, k. 17 a.s., zeznania J. K., k. 51 a.s., zeznania zainteresowanej - protokół elektroniczny).

Stałej opieki wymagała matka zainteresowanej - B. K., która chorowała na śródmiąższowe zwłóknienie płuc. W związku z chorobą pozostawała ona pod opieką poradni kardiologicznej oraz pulmonologicznej. Kobieta miała problemy z poruszaniem się, drętwiały jej dłonie, dlatego nie była w stanie sama poradzić sobie z podstawowymi czynnościami. Z uwagi na śmierć brata i ojca zainteresowana była jedyną osobą, która mogła się zająć matką. Zainteresowana podawała matce leki, przygotowywała posiłki, troszczyła się o jej higienę, chodziła z nią na wizyty lekarskie, zmieniała opatrunki i pampersy. Zainteresowana nigdy nie zostawiała matki samej w domu. Gdy potrzebowała wyjść prosiła o pomoc sąsiadkę lub czekała na powrót dzieci, które zostawały z babcią do jej powrotu ( zeznania J. K., k. 51 a.s., zeznania zainteresowanej- protokół elektroniczny, zeznania I. B., k. 50-51 a.s.).

Zaznaczenia wymaga, iż z uwagi na liczne zadania związane z prowadzeniem siłowni odwołujący nie angażował się w obowiązki domowe, które całkowicie spoczywały na jego żonie. To ona opiekowała się dziećmi i chorą matką, robiła zakupy, sprzątała, gotowała itp.

Ze względu na trudną sytuację rodzinną, zainteresowana podjęła decyzję o zrezygnowaniu ze współpracy przy działalności męża, od stycznia 2006 r. W związku z licznymi obowiązkami domowymi zainteresowana w żaden sposób nie pomagała odwołującemu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Celem uzyskania dodatkowych środków finansowych zainteresowana podejmowała prace, których charakter umożliwiał wykonywanie ich w domu, na rzecz innych płatników. W okresie od 1 czerwca 2006 r. do dnia 11 marca 2008 r. i od 12 marca 2008 r. zainteresowana wykonywała pracę nakładczą u płatnika (...) Sp. z o.o. (później: (...) S.A.). Od 1 marca 2009 r. zainteresowana współpracowała z (...) S.A. w oparciu o umowę zlecenie. Praca zainteresowanej polegała na dystrybucji materiałów reklamowych i nie zajmowała zainteresowanej dużo czasu. Z wymienionych powyżej tytułów zainteresowana nie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ( dokumentacja zgromadzona w aktach rentowych E. K., pismo procesowe odwołującego, k. 10-13 a.s., zeznania zainteresowanej - protokół elektroniczny).

W międzyczasie matka zainteresowanej miała dwa zawały, co wiązało się z jej pobytem w szpitalach. W lutym 2008 r. kobieta została przyjęta do ośrodka pielęgnacyjno-opiekuńczego przy ul. (...) w W.. W czasie pobytu matki w szpitalu oraz ośrodku opiekuńczym zainteresowana odwiedzała ją dwa razy dziennie ( zeznania J. K., k. 51 a.s., zeznania zainteresowanej - protokół elektroniczny, zeznania I. B., k. 50-51 a.s.).

Dnia 23 maja 2008 r. zmarła matka zainteresowanej (akt zgonu z dnia 23 maja 2008 r., k.16 a.s.). Ponadto, w listopadzie 2008 r. zmarł brat cioteczny zainteresowanej, z którym była bardzo związana. Te okoliczności sprawiły, że zainteresowana zapadła na depresję. Silne stany depresyjne zainteresowanej objawiały się m.in. tym, że: płakała, nie wychodziła domu, leżała patrząc się w sufit. Za namową męża zainteresowana poszła do psychologa w Poradni (...) przy ul. (...), który skierował ją do psychiatry. W czerwcu 2009 r. zainteresowana zgłosiła się do psychiatry i rozpoczęła leczenie. Psychiatra w ramach terapii zalecił powrót do dotychczasowych obowiązków. Wobec tego zainteresowana od lipca 2009 r. powróciła do współpracy przy działalności męża (zaświadczenie lekarskie z dnia 12 października 2016r., k.15 a.s., oświadczenie zainteresowanej, k.18 a.s., zeznania I. B., k.50-51 a.s.).

Zainteresowana, w okresie w którym nie pomagała mężowy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie została wyrejestrowana z ubezpieczeń.

W dniu 7 marca 2016 r. odwołujący poinformował organ rentowy o tym, że w okresie 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2009 r. E. K. nie była osobą współpracującą z nim przy prowadzeniu działalności gospodarczej (pismo M. K. z dnia 7 marca 2016r., k. nienumerowana a.r.).

W oparciu o dokumentację zawartą w aktach rentowych E. K. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. wydał w dniu 19 lipca 2016 r. decyzję, nr: (...), mocą której stwierdził, że E. K. jako osoba współpracująca z osoba prowadzącą pozarolniczą działalność u płatnika składek (...) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu od 1 października 2000 r. do 4 stycznia 2004 r. oraz 1 lutego 2004 r. do 31 marca 2012 r. ( decyzja z dnia 19 lipca 2016 r., k. nienumerowana a.r.).

M. K. odwołał się od powyższej decyzji, inicjując tym samym niniejsze postępowanie (odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 24 sierpnia 2016, k. 2 a.s.).

Powołane przez Sąd dowody z dokumentów, w zakresie w jakim Sąd oparł na nich swoje ustalenia, były wiarygodne, korespondowały ze sobą oraz z osobowymi źródłami dowodowymi i tworzyły spójny stan faktyczny. Co istotne, strony, w tym organ rentowy, nie kwestionowały ich autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy, a zatem okoliczności wynikające z tych dokumentów, należało uznać za mające walor dowodowy i mogące stanowić podstawę do ustalenia stanu faktycznego sprawy.

Jednocześnie Sąd Okręgowy dał wiarę zeznaniom świadków: I. B. (k. 50-51 a.s.), J. K. (k. 51 a.s.), M. Z. (k. 60-61 a.s.). Zdaniem Sądu Okręgowego złożone przez świadków zeznania były logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniały. Potwierdzały one również wersję przedstawioną przez odwołującego, przynajmniej w części dotyczącej tych okoliczności, które były świadkom znane. Świadkowie potwierdzili, że zainteresowana nie pomagała przy prowadzeniu działalności gospodarczej męża, bowiem w spornym okresie zajmowała się obowiązkami domowymi oraz opieką nad chorą matką.

Sąd Okręgowy dał również wiarę zeznaniom odwołującego oraz zainteresowanej albowiem znalazły one oparcie w zeznaniach świadków wobec czego, Sąd nie odmówił im przymiotu wiarygodności w jakiejkolwiek części.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 19 lipca 2016 r., nr: (...), jest zasadne i jako takie zasługuje na uwzględnienie.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było ustalenie, czy E. K. współpracowała przy prowadzeniu działalności gospodarczej z M. K. w okresie od stycznia 2006 r. do czerwca 2009 r. i w konsekwencji, czy powinna ona w spornym okresie podlegać z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 963, dalej: ustawa systemowa) obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi. Ponadto w myśl art. 13 pkt. 5 ustawy systemowej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby współpracujące – od dnia rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej albo umowy zlecenia do dnia zakończenia tej współpracy.

Jednocześnie ustawa systemowa definiuje osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust.1 pkt. 4 i 5, za którą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.

Wobec powyższego warunkiem, jaki jest konieczny do uznania danej osoby za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, jest zaliczenie tej osoby do kręgu osób najbliższych dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Za osobę tę może być uznana tylko osoba, która poza łączącym ją z prowadzącym działalność gospodarczą pokrewieństwem, pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy określeniu prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego należy brać pod uwagę następujące okoliczności: wspólny adres zameldowania (zamieszkania), prowadzenie wspólnego budżetu domowego, współpraca w załatwianiu codziennych spraw życiowych. W rozpoznawanej sprawie nie było sporne, że zainteresowana jest żoną odwołującego i pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Należy jednak podkreślić, że o statusie osoby współpracującej decydują trzy przesłanki, tj. bycie w kręgu osób bliskich enumeratywnie wymienionych, pozostawanie członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym oraz „współpraca” przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wszystkie wymienione wyżej przesłanki muszą występować łącznie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2016 r., III AUa 1730/15, Legalis).

Zaznaczenia wymaga, że współpraca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą nie wynika z czynności prawnej, lecz jest konsekwencją faktycznej współpracy podmiotów wymienionych w treści art. 8 ust. 11 ustawy systemowej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2015 r. III AUa 766/15, Legalis).

Żaden z przepisów prawa nie definiuje jakim kryteriom winna odpowiadać współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

W oparciu o utrwalone orzecznictwo zasadne jest przyjęcie, że wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się ciągłością i zorganizowaniem. Wyłącznie taka współpraca powoduje obowiązek ubezpieczenia społecznego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r., o sygn. akt III AUa 1641/05, Legalis). Takie stanowisko zajął również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 września 2013 r. (III AUa 2274/12, Legalis) stwierdzając, że cechą konstytutywną pojęcia współpraca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy systemowej jest istotny dla działalności gospodarczej ciężar gatunkowy działań współpracownika, które to nie mogą mieć charakteru wtórnego. Przedmiotowe działania muszą jednocześnie pozostawać w bezpośrednim związku z przedmiotem podjętej działalności oraz muszą charakteryzować się pewną systematycznością, stabilnością i zorganizowaniem, a nadto muszą obejmować znaczący czas i częstotliwość. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 stycznia 2009 r. (II UK 134/08, Legalis) wyjaśnił, że cechami konstytutywnymi pojęcia „współpraca przy działalności gospodarczej” są występujące łącznie: istotny ciężar gatunkowy działań współpracownika, które nie mogą mieć charakteru wtórnego, bezpośredni związek z przedmiotem działalności gospodarczej, stabilność i zorganizowanie oraz znaczący czas i częstotliwość podejmowanych robót. Sąd Okręgowy w pełni zgadza się z powyższym stanowiskiem.

Przyjąć również należy, że współpraca oznacza pracę wykonywaną wspólnie z kimś innym, bądź działalność prowadzoną wspólnie z inną osobą. Z wykładni literalnej powołanej regulacji wynika również, że termin współpraca przy prowadzeniu działalności, którym operuje art. 8 ust. 11 ustawy systemowej zakłada, że współpracujący ma istotny wpływ na tę działalność. Wartość działania w ramach współpracy musi być także znacząca. Ponadto z terminem współpraca wiąże się także cecha stałości, w sensie stabilności ekonomiczno - zawodowej osoby zainteresowanej. Ważne jest istnienie pewnego związania z pracą wykonywaną w ramach współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zasadne jest też przyjęcie, że wykonywana przez osoby współpracujące działalność powinna charakteryzować się zorganizowaniem i pewną ciągłością. Nie może zatem stanowić w sensie prawnym współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej sporadyczne, podejmowane okazjonalnie, zajmujące nikłą ilość czasu wystawianie faktur, czy wydawanie ad hoc (gdy nie ma pracownika) towaru. Znaczenie gospodarcze, organizacyjne i stabilność takich działań są znikome i nie kwalifikują się do oceny, że w sensie prawnym dochodzi do „współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej”. Stwierdzić zatem należy, że za współpracującego przy prowadzeniu działalności pozarolniczej można uznać tylko taką osobę, która na rzecz tej działalności wykonuje prace takiego rodzaju, rozmiaru i częstotliwości, że mają one wymiar ekonomiczny i organizacyjny na tyle istotny, iż mogą być postrzegane jako współpraca przy prowadzeniu tej działalności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2010 r., II UK 315/09, Legalis).

Jak zostało już wskazane, kluczowe znaczenie dla uznania członka rodziny za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej ma okoliczność faktycznego wykonywania przez niego pracy, pozostającej w bezpośrednim związku z przedmiotem działalności gospodarczej płatnika.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd Okręgowy uznał, że w spornym okresie E. K. nie spełniała podstawowej przesłanki uznania jej za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem nie wykonywała żadnej pracy związanej z działalnością gospodarczą odwołującego. Analiza zeznań świadków jak i odwołującego prowadzi do wniosków, że zainteresowana w spornym okresie zajmowała się domem i chorą matką, a także wykonywała sporadyczne prace na rzecz innych płatników, dlatego nie wspierała męża przy prowadzeniu jego działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. orzekł jak w sentencji wyroku. Mając na względzie faktyczny okres wykonywania pracy przez zainteresowaną Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (...) Oddział w W. z dnia 19 lipca 2016 r., nr: (...) stwierdzając, że zainteresowana E. K. jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność u płatnika składek – odwołującego M. K. podlega obowiązkowo ubezpieczeniom/u emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu: od 1 października 2000 r. do 4 stycznia 2004 r., od 1 lutego 2004 r. do 31 grudnia 2005 r., od 1 lipca 2009 r. do 31 marca 2012 r.